Comarch XL wersja 2024.0

Comarch XL wersja 2024.0

2024

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami oraz ulepszeniami w nowej wersji systemu Comarch XL 2024.0. Rozmaite innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Logistyka

 

KSeF – obsługa kolejnych danych podczas wysyłki faktur wg schematu FA(2) faktury ustrukturyzowanej

 

W Comarch XL wersja 2024.0 oprócz adaptacji nowego schematu obsłużono wysyłanie kolejnych danych do KSeF w ramach tej struktury. Aby móc wysyłać faktury zgodnie z obowiązującą strukturą.  

 

 
 
Uporządkowanie zasad identyfikacji adresów podmiotów podczas wysyłki do KSeF

 

  Pomiędzy schematami FA(1) i FA(2) nastąpiły również zmiany w sposobie wysyłania danych adresowych Podmiotów. Odtąd wysyłane są one w jednym wspólnym polu. W najnowszej wersji  wprowadzono zasady identyfikacji i wysyłania danych adresowych Nabywcy, Odbiorcy i Płatnika. Z zasadami można zapoznać na stronie Pomocy Comarchu.  

 
 
Obsługa pola GTIN i GTINZ elementów faktury/zamówienia podczas wysyłki do KSeF

 

 

 

Obsłużono pola GTIN i GTINZ, w których wysyłany jest EAN towaru. Pole GTIN obsługiwane jest podczas wysyłki faktur sprzedaży oraz korekt faktur sprzedaży i wypełniane numerem EAN elementu faktury, zaś pole GTINZ  obsługiwane jest podczas wysyłki faktur zaliczkowych i wypełniane numerem EAN elementu zamówienia.  

 

 

 
 
Zmiany w obsłudze sekcji Dodatkowy Opis – wiele dodatkowych informacji dla nagłówka i elementów faktury

 

Od wersji 2024.0 wysyłane są również  atrybuty przypisane do nagłówka dokumentu lub do danego elementu faktury,

które są oznaczone parametrem KSeF.  

 

  Na podstawie każdego z tak oznaczonych atrybutów wysyłana jest sekwencja danych:  

 

 • Nr wiersza: numer elementu faktury, dla której zdefiniowano ten atrybut, pole nie jest wysyłane, jeżeli atrybut zdefiniowany został dla nagłówka dokumentu.
 • Klucz: nazwa klasy atrybutu.
 • Wartość: wartość atrybutu.

 

     

 

Zmiany w obsłudze przypadków nieznanej daty zakończenia dostawy w kontekście wysyłki do KSeF oraz specjalna obsługa dokumentu (A)FSK związanego z rabatem retro opisano na dedykowanej stronie Comarch.

 
 
Znacznik Awaria na fakturach sprzedaży

 

  Na formatkach dokumentów sprzedaży i ich korekt udostępniono parametr Awaria, pozwalający na stosowne oznaczenie dokumentów rejestrowanych w sytuacjach, kiedy ich wysłanie do KSeF było niemożliwe z uwagi na awarię systemu KSeF. Znacznik ten udostępniono na formatkach:  

 

 • FS, (s)FS, (S)FS, (A)FS, FSL
 • FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL
 • RA, RAK
 • FSK, (s)FSK, (S)FSK, (Z)FSK, (A)FSK, KSL
 • FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE, KEL

 

   

 

   

 

 

Znacznik Awaria na fakturach zakupu

 

 Dodatkowo, znacznik Awaria udostępniono na formatkach dokumentów zakupu: FZ, (s)FZ, (S)FZ, (A)FZ, FZL, FZK, (s)FZK, (S)FZK, (Z)/FZK, (A)FZK, KZL. Oznaczenie dokumentu tym parametrem oznacza, że otrzymano fakturę od Dostawcy w tradycyjny sposób z powodu awarii systemu KSeF.  

 

 

 
 
Status wysyłki dokumentu do KSeF i nowy status KSeF dokumentu

 

W Comarch XL wersja 2024.0, na fakturach wysłanych do KSeF obsłużono zapisywanie i prezentowanie tekstowego statusu wysyłki, W Konfiguracji/KSeF dodano możliwość wskazania czasu oczekiwania Systemu Comarch ERP XL na odpowiedź serwera KSeF podczas wysyłania dokumentów. Otrzymana w tym czasie informacja zwrotna z KSeF prezentowana jest w kontrolce Status wysyłki każdego z wysłanych dokumentów.  

