Nowości w wersji 2024.1.1

Nowości w wersji 2024.1.1

 2024

Szanowni Państwo informujemy, że Comarch udostępnił kolejną wersję programu Comarch ERP Optima 2024.1.1.

Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy poniżej.

 

Ogólne

 

Comarch ChatERP

 

Nowości w wersji 2024.1.1 posiadają nową wersję BETA Comarch ChatERP, czyli  wirtualnego asystenta, który dzięki algorytmom sztucznej inteligencji udzieli informacji o danych zgromadzonych w systemie. ChatERP wyjaśni jak działają funkcje programu oraz wykona wybrane czynności zlecone przez Użytkownika.

 

Lista podobnych kontrahentów

 

Kolejną innowacją jest możliwość dodania nowego kontrahenta, jeżeli istnieje już podobny w bazie. Operator musi mieć ustawiony filtr obowiązkowy, który podobnego kontrahenta ukrywa. Należy dodać, że na oknie Lista podobnych kontrahentów filtr obowiązkowy również jest stosowany. Ukrywany przez filtr kontrahent jest wyświetlany na liście, ale widoczny jest jedynie jego akronim, w pozostałych polach są wyświetlane kreski zamiast rzeczywistych danych.

 

     

 
Edycja definicji wydruków i Kreator konfiguracji parametrów firmy

 

Bez wątpienia ważną zmianą jest możliwość eksportu i importu definicji wydruków w przypadku pracy programu w trybie tylko do odczytu.  Jeżeli w 4 kroku kreatora Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy zaznaczono opcję Osoba fizyczna, automatycznie uzupełni się indywidualny rachunek podatkowy firmy. Rachunek podatkowy zostanie wygenerowany na podstawie numeru NIP.

 

Dokładny opis zmian ogólnych wprowadzonych w nowej wersji 2024.1.1 znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch. 

 

 

Moduł dostępowy (Kasa/Bank)

 

Lista zapisów kasowych/bankowych

 

Na liście zapisów kasowych/bankowych w menu kontekstowym dodano funkcję Rozlicz. Umożliwia ona rozliczenie podświetlonego zapisu kasowego/bankowego bezpośrednio z listy zapisów, bez konieczności edycji formularza.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na dedykowanej stronie pomocy Comrach- sprawdź. 

 

 

CRM

 

Faktury cykliczne

 

 Na fakturze cyklicznej dodano zakładkę Atrybuty, na której umożliwiono przypisanie i modyfikowanie atrybutów towaru. Do pozycji można przypisać dowolną liczbę atrybutów. Należy podkreślić, że jeden atrybut może być przypisany do pozycji wiele razy (na przykład z różnymi wartościami). Atrybuty prezentowane są w formie listy z możliwością edycji wartości.  

 

Na liście widoczne są kolumny:

 • Lp – numer kolejny atrybutu,
 • Kod – kod atrybutu,
 • Wartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.

 

Na stronie Comarch znajdą Państwo szczegółowy opis zamian wprowadzonych w module CRM – sprawdź.

 

 

Handel z magazynem

 

Wydruk Świadectwa jakości paliw stałych i Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla

 

W nowej wersji programu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na optymalizacje wprowadzone w module Handel. Na wydrukach Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla umożliwiono wykazanie informacji o adresie punktu sprzedaży i miejscu wystawienia dokumentu. W tym celu należy użyć odpowiednich atrybutów kontrahenta o nazwie Adres punktu sprzedaży węglaMiejsce wystawienia dokumentu.

 

 
KSeF – Krajowy System e-Faktur

 

 Warto dodać, że przy eksporcie Faktur Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur uwzględniono dodatkowe dane takie jak opis dokumentu oraz opis dla pozycji.

 

Automatyczna realizacja zamówień

 

Na liście Rezerwacji Odbiorcy dodano operację seryjną Zrealizuj zamówienie, umożliwiającą automatyczną realizację zamówień.      

 

Nową funkcjonalność modułu Handel, a także pozostałe zmiany wprowadzone w obszarze handlowym można znaleźć na stronie pomocy Comarch.

