Nowa wersja Optima 2023.3.1

Nowa wersja Optima 2023.3.1

2023

 

Kolejna w tym roku, odsłona nowej wersji Comarch ERP Optima 2023.3.1. będzie dostępna do pobrania od 16.03.2023 r. Warto zwrócić uwagę na nowelizację w Kodeksie pracy oraz dostosowaniu wydruków ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b do nowych wzorów. Zapraszamy do zapoznania się z modyfikacjami wprowadzonymi w najnowszej wersji. 

 
 
Ogólne

 

 Login SQL

 

Nowa wersja Optima 2023.3.1 daje możliwość pracy w programie, wykorzystując połączenie z serwerem SQL na innym loginie niż CDNOperator. Po zmianie hasła do loginu i po uruchomieniu programu pojawia się okno informujące o zmianie hasła. Na oknie aktywne jest pole Login, które umożliwia wpisanie innego loginu niż standardowy.

 

Nowa wersja Optima 2023.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRM
 
Windykacja należności

 

Kolejną nowością jest parametr Wyślij jedną wiadomość e-mail dla wszystkich płatności z tym samym terminem płatności. 

W przypadku, gdy dla kontrahenta jest kilka płatności podlegających windykacji z tym samym terminem płatności to:

 

 • jeśli parametr jest zaznaczony, dla takich płatności wysyłana jest zbiorcza wiadomość mailowa,
 • parametr jest odznaczony, do każdej płatności generowany jest osobny mail.

 

 

Handel

 

Krajowy System e-Faktur

Warto dodać, że udostępniono możliwość wysyłki dokumentów do Krajowego System e-Faktur za pomocą tokena

wygenerowanego bezpośrednio na stronie KSeF. Więcej informacji na ten temat na stronie podatki.gov.pl.

 

 

Płace i Kadry

 

Aktualne wskaźniki

 

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

 

Wartości obowiązujące od 01.03.2023 r.

 

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6733,49 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 336,67 zł
 • minimalna stawka uczniów II roku: 404,01 zł
 • minimalna stawka uczniów III roku: 471,34 zł
 • młodociany – przyuczenie: 269,34 zł
 • najniższa emerytura: 1588,44 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjne: 681,97 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1125,26 zł

 

Wartości obowiązujące od 01.04.2023 r.

 

 • wskaźnik waloryzacji: 109,4%.

 

 

 Praca zdalna

 

Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy. Szczegóły poniżej.

 

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie. Czyli na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Wprowadzono nową standardową strefę Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie w ewidencji okazjonalnej pracy zdalnej. Dodatkowo w programie udostępniono Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

 

 

Nowa wersja Optima 2023.3.1

 

Od kwietnia 2023 r. pracodawcy są zobowiązani rekompensować pracownikom część wydatków ponoszonych podczas pracy zdalnej. Wprowadzono nowe standardowe typy wypłat takie jak: Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej i Ryczałt z tytułu pracy zdalnej. Są to dodatki kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty.

 

 

Składka zdrowotna właściciela

 

Nowa wersja Optima 2023.3.1 umożliwia rozliczenie rocznej składki zdrowotnej właściciela za 2022 rok. Należy podkreślić, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy rozliczyć w deklaracji ZUS za kwiecień 2023 roku.

 

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej uzależnione jest od sposobu opodatkowania w efekcie, której może powstać nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej:

 

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy) – rozliczenie polega na porównaniu składek opłacanych w trakcie roku z rzeczywistą składką zdrowotną wyliczoną w oparciu o ostateczny roczny dochód przedsiębiorcy, będący roczną podstawą składki,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie polega na porównaniu przychodu z danego roku podatkowego ze składkami, które przedsiębiorca opłacił w oparciu o przychody z bieżącego roku lub w oparciu o prognozę z ubiegłego roku.

 

 

Rozliczenie składki zdrowotnej w wypłacie właściciela

 

Ponadto, warto dodać, że w celu rozliczenia składki zdrowotnej, na formularzu wypłaty właściciela dodano zakładkę Zdrow. roczna. Zakładka wykazuje informacje o składce zdrowotnej za poprzedni rok, właścicieli rozliczających podatek według skali, liniowo lub ryczałtowo. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ręcznej korekty, czyli zmiany pól po zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń.

 

W związku z tym, że w deklaracji rocznej należy przekazać informacje o zmianie opodatkowania w trakcie roku, na zakładce dodano dwa parametry:

 

 • Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 – parametr ustawiany przez użytkownika. Powinien zostać zaznaczony w przypadku zmiany podatku liniowego lub ryczałtu na opodatkowanie według skali z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.
 • Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 – parametr zaznacza się automatycznie, jeśli w zapisie historycznym właściciela aktualnym na dzień 30 czerwca 2022 r. jest zaznaczony parametr Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a w zapisie historycznym aktualnym na dzień 01 lipca 2022 r. – Zasady ogólne – podatek według skali.

 

Na stronie Pomocy Comarchu przedstawiono także, rozliczenie roczne z podziałem na poszczególne formy opodatkowania jak:

 

 • Zasady ogólne – podatek według skali,
 • Zasady ogólne – podatek liniowy,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

GUS Z-12 oraz Kody tytułu ubezpieczeń

 

W najnowszej wersji umożliwiono eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku.csv za 2022 rok. Co więcej, zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. Zmieniono opis kodu 2110, natomiast kody 1112,

1113, 2120 oznaczono jako historyczne.

 

 

 Wydruk ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b

 

Nowa wersja Optima 2023.3.1 posiada dostosowane wydruki ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS. Przed wydrukiem Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a), należy uwzględnić  sekcję Rodzaj wniosku z parametrami do wyboru pierwszorazowy lub kontynuacja.

 

 

Wydruk Karta pracy oraz Karta pracy skrócona

 

Należy podkreślić, że wprowadzono zmiany w wykazywaniu nadgodzin i czasu wolnego udzielonego za nie. W kolumnie Praca wykazywane będą nadgodziny oznaczone do odbioru w bieżącym miesiącu. Nie będzie natomiast wykazywany czas pracy oznaczony jako czas wolny płatny (W.PŁ). W kolumnie Nieobecności/Odbiór nadgodzin dodano informację, kiedy wystąpiły nadgodziny oznaczone jako do odbioru oraz czas wolny.

 

 
Księgowość

 

Deklaracje

 

System Comarch ERP Optima umożliwia naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022

wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje:

 

 • PIT-37(29) z załącznikami: PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9),
 • CIT-8E(3) z załącznikiem CIT/EZ(3).

 

Warto podkreślić , że podczas dodawania deklaracji PIT-37(29) i CIT-8E(3) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik systemu, ma możliwość

jego zmiany na rok późniejszy. Formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022 oraz za okres od 01.01.2022.

 

Deklaracja PIT-37(29)

 

Na formularzu deklaracji PIT-37(29) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji Przychody zwolnione od podatku. Dodano, także nowe przychody objęte zwolnieniem. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów.  Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem.

 

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-37(29) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane dzieci.

Kwota w poz. 130Obliczony podatek na deklaracji PIT-37(29) liczona jest według wzoru:

 

 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – 3600 zł,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.

 

Deklaracja CIT-8(32)

 

W Deklaracji CIT-8(32) dodano możliwość wysyłki, owej deklaracji wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2023.3.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

 

Nowa wersja Optima 2023.3.1 dostępna do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.