Comarch ERP XL w wersji 2023.2

Comarch ERP XL w wersji 2023.2

 2023

 

Szanowni Państwo informujemy, że Comarch udostępnił nową wersję programu Comarch ERP XL. Wersja 2023.2 to przede wszystkim szereg udoskonaleń i zmian spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów prawnych. Najciekawsze innowacje w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Logistyka

 

KSeF – zmiany w zakresie wysyłki faktur

 

Comarch ERP XL w wersji 2023.2 posiada poniższe zmiany w zakresie danych wysyłanych do Krajowego Systemu e-faktur na podstawie poszczególnych faktur:

 

 • Obsłużono sekcję Płatności schematu e-faktury (informacja o stopniu zapłaty za dokument, lista płatności dokumentu, forma płatności, rachunek bankowy).
 • Dokonano parametryzacji zachowania Systemu w zakresie wysyłanego numeru dokumentu (wysyłany jest numer własny lub numer obcy dokumentu).
 • Zoptymalizowano wysyłanie informacji o partii sprzedanego towaru.
 • Umożliwiono wskazanie schematu e-faktury, który ma mieć zastosowanie podczas wysyłki.

 

Ponadto istnieje możliwość filtrowania listy dokumentów FS/FSE po numerze KSeF przy użyciu filtra prostego, a w konstruktorze filtra wyżej wymienionych list udostępniono pozostałe dane z zakresu wysyłki do KSeF jako kryteria filtra.

 

 

Obsługa sekcji Płatności podczas wysyłania dokumentu do KSeF

 

W ramach wyżej wymienionej sekcji wysyłane są poniższe informacje:

 

 • Informacja o dokonanej zapłacie.
 • Lista płatności dokumentu.
 • Forma płatności dokumentu wysyła się, jeśli jest taka sama dla wszystkich płatności faktury.
 • Numer rachunku bankowego.

 

Powyższe informacje szczegółowo opisano na stronie Pomocy Comarchu. Dodatkowo filtrowanie list faktur według kryteriów KSeF i schemat e-faktury w konfiguracji systemu można znaleźć –tutaj.

 

Środowisko importu z KSeF

 

Comarch ERP XL w wersji 2023.2 posiada funkcjonalność importu faktur zakupu z KSeF, która dokonywana jest ze środowiska Demo lub środowiska Produkcyjnego. Zmieniono zasady aktywności kontrolki pozwalającej na podanie ścieżki do katalogu, w którym zapisywane mają być załączniki KSeF wysyłanych lub importowanych faktur.

 

Środowisko importu z KSeF i zapisywanie załączników dla importowanej faktury

 

 

Parametry KSeF na definicji dokumentu zakupu i karcie kontrahenta

 

Udostępniono parametry dotyczące obsługi dokumentów w zakresie ich powiązania z systemem KSeF.

 

 

Parametr Źródłowy z KSeF i Poza systemem decyduje o tym, czy faktury od danego dostawcy rejestruje się na podstawie faktur pobranych z KSeF. Domyślnie parametr Źródłowy z KSeF kart dostawców krajowych jest włączony, natomiast parametr Poza systemem wyłączony. Należy podkreślić, że w przypadku kart dostawców zagranicznych oba parametry są domyślnie wyłączone.

 

Parametry KSeF dotyczące zakupu na wzorcu i karcie kontrahenta

 

Zmiany w zakresie praw do operacji KSeF na karcie operatora

 

W zakresie operacji związanych z KSeF dodano nowe prawo Operatora: Pobieranie faktur. Decydujące o tym, czy Operator może pobierać faktury zakupu ze środowiska KSeF. Dodatkowo rozszerzono zakres prawa Edycja numeru KSeF na dok. i Spinanie z KSeF na zatw. dok.

 

 

Lista faktur zakupu z KSeF

 

Dodano funkcjonalność pobierania z KSeF faktur, których nabywcą jest firma będąca użytkownikiem systemu Comarch ERP XL. Taka faktura jest dokumentem źródłowym. Pobrane z KSeF faktury prezentują się na dedykowanej liście Faktury zakupu z KSeF dostępnej w modułach: Sprzedaż, Księgowość i Zamówienia.

