Nowości i zmiany w wersji 2022.1.1

Nowości i zmiany w wersji 2022.1.1

 2021

 

Szanowni Państwo informujemy, że Comarch udostępnił już nową wersję programu Comarch ERP Optima 2022.1.1. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją, która reguluje nowości wywołane ustawą Polski Ład oraz wprowadza pozostałe zmiany. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Ogólne

 

Szyfrowanie wydruków hasłem

 

Jedną z innowacji wprowadzonych w nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.1.1. jest szyfrowanie dostępnych w programie wydruków do plików PDF za pomocą hasła. Dzięki temu plik PDF z wydrukiem może być otwarty jedynie przez upoważnioną osobę znającą hasło. Należy pokreślić, że w przypadku wydruków płacowych jako hasło do pliku ustawiany jest numer PESEL pracownika, a w przypadku, kiedy  pracownik na swojej karcie nie ma uzupełnionego numeru PESEL, hasłem jest data urodzenia.

Spis wydruków oraz procedurę generowania wydruku z hasłem znajdą Państwo na Stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Kody JPK_V7 na dokumentach oraz nowe kody JPK_V7

 

Nastąpiła zmiana w wyświetlaniu listy kodów JPK_V7 na dokumentach. Lista kodów zależy teraz od daty dokumentu i okresu obowiązywania danego kodu:

 

 • kody MPP i SW są możliwe do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do czerwca 2021,
 • kod EE widoczny jest na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do grudnia 2021,
 • kody WSTO_EE i IED są możliwe do wybrania na dokumentach z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022.

 

Dodatkowo zostały utworzone dwa nowe kody:

 

 • WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,
 • IED – dostawa towarów, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

 

Więcej informacji na temat ogólnych nowości znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Kasa/Bank

 

Eksport przelewów i weryfikacja rachunków bankowych

 

Bez wątpienia ważną zmianą jest zmniejszenie limitu płatności powodującego weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Dla przelewów eksportowanych po 31 grudnia 2021 limit ten będzie wynosił 8 000 zł.

 

Odsetki ustawowe od zaległości

 

Zmiana nie ominie również nowej wartości odsetek ustawowych od zaległości, które od 9 grudnia 2021 wynoszą 6.75%.

Ze szczegółowymi informacjami na temat nowości i zmian w module Kasa/Bank mogą zapoznać się Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Księgowość

 

Stawka 12% oraz 14% w Ewidencji Ryczałtowej

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu księgowość. Dodano możliwość wyboru w programie nowych stawek 12% oraz 14%, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Nowelizacja jest oparta na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowy opis zmian i zastosowań dotyczących stawek 12% i 14% mogą Państwo znaleźć na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Deklaracja VIU-DO

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o możliwości księgowania deklaracji VIU-DO. Po pobraniu modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus
i wskazaniu jako rodzaj księgowości Księgowość kontową, użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji VIU-DO. Należy podkreślić, że deklaracja podlega księgowaniu po odebraniu poprawnego UPO. Ważne by pamiętać, że Deklaracja VIU-DO jest księgowana z datą ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za który została złożona.

 

Dodatkowo w schematach księgowych o typie Deklaracje dodano w polu Kwota nowe makro @VIUDODoZaplaty, które umożliwia księgowanie kwoty należnego podatku VAT do wpłaty.

 

W dalszej kolejności w  schematach księgowych o typie Deklaracje dodano w pozycji parametr Księgowanie walutowe, który umożliwia księgowanie deklaracji w walucie obcej.

 

Informacje dotyczące księgowości kontrolnej, schematów księgowych oraz deklaracji VIU-DO znajdą Państwo – tutaj.

 

 

Uproszczone wynagrodzenia

 

Ważną zmianą wprowadzoną w module księgowym wynikającą z wprowadzenia Polskiego Ładu jest ulga podatkowa. Zmiany z tym związane będą  obowiązywać od 1.01.2022 roku.

 

Wprowadzono nowe wartości dla pozycji:

 

 • ulga podatkowa (miesięczna) – 425 zł,
 • ulga podatkowa (roczna) – 5100 zł,
 • zmianie ulega także kwota stanowiąca górną granicę pierwszego podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł.

 

Podczas naliczania wypłat z datą wypłaty 1.01.2022 lub późniejszą przy wyliczaniu będzie uwzględniana nowa kwota ulgi podatkowej 425 zł oraz nowy próg podatkowy.

 

Należy podkreślić, że ulga podatkowa będzie odliczana także w przypadku, gdy pracownik będzie miał już naliczany podatek w wysokości 32%.

 

 

Zwolnienie z podatku dla kolejnych grup

 

Kolejną ważna zmianą związaną z Polskim Ładem jest zwolnienie z podatku następującej grupy osób, które:

 

 • ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu,
 • wychowują co najmniej czworo dzieci,
 • przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W systemie pojawiło się nowe pole Zwolnienie z PIT z tytułu z rozwijalną listą możliwych do wyboru  przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:

 • Brak,
 • Osoba do 26 lat,
 • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytur,
 • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci,
 • Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

 

Szczegółowe informację dotyczące opcji podanych na liście oraz ich opisy znajdą Państwo – tutaj.

