Nowości w wersji 2024.0.1

Nowości w wersji 2024.0.1

 

2023

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wydaniem 2024.0.1, które uwzględnia wszelkie zmiany umożliwiające sprawniejszą pracę w programie. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 
Ogólne

 

Rachunek bankowy dla waluty

 

Nowości w wersji 2024.0.1 umożliwiają przypisanie kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty. Podczas dodawania lub edycji rachunku bankowego dostępne jest pole Waluta z rozwijalną listą walut przedstawioną poniżej.

 

Nowości w wersji 2024.0.1

 

Należy wspomnieć, że dodając nowy rachunek bankowy, w polu Waluta podpowiadana jest waluta ustawiona w konfiguracji programu jako domyślna (najczęściej PLN). Operator może zmienić walutę na inną.  

 

Poniższy zakres funkcjonalności opisano na stronie pomocy Comarchu. 

 

 • Rejestr VAT zakupu i ewidencja dodatkowa kosztów
 • Faktura zakupu
 • Płatności dodawane ręcznie w preliminarzu
 
 
Comarch Apfino – Sprawdź kontrahenta

 

Dzięki integracji z platformą Comarch Apfino  jest możliwość weryfikacji  wiarygodności danego kontrahenta bazach danych i rejestrach. 

Aby korzystać z usługi Sprawdź kontrahenta, należy wykupić odpowiedni pakiet, który pozwala weryfikować kontrahentów zarówno z poziomu platformy Comarch Apfino, jak również bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Należy podkreślić, że usługa Sprawdź kontrahenta weryfikuje czy widnieje w rejestrze dłużników. Na liście kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci) dodano sekcje Comarch Apfino a w niej wyżej wspomnianą funkcje Sprawdź kontrahenta. Po kliknięciu na nią rozwijane są 2 opcje:

 

 • Sprawdź w rejestrach dłużników,
 • Przekaż do Comarch Apfino.

 

Wyżej wymienione opcje można zleźć także w menu podręcznym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów:  

 

Nowości w wersji 2024.0.1

 

 

Funkcja Sprawdź w rejestrach dłużników powoduje seryjne sprawdzenie zaznaczonych na liście kontrahentów (lub podświetlonego kontrahenta, jeżeli żaden nie został zaznaczony). Sprawdzanie w rejestrach dłużników jest dostępne tylko dla kontrahentów krajowych, którzy mają uzupełniony numer NIP.  

 

Więcej informacji dotyczących usługi Sprawdź kontrahenta dostępnych jest tutaj.

 

 

Moduł dostępowy (Kasa/Bank)

 

Odsetki podatkowe oraz Odsetki ustawowe od zaległości i Preliminarz płatności

 

 Comarch wprowadził nowe wartości odsetek podatkowych. Wynoszą one odpowiednio: od 07.09.2023 roku 15.00%, od 05.10.2023 roku 14.50%.  Ponadto istnieją nowe wartości odsetek ustawowych od zaległości. Ich wartość od 07.09.2023 roku wynosi 11.50%, a od 05.10.2023 roku to 11.25%.  Warto dodać, że na liście Płatności dodano 2 filtry globalne: Należności i Zobowiązania.    

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi modułu dostępowego na dedykowanej stronie Comarch. 

 

 

Księgowość

 

Księgowość kontowa. Konta księgowe dla różnic kursowych

 

Nowości w wersji 2024.0.1 umożliwiają określenie domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy. Funkcja jest dostępna dla posiadaczy modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Informacje dotyczące konfiguracji można znaleźć – tutaj.

 
Przeszacowanie walut

 

W najnowszej wersji dodano możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału oraz jego zaksięgowania na początek okresu po drugiej stronie konta. Funkcje są dostępne dla posiadaczy modułu Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.  Zmiany w Konfiguracji dostępne są na stronie pomocy Comarch. 

 
Księgowanie przeszacowania walut

 

Warto wspomnieć, że funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu generuje polecenie księgowania w zależności od ustawienia parametru Przeszacowanie walut na koniec:  

 • miesiąca – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego miesiąca,
 • kwartału – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego kwartału,
 • okresu obrachunkowego – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego okresu obrachunkowego.

 

Rejestr VAT zakupu

 

Ważna informacja dla firm niezarejestrowanych do VAT. W rejestrze VAT zakupu umożliwiono ustawienie odliczeń na NIE na dokumentach dodanych za pomocą usługi Comarch OCR. W tym celu w konfiguracji dodano nową gałąź OCR, następnie Parametry, którą uzupełniono o domyślnie odznaczony parametr Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na każdym dokumencie dodanym za pomocą usługi Comarch OCR odliczenia ustawiane są automatycznie na Nie. Użytkownik ma możliwość zmiany odliczeń na dokumentach na Tak lub Warunkowo.  