 

Dostęp do listy faktur zakupu z KSeF w modułach Sprzedaż, Księgowość i Zamówienia

 

Warto dodać, ze import faktur zakupu odbywa się ze środowiska Demo lub Produkcyjnego. Importu może dokonać Operator z prawem KSeF/Pobieranie faktur, uwierzytelniając się w KSeF za pomocą certyfikatu lub tokena.

 

Możliwe jest dokonanie importu wg poniższych kryteriów:

 

 • Nowe – import dokonywany w tym trybie polega na pobraniu faktur, które zarejestrowano od ostatniego importu.
 • Za okres – importują się faktury z datą przyjęcia w KSeF należącą do podanego przez użytkownika okresu.
 • Numer KSeF – importuje się faktura o konkretnym, podanym przez użytkownika numerze KSeF.

 

Import faktur z KSeF: opcja za okres oraz import konkretnej faktury
 

Filtry na liście Faktur zakupu z KSeF oraz z operacje dostępne na liście Faktur zakupu z KSeF opisano na dedykowanej stronie Comarchu.

 

 

Formatka podglądu faktury KSeF

 

Dane dotyczące faktury KSeF prezentują się na formatce, składającej się z dwóch sekcji. W sekcji lewej prezentowane są podstawowe dane dotyczące faktur, zaś w sekcji prawej podgląd faktur KSeF na podstawie pliku html. Dane prezentowane na formatce opisane są – tutaj.

 

 

Parametry KSeF na formatkach faktur zakupu

 

W wersji 2023.2 na dokumentach zakupu udostępniono informacje dotyczące powiązania danego dokumentu z fakturą źródłową pobraną z KSeF.

Dane prezentowane są na zakładce KSeF z formatek dokumentów:

 

 • FZ, (A)FZ, (s)FZ, (S)FZ, FZL
 • FZK, (A)FZK, (s)FZK, (S)FZK, (Z)FZK, KZL
 
 

Należy podkreślić, że włączony parametr Źródłowy z KSeF oznacza, że dany dokument ma być zarejestrowany na podstawie faktury z KSeF. Natomiast, włączony parametr Poza systemem oznacza, że dokument również ma być zarejestrowany na podstawie faktury z KSeF, ale faktura nie będzie importowana do systemu Comarch ERP XL.

 

Użytkownik systemu ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień wyżej wymienionych parametrów. Jakie warunki, należy spełnić, aby dokonać zmian w ustawieniach można przeczytać na dedykowanej stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Numer KSeF oryginału na korekcie ręcznej FZK oraz obsługa faktur w języku angielskim podczas rejestracji FZ przy użyciu Comarch OCR

 

W nowej wersji na formatce korekty ręcznej FSK/(A)FSK/FKE udostępniono kontrolkę pozwalającą na wprowadzenie numeru KSeF oryginału, zarejestrowanego poza systemem. Funkcjonalność rejestracji dokumentów FZ/(A)FZ przy użyciu mechanizmu OCR wzbogacono o interpretację plików graficznych w języku angielskim.

 

 

Identyfikacja kontrahenta i jego adresu

 

Zmiany w identyfikacji kontrahenta i jego adresu obejmują:

 

 • Obsługę dokumentów, na których numer NIP Dostawcy poprzedzony jest prefiksem kraju UE.
 • Zmianę zasad identyfikacji i zakładania adresu kontrahenta.
 • Zmiana zasad ustalania typu kontrahenta na zakładanej dla niego karcie.

 

 

Optymalizacja zatowarowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI oraz włączenie obsługi optymalizacji zatowarowania w konfiguracji systemu

 

Optymalizacja zatowarowania obejmuje mechanizmy pozwalające na wyliczenie prognozowanego popytu w oparciu o stworzone algorytmy modelowania wykorzystujące uczenie maszynowe. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności w konfiguracji systemu w zakładce Sprzedaż, następnie AI, należy zaznaczyć parametr Obsługa optymalizacji zatowarowania.

 

Włączenie obsługi optymalizacji zatowarowania w konfiguracji systemu

 

 

Ustalenie zakresu prognozy

 

W konfiguracji można ustalić zakres prognoz, jeśli jest włączona obsługa optymalizacji zatowarowania. Domyślnie zakres ustawiony jest na maksymalny okres: 4 tygodnie.

