Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany w przepisach

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany w przepisach

 2020

Szanowni Państwo, zbiór instrumentów którego zadaniem jest zamortyzowanie i zmniejszenie negatywnych skutków koronawirusa oddziałujących na naszą gospodarkę już działa. Tarcza antykryzysowa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 

W poniższym artykule zaprezentujemy Państwu najważniejsze założenia Tarczy Antykryzysowej, które mają pomóc firmom w walce o zachowanie płynności finansowej oraz zwolnieniu możliwie jak najmniejszej liczby pracowników.

 

 

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS

 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS dotyczy okresu trzech miesięcy (za marzec, kwiecień i maj br.). W tym czasie zarówno przedsiębiorca, jak i jego pracownicy, zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i  ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorca musi złożyć wniosek, nie później niż do 30.06.2020 r.. Pomimo złożenia wniosku płatnik składek jest zobligowany do przesyłania deklaracji rozliczeniowych, bądź imiennych raportów miesięcznych, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

 

Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS. Przysługuje w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Każdemu zleceniobiorcy, którego przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie, przysługuje świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 

Ze świadczenia nie może skorzystać zleceniobiorca lub samozatrudniony:

 

 • którego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczał trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • który rozpoczął działalność lub zawarł umowę po 1 lutego br..

 

Ponadto w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Natomiast samozatrudniony nie musi zawieszać działalności, aby otrzymać świadczenie.

 

 

Dofinansowanie zatrudnienia

 

Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub w momencie obniżenia wymiaru czasu pracy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów
  z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., 
  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego, zobligowany jest do wypłacania co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki dofinansowaniu z FGŚP pracodawca otrzyma środki na pokrycie 50% minimalnego wynagrodzenia pracownika, plus środki na pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

 

Drugą możliwością otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń jest obniżenie czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do połowy etatu. Obniżeniem można objąć całą firmę lub wybranych pracowników. W tym wypadku, Fundusz dofinansuje połowę wynagrodzenia kwotą stanowiącą 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

 

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres trzech miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres.

 

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 

 

Uelastycznienie czasu pracy

 

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.
W porozumieniu ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników, będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 

 

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

 

Wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej umożliwia podatnikom CIT i PIT, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego
w 2019 r. Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest osiągnięcie w 2020 r. przychodów niższych o min. 50% w porównaniu do 2019 r.

 

 

Odroczone obowiązki przedsiębiorcy, m. in.:

 

 • przesunięcie wprowadzenia matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020,
 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.),
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.,
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (zatrudniających od 50 do 250 pracowników). Nowe terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. 

 

 

Większość nowych regulacji związanych z pakietem antykryzysowym jest wdrożona przede wszystkim, na podstawie specustawy o przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa. Z aktualnych informacji wynika również, że Rząd pracuje nad kolejną specustawą, która zapewne rozszerzy wyżej opisane regulacje.

 

 

Udostępniamy Państwu dokumenty przygotowane przez współpracującą z naszą firmą Kancelarię Radców Prawnych TURCZA.
W bardzo praktyczny i klarowny sposób opisują rozwiązania, z których może skorzystać przedsiębiorca w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poniższe przyciski umożliwiają pobranie tych informacji.