 

 

Płace i Kadry

 

Wskaźniki

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia


Wartości obowiązujące od 1.12.2023:

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 194,95zł,

– młodociany – przyuczenie: 503,65 zł.

– minimalne wynagrodzenie uczniów:

 • I roku: 575,60 zł,
 • II roku: 647,55,
 • III roku: 719,50 zł,Wartości obowiązujące od 01.01.2024:

– wskaźnik waloryzacji: 101,00%,

– współczynnik ekwiwalentu: 20,92.  

 
Eksport deklaracji ZUS DRA do ZUS

 

Nowości w wersji 2024.1.1 umożliwiają eksport deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS. Po naliczeniu deklaracji użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio do ZUS lub wygenerowania pliku xml i zaczytanie do programu Płatnik. Co więcej, w menu przy przycisku Eksport deklaracji dodano opcję Wyślij bezpośrednio do ZUS.  

 

 
Biuro Rachunkowe. Eksport deklaracji ZUS DRA do ZUS

 

Ponadto Comarch udostępnił możliwość seryjnego eksportu deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS z poziomu Biura Rachunkowego. Po naliczeniu deklaracji użytkownik może wysłać deklaracje bezpośrednio do ZUS lub wygenerować pliku xml i zaczytać go do programu Płatnik.

W celu wysyłki deklaracji bezpośrednio do ZUS należy w panelu Operacji seryjnych na zakładce Deklaracje/Zaliczki/JPK wybrać funkcję Przygotowanie ZUS DRA do wysyłki do ZUS   

 

Następnie należy zatwierdzić deklarację i poziomu zakładki e-Deklaracje/Wyślij JPK wybrać opcję Wyślij ZUS DRA bezpośrednio do ZUS     

 

Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia. Aby sprawdzić status przesłanych deklaracji należy odebrać potwierdzenie wysyłki wybierając opcję Odbierz potwierdzenie wysyłki do ZUS      

 

Pliki z wysłaną deklaracją do ZUS oraz pobranym potwierdzeniem odbioru są zapisywane w lokalizacji wskazanej w konfiguracji stanowiska w polu Deklaracje ZUS – katalog dla plików xml.

 
Pakiet mobilności

 

W wersji 2024.1.1 wprowadzono obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Na formularzu typu wypłaty na zakładce  Szczegółowe dodano parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne wyszarzenie i ustawienie w konfiguracji dodatku, na zakładce 2 Podatki/ Nieobecności takich pozycji jak:

 

Pozycja PIT – ‘Nie dotyczy’

 • Sposób naliczenia zaliczki – ‘nie naliczać’
 • Zawsze naliczać ulgę – niezaznaczone
 • Sposób naliczenia kosztów – ‘nie naliczać’
 • Sposób naliczania składek ZUS –‘naliczać’
 • Sposób naliczania skł. na ubezp. zdrow.- ‘naliczać’

 

   

 
Kontrola wykorzystania pracy zdalnej okazjonalnej

 

Nowości w wersji 2024.1.1 umożliwiają odnotowanie liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej, wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy. W związku ze zmianami na formularzu historii zatrudnienia, zmieniono nazwę zakładki  Urlop wypoczynkowy na Nieobecności/Praca zdalna i dodano w niej pole Wykorzystana praca zdalna okazjonalna, w którym Operator może odnotować dla nowo zatrudnionego pracownika, informację o wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym, limitu okazjonalnej pracy zdalnej u poprzednich pracodawców. Informacje odnotowane w Historii zatrudnienia, będą uwzględnione w trakcie sprawdzania wykorzystania limitu rocznego pracy zdalnej w bieżącej firmie.  

 

Deklaracje podatkowe

 

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-8AR(13), na formularzu obowiązującym za rok 2023.
 • Dodano nowy wzór wydruku dla deklaracji podatkowej PIT‑8AR(13).
 • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT-8AR w wersji 16. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-8AR podpowiada się nowy formularz.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(13) do systemu e-Deklaracje.