 

Ustalenie zakresu prognozy

 

 

Wyliczanie prognozy popytu z poziomu listy towarów

 

Co więcej, automatycznie lub na żądanie można wywołać użytkownika w zakresie wyliczenia prognoz.

Ręczne wyliczenie prognoz można uruchomić z poziomu list towarów.

 

 

 

                                      Informacja o uruchomieniu treningu modelu

 

Prezentację prognoz i wykorzystanie prognozowanego popytu na dokumencie BST opisano na stronie Pomocy Comarchu. 

Dodatkowo automatyczne wyliczanie prognoz lub treningów modelu i konfiguracja automatycznego wyliczania prognozy opisana jest – tutaj.

 

 

Produkcja

 

Nowe zasady kolorowania listy produktów na Planie produkcji

 

Comarch ERP XL w wersji 2023.2 posiada odpowiednie kolorowanie elementów listy w zależności od tego, czy dany element można zrealizować (wyprodukować), czy też nie ze względu na brak materiałów, a także jeśli dany element jest możliwy do wyprodukowania, to czy do jego wytworzenia jest dostępny komplet materiałów podstawowych, czy też produkcja musi się odbyć z wykorzystaniem zamienników.

 

Według nowych zasad:

 

 • W kolorze czerwonym prezentowane są te pozycje Planu, dla których brakuje przynajmniej jednego materiału podstawowego i wszystkich zamienników technologicznych dla tego materiału.
 • W odcieniu różowym prezentowane są te pozycje Planu, które można zrealizować, ale brakuje przynajmniej jednego materiału podstawowego.
 • Kolorem czarnym prezentują się te pozycje Planu, które można zrealizować materiałami podstawowymi.

 

 

Nowe filtry w sekcji: Produkty na Planie produkcji oraz Materiały/Półprodukty na Planie produkcji

 

W sekcji Produkty na Planie produkcji dodano następujące filtry:

 

Pokaż produkty:

 

 • Które można zrealizować materiałami podstawowymi
 • Które można zrealizować uwzględniając zamienniki
 • Których nie można zrealizować

 

 

 

W sekcji Materiały/Półprodukty na Planie produkcji dodano następujące filtry:

 

Pokaż braki:

 

 • Na materiały i ich zamienniki
 • Na materiały, dla których są dostępne zamienniki

 

 

Opis wyżej wymienionych filtrów przedstawiono na stronie Pomocy Comarchu. 

 

 

 

Księgowość

 

Udostępnienie mechanizmu do ukrywania i odkrywania kolumn

 

 

Warto wspomnieć, że na liście preliminarza płatności dodano mechanizm, pozwalający na ukrywanie, odkrywanie kolumn, jak również na ich blokowanie. Obsługę wprowadzono na zakładkach Rozliczenia oraz Preliminarz. Mechanizm ukrywania lub odkrywania kolumn dostępny jest po wybraniu prawego klawisza myszy na nagłówku kolumny.

 

Preliminarz płatności – mechanizm pozwalający na ukrycie/odkrycie kolumny

 

Dodatkowe kolumny:

 

 • Kontrahent z pod kolumnami: Akronim, Nazwa, NIP, Miasto.
 • Data sprz./zak.
 • Termin przed prolong.
 • Paczka przelewów
 • Status rozliczenia
 • Rachunek bankowy
 • Numer konta rozrach.

 

Szczegółowy opis funkcjonalności powyższych kolumn dostępny jest – tutaj. 

 

 

Zmiany dot. ujmowania pozycji tabeli VAT w plikach JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), w polach 31, 32

 

Według nowych wytycznych, od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r. nabywca i sprzedawca musi podać wysokość podstawy opodatkowania wynikającej z dostawy gazu w systemie gazowym, czy dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

 

W związku ze zmianą w polach K_31/P_31 oraz K_32/P_32 system prezentuje kwoty netto i VAT pozycji tabeli VAT, powiązanymi z transakcjami:

 

 • zakupu (FWS, FKS, FW, FWK, A’FW, A’FWK), na których wybrano rodzaj transakcji „Podatnikiem jest nabywca”.
 • sprzedaży (FS, FSK, A’FS A’FSK, S’FS, S’FSK, s’FS, s’FSK, FSE, FKE, S’FSE, S’FKE, s’FSE, s’FKE, FSL, KSL, FEL, KEL), na których wybrano rodzaj transakcji „Podatnikiem jest nabywca”.

