Polski Ład i zmiany podatkowe

Polski Ład i zmiany podatkowe

 2022

Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone z początkiem 2022 roku, który zostały wprowadzone i duże zainteresowanie ze strony osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe przedstawiamy najważniejsze tematy z obszaru podatku dochodowego od osób prawnych.

 

 

Minimalny podatek dochodowy (MPD)

 

Polski Ład i zmiany podatkowe wpłynęły na minimalny podatek dochodowy, który jest uzupełnieniem nowego mechanizmu w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. MPD ma na celu wprowadzenie nowego sposobu opodatkowania dla podmiotów osiągających niskie dochody lub straty.

 

Należy podkreślić, że minimalny podatek dochodowy nie dotyczy tych, którzy nie są podatnikami CIT. Do tej grupy należą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczające z tego tytułu podatek PIT.

 

Natomiast MPD może dotknąć spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe. Obecnie podatnikami CIT oprócz spółek kapitałowych

są również niektóre spółki osobowe. Tak, więc MPD nie będzie obejmowało stowarzyszeń.

 

Podstawowym warunkiem zastosowania MPD będzie:

 

 • poniesienie straty, albo
 • osiągnięcie udziału dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.

 

Należy dodać, że przy kalkulacji rentowności na potrzeby tego mechanizmu nie będą uwzględniane zaliczone w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów. W tym poprzez odpisy amortyzacyjne, koszty wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych.

 

Mimo spełnienia powyższych kryteriów dotyczących zyskowności, przepisy o MPD mogą nie być stosowane przez podmioty wyłączone z tego obowiązku.

 

Powszechne kategorie mogą dotyczyć:

 

 • podmiotów o prostej strukturze udziałowej,
 • przedsiębiorstw finansowych,
 • nowoutworzonych podmiotów przez pierwsze 3 lata działalności.

 

Kolejną ważną kwestią jest fakt dla stosowania MPD nie przewidziano limitu przychodowego. Należy podkreślić, że minimalny podatek dochodowy kalkulowany i rozliczany będzie z roczną deklaracją CIT-8.

 

Dla podatników zobowiązanych do zastosowania MPD podstawą obliczenia będzie kwota 4% przychodów. Jest to wartość, która w określonych przypadkach

będzie dodatkowo powiększana o wskazane przez ustawodawcę wartości.

 

Nowe ulgi i odliczenia w CIT

 

Polski Ład i zmiany podatkowe korzystnie wpłynęły na tych, którzy korzystają z tak zwanej ulgi B+R. Ulga dotyczy ponoszenia kosztów związanych

z działalnością badawczo-rozwojową. Benefity wynikające z ulgi wiążą się z podniesieniem wysokości odliczeń do 200% kosztów kwalifikowanych w przypadku ponoszonych wynagrodzeń. Możliwe będzie również korzystanie z ulgi B+R i IP Box.

 

Należy podkreślić, że Ulga B+R rozliczana jest w zeznaniu CIT-8 i nie wymaga odrębnego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. W zeznaniu CIT-8 za 2021 rok także istnieje możliwość skorzystania z ulgi B+R. W przypadku niewykorzystania w danym roku podatkowym całej puli ulgi w kolejnym roku możliwe będzie pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń „innowacyjnych pracowników”.

 

Wśród zupełnie nowych ulg i odliczeń w CIT można wskazać m. in.:

 

 • ulgę na robotyzację

 

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Należy podkreślić, że kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Z ulgi można skorzystać w przypadku nabycia albo leasingu finansowego. Jest to ulga terminowa, funkcjonująca od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r.

 

 • ulgę na wsparcie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej

 

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

 

Tzw. estoński CIT

 

Polski Ład i zmiany podatkowe obejmą również tak zwany estoński CIT. Mechanizm polega na braku zapłaty podatku CIT przez spółkę aż do momentu,

w którym nastąpi dystrybucja zysku ze spółki. Ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania (mały podatnik, podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności) albo 20% w pozostałych przypadkach. Opodatkowanie ryczałtem na poziomie spółki będzie podlegać wysokości tak zwanych ukrytych zysków, które byłyby przekazywane udziałowcom.