 

   

 

 

 
 
Numery KSeF dokumentów na wydrukach faktur

 

  W wersji 2024.0 udostępniono kolejneinnowacje w kontekście drukowania numerów KSeF dokumentów. Podobnie jak to miało miejsce dotychczas numery te drukowane są wówczas, jeżeli Firma dokonuje wysyłki na serwer produkcyjny KSeF, Rozszerzony opis w kwestii drukowania numerów KSeF dokumentów dostępny jest tutaj.

 

Wizualizacja faktury zaimportowanej z KSeF

 

  W najnowszej wersji obsłużono automatyczną wizualizację faktury zakupu zaimportowanej z KSeF. Jest ona dokonywana na podstawie pliku xml dołączanego jako załącznik importowanej faktury. Na potrzeby wizualizacji plik xml jest czasowo transformowany do postaci html i na tej podstawie wizualizowany. Warto dodać, że użytkownik ma możliwość dokonania wydruku takiej wizualizacji.  

 

Wizualizacja faktury zakupu zaimportowanej z KSeF wraz z opcją jej wydruku

 

 
Obsługa operacji KSeF w Procesach

 

  W wersji 2024.0 komunikacja z KSeF została obsłużona w definiowanych Procesach. Za ich pomocą można dokonać:  

 

 • wysyłki faktury do KSeF
 • pobrania UPO
 • importu faktur zakupu z KSeF

 

Należy podkreślić, że w przypadku każdej metody komunikacji z KSeF, również w Procesach do dokonania operacji konieczne jest uwierzytelnienie w KSeF. W przypadku Procesu uruchomionego w trybie wsadowym jedynym narzędziem uwierzytelnienie jest token.  

 

Funkcje API wspierające operacje KSeF

 

  Comarch XL  w wersji 2024.0 przygotowano szereg funkcji API, służących do komunikacji z KSeF. Szczegółowy opis zmian opisano na stronie Pomocy Comarch. Zachęcamy do zapozania się.    

 

 
Generowanie dokumentów magazynowych w procesach w oparciu o parametry

 

  Warto wspomnieć, że w procesach dostępnych dla dokumentów handlowych do akcji kluczowej służącej do generowania dokumentów magazynowych, dodano zakładkę Parametry, gdzie należy określić, jaki typ dokumentu w danym kroku powinien powstać, czyli czy ma to być PM/WM, AWD/ZWM czy ich odpowiedniki dla magazynów WMS. Jest to działanie analogiczne do generowania dokumentów handlowych w procesach, gdzie na definicji akcji jest możliwość ustawienia za pomocą parametrów, czy generowanym dokumentem ma być np. FZ czy PZ.      

 
 
Produkcja

 

Planowanie zleceń i nadzleceń na wskazane zasoby

 

Od wersji 2024.0 w systemie Comarch ERP XL wprowadzono możliwość wskazywania zasobów do zaplanowania na dokumentach ZP/NZP. Warto dodać, że w ramach nowej funkcjonalności z poziomu zleceń produkcyjnych lub nadzleceń można wybrać konkretne zasoby produkcyjne, które są dobierane do poszczególnych operacji podczas ich planowania.   Aby zaplanować zlecenie w oparciu o wybrane zasoby należy:  

 

 • Zaznaczyć na zleceniu parametr Planowanie w oparciu o wskazane zasoby

 

Dokument ZP, zakładka: Parametry - nowy parametr: Planowanie w oparciu o wskazane zasoby

 

 • Dodać pozycję na dokument ZP
 • Wybrać zasoby, które mają zostać zaplanowane

 

 
Dokument ZP, zakładka: Zasoby - wybieranie zasobów do zaplanowania

 

 • Zaznaczyć na zleceniu parametr Planuj w oparciu o wskazane zasoby 

 

 
Przykładowe planowanie zlecenia na wybrane zasoby

 

 
Parametryzacja integracji z Comarch APS

 

  Comarch XL wersja 2024.0 posiada możliwość integracji z systemem Comarch APS. Integracja polega na tym, że z Comarch ERP XL pobierane są do Comarch APS zlecenia produkcyjne do zaplanowania. W Comarch APS następuje planowanie tych zleceń, a utworzony w ten sposób plan można przesłać do ERP XL na zlecenia produkcyjne. Należy podkreślić, że możliwość integracji z Comarch APS uzależniona jest od zakupu licencji na ta aplikację. Integrację z Comarch APS po stronie Comarch ERP XL uaktywnia się po zaznaczeniu parametru umieszczonego w konfiguracji systemu Integracja z Comarch APS.  

 

Parametr odpowiedzialny za integrację z Comarch APS

 

Po zaznaczeniu tego parametru, możliwe są do wyboru opcje zezwalające na:

 • planowanie zleceń produkcyjnych wyłącznie po stronie Comarch APS.
 • planowanie zleceń w Comarch APS i Comarch ERP XL.