 

 

Przeliczanie kont wyświetlonych na liście

 

Comarch ERP XL w wersji 2023.2 przeliczenie obrotów i sald, odbywa się przez włączenie czeku Obroty i salda, a także przez każdorazowe naciśnięcie przycisku Przelicz ponownie obroty i salda. Co więcej, ten sam efekt uzyskamy po wybraniu z menu opcji Przelicz konta.

 

Okno Obroty i salda – wybranie czeku Obroty i salda

 

 
Przeliczanie całego planu kont

 

Przy zwężeniu listy planu kont do małego zbioru kont uruchomienie przeliczania całego planu będzie możliwe, niezależnie od zastosowanych filtrów.

W tym celu, z menu należy wybrać opcję Przelicz cały plan kont.

 

Okno Obroty i salda – menu kontekstowe udostępnione z poziomu listy planu kont zawężonej do kont zespołu „2”

 

 

Procesy – Automatyczne generowanie i wysyłanie upomnień

 

Comarch wprowadził nowe definicje procesów do automatycznego generowania i wysyłania upomnień. W systemie Comarch ERP XL dodano możliwość określania odrębnej treści dla wiadomości e-mail’owej dla poszczególnych poziomów upomnień, a także określania kontrahentów, dla których działanie automatyczne ma mieć zastosowanie. Działania automatyczne realizują się na dwa sposoby:

 

 • pełna automatyzacja: wszystkie działania od wygenerowania do wysyłki upomnienia odbywają się bez udziału użytkownika.
 • potwierdzenie przez użytkownika: system automatycznie generuje upomnienia, a ich wysyłka jest potwierdzana przez użytkownika. Po potwierdzeniu dalsze działania wysyłki są automatyczne.

 

Konfigurację zakładek Ogólne i Parametry opisano na dedykowanej stronie Pomocy Comarchu. 

 

 

Procesy i Definicje procesów dla upomnień

 

Procesy/ Definicje procesów

 

 

Zdefiniowano nowe procesy o nazwach:

 

 • Automatyczne generowanie upomnień – proces bez obiektu, służący do automatycznego wystawiania upomnień wg stopnia monitu.
 • Automatyczna wysyłka upomnienia – proces z obiektem Upomnienie, służący do automatycznego wysyłania upomnień.

 

 

W ramach procesu Automatycznego generowania upomnień zdefiniowano następujące kroki:

 

 • Kod START
 • Kod WYSTAWIENIE
 • Kod KONIEC

 

Z opisem powyższych kodów można zapoznać się – tutaj.

 

 

 

 

W ramach procesu Automatycznej wysyłki upomnienia zdefiniowano następujące kroki:

 

 • Kod START
 • Kod ZATWIERDZENIE AUTO
 • Kod ZATWIERDZENIE OPE
 • Kod WYSYŁKA UPOMNIENIA
 • Kod KONIEC

 

Z opisem powyższych kodów można zapoznać się – tutaj.

 

Definicja procesu Automatyczna wysyłka upomnienia (z obiektem Upomnienie)

 

Dodatkowo, XL Work Automat, Skrzynka Automatu XL oraz Skrzynka Pracownika została opisana na stronie Pomocy Comarchu. 

 

 

Procesy – Automatyczne generowanie i wysyłanie not odsetkowych

 

Ponadto, wprowadzono definicje procesów do automatycznego generowania i wysyłania not odsetkowych. Działanie definicji jest zbliżone do Procesów Automatycznego generowania i wysyłania upomnień.

 

Działania automatyczne dla not odsetkowych realizuje się na dwa sposoby:

 

 • Pełna automatyzacja: wszystkie działania od wygenerowania do wysyłki noty odsetkowej odbywają się bez udziału użytkownika
 • Potwierdzenie przez użytkownika: system automatycznie generuje noty odsetkowe, a ich wysyłka jest potwierdzana przez użytkownika. Po potwierdzeniu dalsze działania wysyłki są automatyczne.

 

Konfigurację zakładek Ogólne i Parametry opisano – tutaj.

 

 

 
Procesy/Definicje procesów dla not odsetkowych

 

Procesy/Definicje procesów

 

 

Zdefiniowano nowe procesy o nazwach:

 

 • Automatyczne generowanie not odsetkowych – proces bez obiektu, służący do automatycznego wystawiania not odsetkowych.
 • Automatyczna wysyłka noty odsetkowej – proces z obiektem Nota odsetkowa, służący do automatycznego wysyłania not odsetkowych.

