Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1

2024

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nową wersją systemu Comarch ERP Optima 2024.2.1. Nowe wydanie uwzględnia wszelkie zmiany umożliwiające sprawniejszą pracę w programie oraz modyfikacje dotyczące zmian w przepisach. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

 

Płace i Kadry

 

WskaźnikiWartości obowiązujące od 1.01.2024:

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
– dochód deklarowany (składki społeczne): 4 694,40 zł,
– maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 19 560,00 zł,
– minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 7 824,00 zł

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki
– podstawa składek ZUS dla osób na urlopach wychowawczych: 4 694,40 zł,.

Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS
– roczna podstawa składek ZUS: 234 720,00 zł.

 
Dni wolne na poszukiwanie pracy

 

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1 nie ominęły innowacji w module Płace i Kadry. Dodano nową nieobecność Dni wolne na poszukiwanie pracy, służącą do odnotowania zwolnienie na poszukiwanie pracy. Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony składnik Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy, wyliczony jak urlop okolicznościowy.  

 
Typy wypłat

 

  Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia:

 

 • Odprawa emerytalna. Składnik przysługujący pracownikowi, u którego z powodu przejścia na emeryturę, ustał stosunek pracy. Element liczony jak ekwiwalent za urlop, opodatkowany i nieoskładkowany.
 • Odprawa pośmiertna. Składnik umożliwiający wypłatę wynagrodzenia zmarłego pracownika członkom jego rodziny. Dodatek kwotowy nieopodatkowany i nieoskładkowany, wpływający na kwotę wypłaty. 
 • Ubezpieczenie grupowe. Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie części składki na ubezpieczenie grupowe, finansowanej przez pracownika

 

Wysyłka deklaracji PIT-11

 

 W nowej wersji umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 za pomocą domyślnego klienta pocztowego. Na formularzu deklaracji PIT-11 dodano  przycisk Wyślij  z opcjami : PIT-11 i PIT-11 z hasłem. Po wybraniu opcji otwiera się formularz wiadomości e-mail domyślnego klienta pocztowego ustawionego na stanowisku. Należy podkreślić, że w przypadku korzystania z programu Comarch ERP Optima w Chmurze Standard do wysyłki konieczne jest posiadanie modułu CRM Plus.  

 
Nowe kody ZUS

 

Co więcej, zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia:

 

 • Dodano nowe kody 1430,1431,1432,1433.
 • Na liście kodów pracy o szczególnym charakterze zmieniono opis dla kodu 221.

 

Kalkulator wynagrodzeń

 

Comarch umożliwił w nowej wersji, wskazanie procentu wynagrodzenia, od którego naliczają się 50% koszty uzyskania przychodu.  

 
Import lub eksport danych kadrowych

 

W nowej wersji umożliwiono import i eksport za pomocą Comarch Migrator, dodatkowych danych informacji o przystąpieniu pracownika do PPK i wysokości składek. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w podręczniku do Comarch ERP Migrator.      

 

Dokładny opis wszystkich zmian wprowadzonych w module kadrowo-płacowym znajdą Państwo na stronie pomocy Comarchu.

 

 

Księgowość

 

Deklaracja CIT-10Z(5)

 

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1 zawierają nowy formularz Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2019 roku. Należy podkreślić, że do sporządzenia deklaracji CIT-10Z konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa.

 
Lista deklaracji CIT-10Z

 

Wśród nowości, deklaracja CIT-10Z jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości. Należy dodać, że parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępna jest Lista deklaracji CIT-10Z zawierająca kolumny:

 

 • Rok– rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja– wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia– data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

 
 
Lista deklaracji CIT-10Z

 

Warto dodać, że od wersji 2024.2.1 istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-10Z do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona.

Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-10Z z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji CIT-10Z, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-10Z za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-10Z. Po rozwinięciu dodatkowego menu  dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji CIT-10Z  jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona.

 
Dodanie deklaracji CIT-10Z

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. Domyślnie ustawiany jest poprzedni rok kalendarzowy. Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji

Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku .  Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa daty deklaracji nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie jako korekty.  

 
Formularz deklaracji CIT-10Z

 

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1 umożliwiają otwarcie formularza deklaracji CIT-10Z w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

 

 • Identyfikator podatkowy NIP płatnika.
 • Okres, za który składana jest deklaracja.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja.
 • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji, korekta deklaracji). 
 • Nazwa firmy lub imię i nazwisko podatnika dla osoby fizycznej oraz dane adresowe.
 • Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.
 
Rozwinięcie i opis powyższych danych dostępny jest – tutaj. 
 

 

Należy podkreślić, że użytkownik kwoty na deklaracji CIT-10Z, powinien uzupełnić ręcznie. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-10Z pod przyciskiem dostępny jest wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-10Z jest dostępny pod przyciskiem . Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-10Z (np. adres firmy).

 
Deklaracja PIT-37(30)

 

W nowej wersji, umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-37(30) z załącznikami: PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.  

 
Biuro Rachunkowe i Deklaracje

 

W Comarch ERP Optima 2024.2.1  z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość eksportu deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO. Deklaracje te należy w pierwszej kolejności przygotować i zatwierdzić w programie Comarch ERP Optima w danej bazie.  

 
Biuro Rachunkowe

 

W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu, następnie w Biuro rachunkowe i Atrybuty w grupie atrybutów:

 

 • Deklaracje CIT dodano atrybut Deklaracja CIT-10Z, informujący o stanie tej deklaracji.
 • Deklaracje VAT dodano atrybuty Składa VAT-8 oraz Składa VAT-9M informujące o tym czy podatnik składa deklaracje VAT-8 oraz VAT-9M.
 • Deklaracje VAT dodano atrybut Metoda VAT informujący o tym, czy podatnik rozlicza się metodą zwykłą lub kasową.
 • JPK dodano atrybut Składa JPK_V7 informujący o tym, czy podatnik składa plik JPK_V7.

 

Warto dodać, że atrybuty te dostępne są z poziomu modułu Biuro Rachunkowe. 

 
Raporty w Biurze Rachunkowym

 

Co więcej, w raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracji, Wprowadzone dokumenty, dodano informacje o deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z.    

 

Z bardziej szczegółową dokumentacją opisującą zmiany wprowadzone w obszarze księgowości mogą się Państwo zapoznać na stronie pomocy Comarch- sprawdź.

 
Handel z magazynem

 

KSeF – Krajowy System e-Faktur

 

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1 umożliwiają edycję danych na zakładce KSeF, dostępnej na formularzach dokumentów wysyłanych do KSeF i odbieranych z KSeF.

 

 • Dokumenty zakupowe
  W przypadku dokumentów zakupowych, na formularzach dokumentów wprowadzanych ręcznie udostępniono zakładkę KSeF, z możliwością edycji pól. Wprowadzone w tym miejscu dane są przenoszone do Rejestru VAT. 

 

 • Dokumenty sprzedażowe
  Dla dokumentów sprzedażowych,  wprowadzono nowy parametr Poza systemem. Parametr jest dostępny na zakładce KSeF, na formularzach dokumentów. Po zaznaczeniu tego parametru, pola dostępne na zakładce będą możliwe do edycji. Zaznaczenie parametru spowoduje również ustawienie dla dokumentu statusu Poza systemem.

 

 

Wszystkie wprowadzone w module modyfikacje są opisane na stronie pomocy Comarch.

 

 
Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2024.2.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości w wersji 2024.2.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.