 

Należy podkreślić, że podatnik opodatkowany tzw. estońskim CIT nie będzie podlegać opodatkowaniu Minimalny podatek dochodowy. Dodatkowo przewidziano mechanizm odliczania części kwoty podatku należnego spółki (CIT) przypadającego na udział wspólnika / akcjonariusza / udziałowca.

 

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać oprócz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych również spółki komandytowe,

komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

 

Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT jest bowiem, m. in. aby:

 

 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki były wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka nie posiadała udziałów lub akcji w innych podmiotach.

 

Analizy będzie wymagać również struktura przychodów spółki, osiągniętych w poprzednim roku. Przychody pasywne (m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji) nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów. W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi również zastosowanie będzie

mieć wskazany próg 50%.

 

Dodatkowo istotne będzie, aby spółka zatrudniała przynajmniej 3 osoby (z wyłączeniem wspólników i akcjonariuszy) na podstawie umowy o pracę.

 

Jeżeli po przeanalizowaniu sytuacji spółki okaże się, że warunki dla stosowania tzw. estońskiego CIT są spełnione, zmiana mechanizmu rozliczania CIT

będzie wymagać złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Termin zgłoszenia wyboru, to koniec pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem. Przejście na tzw. estoński CIT będzie możliwe również w terminie późniejszym, w takiej sytuacji konieczne będzie jednak przygotowanie rozliczenia CIT na standardowych zasadach, zamknięcie ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

Należy zwrócić uwagę, że mimo spełnienia kryteriów formalnych, nie każdy podatnik będzie mógł skorzystać z tego mechanizmu.

 

Z estońskiego CIT zostali wyłączeni m. in. podatnicy, którzy:

 

 • osiągają dochody na podstawie decyzji o wsparciu / zezwolenia strefowego,
 • są przedsiębiorstwami finansowymi,
 • są postawieni w stan upadłości lub likwidacji,
 • zostali utworzeni w wyniku restrukturyzacji (2-letni okres karencji).

 

 

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

 

Rozliczanie podatku u źródła (WHT) może dotyczyć tych, którzy wypłacają do podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi należności z takich tytułów jak m.in. odsetki, należności licencyjne, dywidendy, czy wybrane usługi niematerialne.

 

Polski Ład i zmiany podatkowe wprowadzone wraz z 1 stycznia 2022 roku wprowadziły nowy mechanizm dotyczący tak zwanej procedury pay and refund.

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim płatności:

 

 • dokonywanych do podmiotów powiązanych. Zrezygnowano z objęcia tym mechanizmem podmiotów niepowiązanych, których wartość na rzecz danego podmiotu przekracza łącznie 2 mln PLN w ciągu roku podatkowego,
 • jedynie z określonych tytułów – wyłączono stosowanie mechanizmu pay and refund do przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji, poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

 

W takich sytuacjach z perspektywy płatnika istotnie zmieni się sposób postępowania. Tam, gdzie do końca 2021 roku stosowano zwolnienie od WHT albo stawkę obniżoną na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należałoby pobrać podatek w wysokości podstawowej, wynikającej z polskiej ustawy o CIT (20 albo 19%). Nie oznacza to, że podatek w takiej wysokości zostanie w Polsce zapłacony definitywnie, możliwe będzie następnie wystąpienie z wnioskiem o zwrot pobranego podatku

 

Ustawa o CIT przewiduje możliwość zastosowania przez płatnika stawki preferencyjnej albo zwolnienia już na etapie wypłacania należności, wyłącznie
w dwóch przypadkach:

 

 • posiadania tak zwanej opinii o stosowaniu preferencji. Jest ona wydawana przez organ podatkowy, w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku. Jeżeli stan faktyczny nie ulegnie zmianie, jest ważna przez 36 miesięcy,
 • złożenia przez płatnika elektronicznego oświadczenia, że posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego i po przeprowadzeniu ich weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania / zwolnienia.

 

 

Wdrożenie każdego z powyższych rozwiązań będzie wymagać czasu, dlatego już dziś warto o nich pomyśleć.

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Polskiego Ładu i zmian podatkowych na stronie Ordersoft.