 
Biuro Rachunkowe

 

W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe istnieje możliwość podglądu zapisów księgowych dla podświetlonej lub zaznaczonej firmy. Podgląd ten możliwy jest z listy firm po zaznaczeniu ikony Zapisy księgowe dostępnej na górnej wstążce w zakładce Operacje seryjne w sekcji Ogólne.  

 

Nowości w wersji 2024.0.1

 

 

Ważne! Ikona Zapisy księgowe jest widoczna jeżeli podczas logowania do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pobrany jeden z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH) lub Księga Handlowa Plus (KHP). Po otwarciu okna zapisów księgowych użytkownik może dodawać, zmieniać oraz usuwać zapisy księgowe w firmie. Aby podejrzeć zapisy księgowe kolejnej firmy należy zamknąć obecnie otwartą listę zapisów księgowych, na liście firm podświetlić kolejną firmę i kliknąć na ikonę Zapisy księgowe ponownie.  

 

Rozszerzony zakres powyższych informacji oraz pozostałych zmian w module księgowym znają Państwo – tutaj. 

 

 

Płace i Kadry  
 
Wskaźniki

 

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

 

Wartości obowiązujące:

od 1.09.2023:

 

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7005,76 zł,
 • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 560,46 zł
 • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 630,52 zł
 • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 700,58 zł
 • młodociany – przyuczenie: 490,40 zł
  •  

 

  z dniem 1.10.2023:

 

 • wskaźnik waloryzacji: 104,0%.

 

od 1.01.2024:

 

 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4242,0zł,
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 27,70 zł
 • Limit zwolnień ZFŚS: 1000 zł

 

z dniem 1.07.2024:

 

 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4300,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 28,10 zł.

 

Oddelegowanie osób na umowie cywilnoprawnej

 

 Nowości w wersji 2024.0.1 umożliwiły naliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus.  

 
Ewidencja oddelegowania w umowach cywilnoprawnych

 

W wersji wersji 2024.0.1 na formularzu umowy w zakładce Ogólne dodano sekcje Oddelegowanie do pracy za granicą, dzięki której  uaktywniają się dodatkowe opcje związane z oddelegowaniem:

 

 • Kraj oddelegowania – pole służące do ustawienia kraju, do którego pracownik jest oddelegowany. Jeśli pracownik wykonuje pracę za granicą w kilku krajach, wówczas należy dodać kilka umów cywilnoprawnych.
 • Dieta/dzień – pole wykorzystywane przy wyliczaniu podstawy składek ZUS. Po wybraniu kraju oddelegowania ze słownika automatycznie podpowiada się aktualna stawka diety przypisana do danego kraju. Dieta powiązana z krajem oddelegowania jest nieedytowalna. Użytkownik może wpisać kwotę diety tylko wtedy, gdy nie wybrano kraju oddelegowania.
 • Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce – w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie) w wypłacie będzie naliczana zaliczka podatku. Jeśli parametr jest odznaczony, wtedy zaliczka podatku nie zostanie naliczona.
 • Metoda proporcjonalnego odliczenia – parametr jest aktywny po odznaczeniu opcji Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce. Parametr ma znaczenie informacyjnie, wpływa na wykazywanie kwot na deklaracji PIT-11.
 • Waluta rozliczenia – pole dostępne jest obok wartości umowy lub stawki za godzinę. Jeśli w umowie został wskazany kraj oddelegowania, wówczas podpowiada się waluta taka sama jak waluta diety. Użytkownik może ją zmienić.

 

 

  Nowości w wersji 2024.0.1

 
 
Listy płac

 

W celu naliczenia wypłaty umowy za okres oddelegowania na formularzu listy płac o rodzaju Umowa dodano parametr Lista tylko dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, który jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu uaktywnia się sekcja: Kraj oddelegowania i waluty, w której należy wskazać kraj oddelegowania oraz walutę rozliczenia i diety.