 

Wynagrodzenie płatnika podatku

 

W nowej wersji wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia płatnika podatku. Od 01.01.2024 kwota wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od przekazywanego do urzędu skarbowego podatku naliczanego z zastosowaniem skali podatkowej, będzie wynosić 0,30% tej kwoty. W związku z tym, wprowadzono zmiany w konfiguracji firmy w gałęzi Podatki. Podczas aktualizacji programu do najnowszej wersji w polu Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R) z datą od 1.01.2024 zostanie ustawiona nowa wartość 0,30%, jeśli na 31.12.2023 w tym polu była inna wartość niż 0%.

 

Zaświadczenia ZUS Z-3

 

  Dostosowano zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do wzoru opublikowanego w dniu 13.11.2023r.na stronach ZUS.  

 
Współbieżne naliczanie deklaracji PIT-11

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również aktualizacji w deklaracji PIT-11. Wprowadzono równoległość naliczania deklaracji PIT-11. Zmiany w naliczaniu są uzależnione od ustawienia parametru Współbieżne naliczanie deklaracji PIT-11, dostępnego z poziomu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Płace/ Parametry. Gdy parametr jest zaznaczony, deklaracje naliczane są współbieżnie, jeśli nie to tak jak dotychczas szeregowo. Należy dodać, że parametr jest domyślnie zaznaczony.  

 
Algorytm 12

 

Warto wspomnieć, że w algorytmie 12, w funkcjach Nieobecność oraz Nieobecność Całodzienna, umożliwiono odwołanie się do przyczyny nieobecności. W drugim parametrze odnoszącym się do rodzaju nieobecności, dodano nową pozycję Const.Przyczyna. W pozycji 3, w cudzysłowie należy podać przyczynę nieobecności zgodnie ze słownikiem dostępnym z poziomu formularza nieobecności. Ustawienie nowego parametru spowoduje zwrócenie liczby dni, w których pracownik ma wprowadzoną nieobecność ze wskazaną przyczyną.    

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module kadrowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 
 
Księgowość

 

Księgowość. Deklaracje

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu księgowość. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2023 wraz z ich wydrukami, wysyłką do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:

 • PIT-28(26) z załącznikami: PIT-28/B(20), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9).
 • PIT-36(31) z załącznikami: PIT/B(21), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).
 • PIT-36L(20) z załącznikami: PIT/B(21), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/O(28), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2)

 

Szczegółowy opis z przykładami powyższych podpunktów można przeczytać – tutaj.

 
Rejestry VAT

 

Warto dodać, że od wersji 2024.1.1 istnieje możliwość wczytywania paragonów do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR.

 
Biuro Rachunkowe – Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28

 

Z  poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość seryjnego naliczania deklaracji rocznej PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz PIT-28(26) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2023, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Dane o rocznych deklaracjach uwzględniane są w informacjach dla Klientów o podatkach i składkach ZUS oraz w generowanych z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe raportach: Dokumenty modyfikowane, Dokumenty niezaksięgowane, Przychody/Koszty PIT, Wprowadzone dokumenty, Podatki do zapłaty oraz Statusy e-Deklaracji.    

 
Biuro Rachunkowe – Eksport deklaracji ZUS DRA do ZUS

 

Nowości w wersji 2024.1.1  umożliwiają seryjny eksport deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS. Po naliczeniu deklaracji użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio do ZUS lub wygenerowania pliku xml i zaczytania go do programu Płatnik. 

W celu wysyłki deklaracji bezpośrednio  do ZUS należy w panelu Operacji seryjnych na zakładce  Deklaracje/Zaliczki/JPK wybrać  funkcję:

 

Następnie  należy  zatwierdzić deklarację  i poziomu  zakładki e-Deklaracje/Wyślij JPK wybrać opcję Wyślij ZUS DRA bezpośrednio do ZUS    

 

Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia. Aby sprawdzić status przesłanych deklaracji należy odebrać potwierdzenie wysyłki wybierając opcję Odbierz potwierdzenie wysyłki do ZUS    

 

Pliki z wysłaną deklaracją do ZUS oraz pobranym potwierdzeniem odbioru są zapisywane w lokalizacji wskazanej w konfiguracji stanowisk          

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module księgowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch – sprawdź.

 
Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2024.1.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości w wersji 2024.1.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.