 

W ramach procesu Automatycznego generowania not odsetkowych zdefiniowano następujące kroki:

 

 • Kod START
 • Kod WYSTAWIENIE
 • Kod KONIEC

 

Z opisem powyższych kodów można zapoznać się – tutaj.

 

 

W ramach procesu Automatycznej wysyłki noty odsetkowej zdefiniowano następujące kroki:

 

 • Kod START
 • Kod ZATWIERDZENIE AUTO
 • Kod ZATWIERDZENIE OPE
 • Kod WYSYŁKA NOTY ODS.

 

Z opisem powyższych kodów można zapoznać się – tutaj.

 

Definicja procesu Automatyczna wysyłka noty odsetkowej (z obiektem Nota odsetkowa)

 

Dodatkowo, XL Work Automat, Skrzynka Automatu XL  oraz Skrzynka Pracownika została opisana na stronie Pomocy Comarchu. 

 

 
AI Windykacja – Spodziewane terminy płatności

 

W systemie Comarch ERP XL udostępniono nowy komponent AI, służący do obliczania spodziewanego terminu płatności. Konfigurację usługi przedstawiono na stronie Pomocy Comarchu. 

 

 

Zmiana sposobu wyświetlania kolumny Spodziewany termin płatności

 

Na Preliminarzu płatności zmieniono sposób wyświetlania kolumny o nazwie „Spodziewany termin płatności”. Powyższą kolumnę można wywołać za pomocą ustawień Formatów listy.

 

Preliminarz płatności, kolumna Spodziewany termin płatności

 

 

Karta kontrahenta – oznaczenie aktywnej usługi

 

W nowej wersji umożliwiono na Karcie kontrahenta w zakładce Handlowe dodano oznaczenie aktywnej usługi dla komponentu AI obliczającego spodziewany termin płatności.

 

 

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

 

Rabat na klienta niezalogowanego

 

Comarch ERP XL w wersji 2023.2 umożliwia obsługę rabatów dla klienta niezalogowanego. Warto podkreślić, że dla klientów, którzy nie maja założonego konta w e-Sklepie naliczane będą rabaty przypisane do Grupy kontrahentów, która została ustawiona na zakładce Import w polu Import do grupy.

 

 

Współpraca z Comarch WMS

 

Łączenie źródłowych pozycji dokumentu (W)ZWM zgodnie z konfiguracją

 

W nowej wersji 2023.2 parametr Łącz pozycje dokumentów źródłowych, dodano na dokumentach (W)AWD. Po jego ustawieniu łączone są suplementy dokumentów źródłowych tak, aby na jednym elemencie znalazły się wszystkie suplementy dotyczące tej samej partii towaru oraz typu dokumentu źródłowego.

 

Nowy parametr na dokumencie (W)AWD

 

 

Współpraca z Comarch POS

 

Filtrowanie stanowisk podczas ich dodawania do karty operatora

 

Warto dodać, że  na zakładce POS i Stanowiska POS, na oknie Wybór stanowisk POS wyświetlanym podczas przypisywania stanowisk POS do karty operatora, dodano pole filtra. Po wpisaniu fragmentu kodu stanowiska lista jest zawężana do pozycji spełniających warunek filtra.

 

 

Filtrowanie na liście stanowisk POS podczas ich dodawania do karty operatora

 

Wyszukiwanie kontrahentów w GUS i VIES

 

Bez wątpienia warto wspomnieć, że umożliwiono wyszukiwanie i weryfikowanie kontrahentów w serwisach GUS i VIES. W tym celu przekazywany jest do systemu Comarch POS zaszyfrowany numer klucza ustawionego na definicji Usługi synchronizacji z POS. Należy podkreślić, aby wyszukiwanie w GUS i VIES było możliwe,  serwis klucza musi być aktywny, a klucz posiadać ważną gwarancję.

 

 

Rozliczanie płatności w walucie obcej z równoczesnym wydaniem reszty w PLN (w walucie systemowej)

 

Od nowej wersji w Comarch POS możliwe jest przyjmowanie zapłaty za fakturę lub paragon w walucie obcej. Jeśli płatność walutowa będzie przyjęta formą płatności gotówkową, system automatycznie wyliczy kwotę do wydania klientowi w walcie systemowej, czyli w PLN.