 

 

Nowości w wersji 2024.0.1

 
 
Wypłaty zleceniobiorców

 

  W wypłacie za okres oddelegowania elementy wypłaty naliczane są w walucie:  

 

 • umowa – nalicza się w walucie ustawionej na formularzu umowy,
 • dodatki, które mają ustawioną opcję ‘waluta z umowy cywilnoprawnej’ i są powiązane z umową lub są wypłacane w tej samej wypłacie co umowa – naliczane są w walucie pobranej z umowy,
 • dodatki, które mają ustawioną ‘walutę systemową’ – wyliczane są w walucie PLN,
 • wszystkie typy wypłat służące do rozliczeń standardowych nieobecności ZUS – liczone są zawsze w walucie systemowej (PLN).

 

 

 
Przychód z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika

 

Kolejną wprowadzoną innowacją jest możliwość automatycznego naliczania przychodu z tytułu PPK. W przypadku zwolnienia pracownika lub zakończenia umowy w firmie, w której składki PPK są przekazywane do instytucji w kolejnym miesiącu w stosunku do ich pobrania z wypłaty.

 

Naliczanie wypłat

Automatyczne naliczenie przychodu z tytułu PPK na podstawie kwoty składki PPK finansowanej przez pracodawcę z ostatniej wypłaty pracownika lub zleceniobiorcy jest uzależnione od parametru Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika znajdującego się w konfiguracji firmy.  

 

 

 

 

W wypłacie naliczonej do listy płac rodzaju Przych. PPK po zwolnieniu jest możliwość edycji naliczonych kwot lub dodania elementów, ale jedynie tych, które stanowią Przychód PPK lub mają zaznaczony w konfiguracji parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.  Kwota przychodu z tytułu PPK zostanie wykazana:  

 

 • w deklaracji PIT-11 – za rok, zgodny z rokiem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu,
 • w deklaracji ZUS RCA – w miesiącu zgodny z miesiącem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu.

 

Deklaracje podatkowe:

 

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-4R (13) na formularzu obowiązującym za rok 2023.
 • W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1 wysyłka deklaracji PIT-4R(13) do systemu e-Deklaracje została zablokowana. Podczas próby wysyłki pojawi się odpowiedni komunikat.
 • Dodano nowy wzór wydruku dla deklaracji podatkowej PIT‑4R(13)
 • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT-4R w wersji 19. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-4R podpowiada się nowy formularz.
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji oraz wydruku zaliczki podatku na PIT‑4R(13) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

 

Filtr lista pracowników

 Na Liście pracowników w polu Filtr dodano filtry:

 

 • #(G) Pracownicy do badania – domyślnie filtr wyświetla listę pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej.
 • #(G) Kończące się umowy o pracę – filtr domyślnie wyświetla listę pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej.Filtry wyświetlają te same osoby co analizy ‘Pracownicy do badania’ i ‘Kończące się umowy o pracę’ w Informacjach o firmie. Domyślne zakresy dat filtra można zmienić ustawiając termin w analizie z poziomu Start Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące.

 

Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę

 

Warto wspomnieć, że dodano wydruk Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza pracownika Wydruki kadrowe, następnie Rozwiązanie umowy o pracę po zaznaczeniu w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku opcji za porozumieniem stron.  

 
Comarch Migrator

 

Co więcej Comarch umożliwił przenoszenie danych dotyczących dochodu zwolnionego z podatku dla pracowników oddelegowanych. W arkuszu nowe dane powinny być oznaczone odpowiednią wartością w kolumnie Pozycja_PIT (PIT-11_Dochod_zwol, PIT-11_Dochod_zwol_emeryt , PIT-11_Dochod_zwol_26lat). Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszu Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

 

Na stronie Comarch znajdą Państwo szczegółowy opis zamian wprowadzonych w module kadrowo-płacowym – sprawdź.

 

 

  Handel z magazynem  
 
Faktura rozliczająca zaliczki

 

 Od 1 września 2023 r. podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia Faktury Zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał środki. Na tej podstawie udostępniono dodatkową ścieżkę rozliczania zaliczek. Zaliczki, które zostały wprowadzone bezpośrednio w menu Kasa/Bank i nie posiadają powiązanych Faktur Zaliczkowych mogą zostać rozliczone podczas wystawiania Faktury Sprzedaży. Aby wskazać zaliczki do rozliczenia na formularzu Faktury Sprzedaży można przejść na zakładkę [Płatności] i użyć ikony   w sekcji Zaliczki do rozliczenia. Następnie otworzy się lista dokumentów do rozliczenia, na której wyświetlą się wszystkie nierozliczone wpłaty dla wskazanego na formularzu kontrahenta. Po zaakceptowaniu wyboru wskazana kwota przeniesie się do tabeli zaliczek.  Należy podkreślić, że przekazanie dokumentu do KSeF blokuje możliwość usunięcia powiązanych wpłat. Informacja o rozliczonych zaliczkach, ich kwocie oraz dacie otrzymania drukowane są na wydruku Faktury sPrint.