  Z rozszerzony opisem powyższych opcji można zapoznać się na stronie Pomocy Comarch.     

 
 
Serwis

 

Eksport do arkusza kalkulacyjnego listy urządzeń z poziomu Planu przeglądu

 

 

 Wersja 2024.0 posiada opcję eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego z poziomu Planu przeglądu:  

 

Dokument PLP - Opcja eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego

 

 

Księgowość

 

 
Zmiany w rejestrze VAT Sprzedaż na potrzeby KSeF

 

 

 • Na liście rejestrów VAT Sprzedaż, na wszystkich zakładkach dodano grupę kolumn o nazwie KSeF.
 • W ramach grupy KSeF udostępniono następujące kolumny:
  • Status
  • Numer
  • Data przyjęcia
  • Data wysłania
  • Data odebrania UPO
 
Okno Rejestr VAT z nowymi kolumnami w grupie KSeF

 

Zmiany w rejestrze VAT Zakup na potrzeby KSeF

 

 

 • Na liście rejestrów VAT Zakup, na wszystkich zakładkach dodano grupę kolumn o nazwie KSeF.
 • W ramach grupy KSeF udostępniono następujące kolumny:
  • Status
  • Numer
  • Data przyjęcia
 
Okno Rejestr VAT z nowymi kolumnami w grupie KSeF

 

 

Zakładka Faktoring/Windykacja

 

 

Ze względu na upowszechnienie usług związanych z faktoringiem i windykacją uporządkowano elementy związane z zarządzaniem nimi. Utworzono nową zakładkę Faktoring/Windykacja, na którą przeniesiono dotychczasowe okna związane z zarządzaniem przeterminowanymi płatnościami:

 • Generowanie not i upomnień
 • Prolongaty
 • Okno windykatora

 

Dodano dwa nowe okna związane z zarządzaniem usługami Comarch Apfino:

 • Faktoring
 • Windykacja
 
 
Zakładka Faktoring/Windykacja

 

Okno faktoringu Comarch Apfino oraz okno windykacji Comarch Apfino opisano na dedykowanej stronie Pomocy Comarch.     

 

 

XL HR

 

 
Wzmocnienie bezpieczeństwa w synchronizacji z XL HR
 

Należy podkreślić, że w komunikacji i zapisywaniu danych pomiędzy Comarch ERP XL, a modułem XL HR połączenie poprzez zlinkowane serwery zastąpiono połączeniem bezpośrednim, które gwarantuje dużo większe bezpieczeństwo wymiany danych. Rozwiązanie działa zarówno dla instalacji (baz danych) znajdujących się na tym samym serwerze, jak i na dwóch różnych. Konfiguracja i nawiązywanie połączenia opisana jest tutaj.     

 

 

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

 

Umożliwiono obsługę atrybutów okresowych przypisanych do kart kontrahentów. Obsłużono wysyłanie atrybutów okresowych zdefiniowanych dla różnych okresów oraz umożliwiono edycję ich  wartości po stronie aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż.  

 

 

Współpraca z Comarch POS

 

Wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych stałych i elastycznych do systemu Comarch POS. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch POS będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w POS nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Nie wszystkie ustawienia promocji mogą zostać przesłane do Comarch POS ze względu na różnice w działaniu modułów rabatowych w obu systemach, co zostało opisane w kolejnych punktach. Warunki przesyłania promocji pakietowych opisane są na stronie Pomocy Comarch.   

 

 

 

Współpraca z Comarch Shipping

 

W integracji z Comarch Shipping obsłużono rodzaje przesyłek dla kuriera Poczta Polska, które ze względu na swoją specyfikę nie były dotychczas dostępne. Dla tego kuriera rodzaj przesyłki jest ściśle powiązany z rodzajem usługi, czyli dla różnych usług mogą występować te same rodzaje przesyłek.  Więcej nowości o Comarch Shipping można znieść – tutaj. 

 

Powiązanie rodzaju usługi i rodzaju paczki na zleceniach w Comarch Shipping

 

 

 

Współpraca z wszystko.pl

 

 Na ofercie we wszystko.pl dodano możliwość ustawienia ilości maksymalnej produktu, którą można zakupić w ramach jednego zamówienia. Pozwala to ustalać limity sprzedaży np. w przypadku wystawienia produktu w bardzo konkurencyjnej cenie. Więcej innowacji dotyczącej platformy wszystko.pl można znaleźć na dedykowanej stronie Pomocy Comarchu.