 

Przy imporcie tak rozliczonych dokumentów do Comarch ERP XL tworzą się dwie płatności :

 

 • jedna jako należność w wysokości wpłaty walutowej,
 • druga jako zobowiązanie na wartość stanowiąca różnicę pomiędzy zapłatą w walucie obcej przeliczoną na PLN a wartością dokumentu.

 

Rozlicznie paragonu w Euro z wydaniem reszty w PLN

 

 

Przyjmowanie dostaw bezpośrednio na stanowisku POS za pomocą dokumentów PZ oraz wystawianie dokumentów PZ w POS opisano na stronie Pomocy Comarchu. 

 

 

Rejestrowanie reklamacji sprzedaży na stanowiskach POS

 

Podczas dodawania nowego oddziału POS można zaznaczyć opcje obsługi dokumentów RLS w danym oddziale.

 

                                         Ustalanie typów dokumentów podczas kreacji oddziału Comarch POS

 

 

Wystawianie dokumentów RLS w POS i przesyłanie ich do XLa oraz realizację reklamacji w Comarch POS przedstawiono na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

 

Współpraca z Comarch Shipping

 

Informacje o przesyłce na zamówieniu sprzedaży

 

Na zakładce Realizacja dokumentu ZS dodano nowe pola, z informacją o przesyłce realizującej zamówienie: Numer przesyłki i Link przesyłki.

Pola można wypełnić ręcznie na zamówieniach sprzedaży w każdym stanie, poza: Anulowane.

 

Informacja na ZS o numerze i linku przesyłki pobranych z paczki

 

 

Obok nowych pól umieszczono dodatkowe przyciski:

 

 • Pokaż powiązanie do paczki  – wyświetla okno paczki powiązanej z zamówieniem, z której pochodzą te dane. Jeśli przycisk nie jest aktywny, oznacza to, że do zamówienia nie powiązano paczki, w której znajdują się dane.
 • Link przesyłki  – pozwala sprawdzić w przeglądarce historię przesyłki o podanym linku. Przycisk jest aktywny, tylko gdy pole jest wypełnione.

 

 

Automatyczne pobieranie z Comarch Shipping informacji o realizacji przesyłek (usługa synchronizacji)

 

W celu zautomatyzowania pobierania z Comarch Shipping informacji o realizacji zleceń i zapisywania ich na paczkach, dodano usługę synchronizacji. Aby zdefiniować usługę należy zaznaczyć parametr Automatycznie aktualizuj na wysyłkach informację o aktualizacji zleceń, a następnie wybrać przycisk Konfiguracja usługi synchronizacji.

 

Ustawienia usługi synchronizacji dla Comarch Shipping
 

 

Współpraca z wszystko.pl

 

Synchronizacja informacji o realizacji zamówienia z wszystko.pl

 

W integracji zamówień z wszystko.pl obsłużono proces ich realizacji, który działa dwukierunkowo:

 

 • Przy imporcie zamówień sprzedaży do XL pobierana jest z wszystko.pl informacja o metodzie dostawy, statusie płatności i statusie zamówienia. Dane te są zapisywane w nowych polach na dokumencie ZS.
 • Wyżej wymienione pola można modyfikować i wraz z informacją o numerze przesyłki i linku przesyłki są przesyłane na zamówienia do wszystko.pl. 

 

Schemat działania na styku Comarch Shipping –> Comarch ERP XL –> wszystko.pl pokazany jest na poniższej grafice. Cały obieg informacji realizuje się za pomocą dwóch usług synchronizacji. Pierwsza z nich to usługa dedykowana dla Comarch Shipping, a druga to usługa oddziałowa dla wszystko.pl, którą dodano w wersji 2023.1.

 

                             Schemat przedstawiający przepływ informacji o realizacji zlecenia pomiędzy wszystko.pl, XL i Shipping

 

Na zakładce Realizacja dokumentu ZS dodano nowe pola, z informacją o realizacji przesyłki we wszystko.pl:

 

 • Metoda dostawy
 • Status płatności
 • Status zamówienia

 

Opis powyższych pól można znaleźć na stronie Pomocy Comarchu.