 

 

 
 
KSeF – Import Faktur korygujących

 

W Comarch KSeF umożliwiono import Faktur korygujących, na których wykazane są dane przed korektą i po korekcie, jako osobne wiersze z odrębną numeracją.  

 

Podgląd załączników na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych

 

Co więcej, na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych i korektach do nich, umożliwiono podgląd załączników podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Na formularzu dokumentu, z którym powiązany jest co najmniej jeden dokument OBD z załącznikiem, dostępny jest przycisk  Podgląd dokumentu z biblioteki.  Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy.Powyższe funkcje opisano w załączonym artykule- sprawdź. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach- sprawdź. 

 

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

 

Automatyczna realizacja zamówienia

 

 W wersji 2024.0.1 wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą automatyczne przekształcenie zamówienia do dokumentu handlowo–magazynowego oraz wygenerowanie do niego przesyłki kurierskiej. Konfiguracja Harmonogramu dla Usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dostępna jest na stronie pomocy Comarchu. 

 

Na formularzu dostępne są nowe parametry:

 

 • Automatyczne realizowanie zamówień.
 • Eksport faktur w formacie pdf.
 • Automatyczne generowanie zlecenia nadania przesyłki. 

 

Opis powyższych parapetów dostępny jest – tutaj.

 

Proces realizacji zamówienia będzie przebiegał następująco:

 

 

Zmiany na formularzach WZ

 

Z poziomu formularza WZ wprowadzono możliwość fiskalizacji paragonu powiązanego z zamówieniem. W tym celu z poziomu menu głównego należy wybrać opcję

 

 

Dodatkowo dla dokumentów WZ wygenerowanych przez automat umożliwiliśmy oznaczenie zamówienia jako spakowane. Osoba pakująca, po weryfikacji zamówienia będzie mogła oznaczyć dokument WZ jako spakowany przy pomocy ikony: 

 

 

Wielojęzyczne jednostki miary

 

W konfiguracji  systemu wprowadzono możliwość zdefiniowania tłumaczenia dla jednostki miary. Podczas dodawania lub edycji jednostki miary na formularzu jednostki dodano ikonę plusa, za pomocą której istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczeń. Po wybraniu  należy wskazać z listy dostępnych języków preferowany język oraz wprowadzić treść tłumaczenia.

 

 

 

Zdjęcie Operatora

 

 Nowości w wersji 2024.0.1 umożliwiają  dodanie zdjęcia Operatora, które zostanie zaprezentowanie w e-Sklepie jako Opiekun towaru lub kontrahenta. Na formularzu Operatora wprowadzono przycisk umożliwiający dodanie zdjęcie Operatora.

 

 

Po naciśnięciu przycisku:  wyświetla się formularz, na którym istnieje możliwość wskazania zdjęcia, które będzie prezentowane dla Opiekuna w e-Sklep.

 

 

Na formularzu dostępne są przyciski: – umożliwia wskazanie właściwej ścieżki pliku ze zdjęciem,
 – umożliwia Podgląd zdjęcia (fotografia pojawi się w powiększeniu, tj. w pełnym oknie),
 – Zapisuje wprowadzone zmiany,
 – powoduje Anulowanie zmian.

 

 

Współpraca z wszystko.pl

 

Automatyczna realizacja zamówienia

 

Kolejną zmianą w nowej wersji jest funkcjonalność umożliwiająca automatyczne przekształcenie zamówienia do dokumentu handlowo–magazynowego oraz wygenerowanie do niego przesyłki kurierskiej. Konfiguracja Harmonogramu dla Usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dostępna jest na dedykowanej stronie pomocy Comarchu. 

 

 

 

Na formularzu dostępne są nowe parametry:

 

 • Automatyczne realizowanie zamówień.
 • Automatyczne generowanie zlecenia nadania przesyłki.

 

Opis powyższych parapetów dostępny jest – tutaj.

 

Proces realizacji zamówienia będzie przebiegał następująco:

 

 

Zmiany na formularzach WZ

 

Warto wspomnieć, że z poziomu formularza WZ, Comarch wprowadził możliwość fiskalizacji paragonu powiązanego z zamówieniem. W tym celu z poziomu menu głównego należy wybrać opcję

 

 

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.    

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2024.0.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości w wersji 2024.0.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.