Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Wstęp – dane kontaktowe

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez przez ORDERSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „ORDERSOFT”) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających stronę internetową [https://ordersoft.pl/] (dalej łącznie „Klienci”). Prywatność naszych Klientów jest dla nas niezwykle ważna i z tego powodu udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Klient wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe przetwarzamy oraz aby mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.
Polityka ma charakter ogólny, a jej dodatkowym doprecyzowaniem będzie klauzula informacyjna, którą Klient otrzyma na etapie przystąpienia do składania zamówienia, jak również przy okazji m.in. subskrypcji (w formie newsletteru), formularzy kontaktowych, czy akcji promocyjnych – pod warunkiem uprzedniego
wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w w/w celu.

 

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

 

Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych

 

 1.  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanego dalej „RODO”.

 

III. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów kierujemy się następującymi zasadami:

 

 1. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzystym dla osoby, której dane dotyczą ( „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”).
 2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ( „organicznie celu”).
 3. Zasada minimalizacji danych. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowane oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ( „minimalizacja danych”).
 4. Zasada prawidłowości danych. Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ( „prawidłowość”).
 5. Zasada ograniczenia przechowywania danych. Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 
 6. Zasada integralności i poufności danych. Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w ty ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
 7. Zasada rozliczności. Administrator musi być w stanie wykazać, że podejmowanie przez niego działania są zgodne ze wszystkim powyższymi zasadami (wymienionymi w art. 5 ust. 1 RODO).

 

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Klient ma prawo do:

 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2.  prawo ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5.  prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu,
 7.  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 

 1.  POUFNOŚCI – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 2. INTEGRALNOŚCI – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją, 
 3. DOSTĘPNOŚCI – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do danych Klienta, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

 

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy nasz pracownik mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane dla celów:

 

 1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2.  marketingu produktów i usług oferowanych przez OrderSoft, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3.  realizacji prawnie uzasadnionych interesów OrderSoft, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);
 4.  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

 

Klient może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny. Nie wymagamy wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny). Klient ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wiąże się dla niego z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Podkreślenia wymaga, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Klienta, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o realizację prawa do bycia zapomnianym zostanie rozpatrzony niezwłocznie, a po jego rozpatrzeniu zaprzestaniemy przetwarzania danych Klienta w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon.

 

VIII. Przechowywanie danych

 

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

 

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

 

Za zgodą Klienta w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach. Możemy udostępnić dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń.

 

X. Cookies

 

W związku z korzystaniem przez Klienta ze stron internetowych zbieramy także dane zawarte w logach systemowych. Korzystamy z nich przede wszystkim w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto wykorzystujemy te informacje do tworzenia statystycznych informacji demograficznych. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

 

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 

Pliki cookies stanowią pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Z zapisanych z serwisu plików cookies mogą korzystać podmioty zapewniające nam usługi marketingowe i analityczne

 

RODZAJE PIKÓW COOKIES 

 

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
 • własne – ustawiane przez serwery internetowe serwisu.

 

CEL UŻYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Serwis. korzysta z następujących plików cookies: sesyjne, trwałe oraz własne.

 

 1. NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES (funkcjonowanie serwisu) – używamy plików cookies w celu umożliwienia Państwu zalogowania się do swojego konta w serwisie, dostępu do usług przeznaczonych jedynie dla zalogowanych użytkowników serwisu oraz umożliwienia nawigacji na stronach serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. Wykorzystywanie tego typu plików jest zawsze aktywne i niezbędne do
 2. ANALITYCZNE COOKIES – serwis używa plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360, Google Optimize,) w celu np. weryfikacji wizyt w serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zgoda na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookies jest wymagana.
 3. FUNKCJONALNE COOKIES – ten rodzaj plików cookies pozwana na zapewnienie różnych funkcji w serwisie i zapamiętanie Państwa ustawień lub zainteresowań. Zgoda na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookies jest wymagana.
 4. REKLAMOWE COOKIES – te cookies pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych preferencji użytkowników. Zgoda na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookies jest wymagana.

 

Pliki cookies przetwarzają dane osobowe w celu:

 

 • zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA); cookies wygasają po 2 latach, natomiast dane na poziomie użytkownika zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics po 50 miesiącach;
 •  marketingu własnych produktów lub usług w serwisie Facebook (administrator cookies: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA), przechowywane przez 3 miesiące;
 • od czasu do czasu dla optymalizacji serwisu;
 • do śledzenia anonimowych danych o ruchu na stronie za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES 

 

Mogą Państwo udzielić zgody na używanie pików cookies korzystając z komunikatu wyświetlonego podczas wejścia na stronę oraz później w zakładce Polityka prywatności. Za pomocą przycisków „Akceptuję” lub „Tylko niezbędne cookies” mogą Państwo udzielić odpowiednich zgód oraz zarządzać swoimi preferencjami. Przy czym przycisk „Akceptuję” oznacza zgodę na włączenie wszystkich cookies dostępnych na stronie. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę.

 

XI. Zmiany w Polityce

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa do strony ORDERSOFT, w tym do wszelkich jej elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.