 

Należy dodać, że gdy pracownik spełnia warunki do stosowania zwolnienia z PIT na formularzu wynagrodzenia automatycznie zaznaczy się parametr Zwolnienie z PIT.  Natomiast, jeśli pracownik w wypłacie Innej uzyskuje przychody, które nie podlegają zwolnieniu z PIT należy powyższy parametr odznaczyć.

 

 

Ulga dla pracowników tzw. ulga dla klasy średniej

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o uldze dla klasy średniej. Osoby osiągające przychody mieszczące się miesięcznie w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł będą miały stosowaną ulgę dla pracowników. Pracodawca będzie pomniejszał dochód pracownika o kwotę ulgi dla pracowników.

 

Korzystanie z ulgi jest nieobowiązkowe, pracownik będzie mógł złożył wniosek o niestosowanie ulgi, jeśli np. przewiduje, że jego przychody rocznie przekroczą limit uprawniający do ulgi.

 

Więcej informacji na temat ulgi dla klasy średniej znajdą Państwo na Stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty naliczonej zaliczki podatku

 

Kolejną ważną zmianą wchodzącą w życie od 1 stycznia 2022 roku jest ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty naliczonej zaliczki podatku.

W tym przypadku ulegnie zmianie sposób wyliczania naliczonej zaliczki podatku, do której należy przyrównać kwotę składki zdrowotnej.

 

Podczas naliczania wynagrodzenia wypłacanego od 1 stycznia, do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustalane będzie jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Dokładny opis zarówno tych jak i pozostałych zmian wprowadzonych w module Księgowym znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Płace i Kadry

 

Opis zmian w module kadrowo-płacowym najlepiej rozpocząć od informacji na temat aktualnych oraz obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku wskaźników.

 

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

 

Wartości obowiązujące od 1.12.2021r.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5657,30 zł
 • Minimalna stawka uczniów I roku: 282,87 zł, II roku: 339,44 zł, III roku: 396,01 zł
 • Młodociany – przyuczenie: 226,29 zł

 

Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r.

 • Dochód deklarowany (składki społeczne): 3553,2 zł
 • Maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 14 805 zł
 • Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddelegowanego: 5922 zł
 • Wskaźnik waloryzacji: 99,60%
 • Współczynnik ekwiwalentu: 20,92

 

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Podstawa składek ZUS

 

Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r.

 • Roczna podstawa składek ZUS: 177 660 zł

 

 Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki

 

Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r.

 • Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 3553,2 zł

 

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Stałe podatkowe

 

Wartości obowiązujące od: 01.01.2022r.

 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 425,00 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 5100,00 zł
 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:

– dochód do 120 000,00 zł – 17,00 %

– dochód ponad 120 000,00 – 32,00 %

 

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego

 

Zmiana kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie progu podatkowego spowodowały zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach mających ustawiony miesiąc deklaracji 1/2022 i kolejny.

 

Zgodnie z powyższymi wskaźnikami, w wynagrodzeniach naliczanych z datą wypłaty od 1.01.2022 r. przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy będzie stosowana ulga podatkowa w wysokości 425 zł.

 

Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu

 

Od nowego roku suma 50% kosztów oraz przychodu zwolnionego nie będzie mogła przekroczyć 120 tys. zł przy zachowaniu dotychczasowego limitu dla przychodów zwolnionych, czyli 85 528 zł. W przypadku przychodów, do których było stosowane zwolnienie z PIT do limitu 120 tys. zł będzie wliczany jedynie ten, który został wypłacony z tytułu stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego (należy uwzględnić elementy wynagrodzenia, które mają pozycję na deklaracji PIT jako PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, PIT-11 1a. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej oraz PIT-11 1b).

 

Niepobieranie podatku dla osób osiągających niektóre rodzaje przychodów

 

W nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1 umożliwiono niepobieranie zaliczki podatku od:

 

 • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego,
 • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału
  w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • dochodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób,
 • przychodów otrzymywanych przez osoby, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • dochodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • przychodów z praw majątkowych, w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

 

Na formularzu pracownika został dodany nowy parametr Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł). Ustawienie parametru decyduje czy w wypłacie pracownika zostanie naliczony podatek.

 

Szczegółowe informację dotyczące niepobierania podatku dla osób osiągających niektóre rodzaje przychodów znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

Eksport e-Teczki pracownika wraz z metadanymi

 

W nowej wersji umożliwiono eksport dokumentacji pracowniczej wraz z metadanym. Użytkownik ma możliwość wyeksportowania dokumentów wybranego pracownika lub wszystkich.

 

Eksport dokumentacji spowoduje:

 

 • utworzenie uporządkowanego zbioru dokumentów, wraz z kompletem metadanych dla każdego dokumentu,
 • zapisanie zbioru dokumentów w postaci skompresowanego pliku
 • opatrzenie skompresowanego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Należy dodać, że każdy dokument znajdujący się w e-Teczce pracownika zostanie zapisany jako odrębny plik PDF. Do każdego dokumentu zostanie utworzony zestaw następujących metadanych:

 

 • identyfikator dokumentu,
 • identyfikator dokumentacji,
 • rodzaj dokumentu,
 • data powstania dokumentu,
 • numer PESEL pracownika,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • nazwa pracodawcy,
 • data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania, w którym znajduje się dokument.

 

Opis wyżej wymienionych metadanych oraz informacje dotyczące Eksportu e-Teczki pracownika znajdą Państwo – tutaj.

 

GUS Z – 05 Badanie popytu na pracę

Umożliwiono nowe sprawozdanie GUS Z – 05 Badanie popytu na pracę. W oknie parametrów przed wydrukiem, użytkownik ma możliwość wskazania okresu sprawozdawczego poprzez wybranie opcji konkretnego kwartału.

Więcej informacji na temat Badania popytu na pracę przeczytają Państwo na stronie Pomocy Comarchu.

 

Rachunek do wpłat składek PPK

 

W nowej wersji dodano listę instytucji finansowych, które prowadzą PPK w imieniu pracodawcy oraz dedykowane pole do wprowadzenia numeru rachunku do wpłat składek PPK.

 

Co więcej w konfiguracji  podczas wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych Użytkownik ma dostępną listę instytucji finansowych, które prowadzą i zarządzają PPK zgodną z listą znajdującą się na portalu mojeppk.pl.

 

Zostało utworzone nowe pole pod nazwą Numer rachunku do wpłat składek, w którym należy podać numer rachunku podany przez instytucję, na który będą wpłacane pobrane z wynagrodzeń składki PPK. Należy dodać, że w przypadku współpracy Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch PPK podany numer rachunku w aplikacji zostanie automatycznie przeniesiony do konfiguracji do gałęzi Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module kadrowo-placowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch – sprawdź.

 

 

Handel

 

Polski Ład – limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami

 

Zmiany wprowadzone w programie w związku z Polskim Ładem nie ominęły również modułu Handel. Szczególną uwagę należy zwrócić na limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami.

 

Ustawa „Polski Ład” wprowadza m.in. zmianę limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Limit płatności gotówkowych zostanie zmniejszony
z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN. W programie Comarch ERP Optima komunikaty uzależnione od tej kwoty, dotyczące dokumentów z formą płatności gotówka
i sprawdzania rachunku na Białej Liście zostały dostosowane do nowego limitu płatności gotówkowych.

 

Od wersji 2022.1 program kontroluje przekroczenie limitu płatności gotówkowych na poniższych dokumentach:

 

 • Faktura sprzedaży,
 • Faktura VAT marża,
 • Faktura zaliczkowa,
 • Faktura finalna,
 • Faktura zakupu,
 • Wydanie zewnętrzne z płatnością.

 

z formą płatności o typie gotówka i wystawionych dla podmiotu gospodarczego, z datą sprzedaży lub datą zakupu od 01 stycznia 2022 r. Po przekroczeniu kwoty 8 tys. PLN wyświetlany jest poniższy komunikat:

 

Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Czy zapisać dokument?

 

Uwaga! Jeżeli po przeliczeniu wartości dokumentu walutowego na PLN, wartość ta będzie wyższa niż 8 tys. PLN to zostanie wyświetlony zarówno komunikat jak i ostrzeżenie.

 

Weryfikacja statusu VAT-UE kontrahenta w VIES

 

Należy również wspomnieć, że z nową wersją Comarch umożliwił weryfikację kontrahenta w bazie VIES od strony transakcji oraz weryfikację stawek VAT
w odniesieniu do statusu VAT-UE kontrahenta. Ustawienie stawek VAT na dokumentach transakcyjnych zależy od tego, czy kontrahent jest podatnikiem VAT-UE zarejestrowanym w Wykazie podatników VIES.

 

Integracja z platformą finansową Comarch Apfino

 

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w nowej wersji Comarch Optima istnieje możliwość integracji programu z platformą finansową Comarch Apfino.

 

W ramach integracji umożliwiono:

 • zgłaszanie faktur do finansowania,
 • zgłaszanie faktur do windykacji,
 • przekazywanie faktur (czyli wysłania ich do Comarch Apfino, aby użytkownik mógł z tego poziomu dokonać zgłoszenia do faktoringu/ windykacji).

 

Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się tutaj.

Więcej informacji o usłudze windykacji znajduje się tutaj.

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module handlowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2022.1.1 należy sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na dedykowanej stronie Comarchu.

 

 

Dla swoich Klientów Comarch przygotował również praktyczne przykłady dotyczące wyliczeń wynagrodzeń zgodnie z zasadami Polskiego Ładu. Mogą się Państwo z nimi zapoznać klikając tutaj

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2022.1.1

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.