Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

Nowa wersja Comarch XL 2023.1

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 2023

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami oraz ulepszeniami w nowej wersji systemu Comarch XL 2023.1. Rozmaite innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Logistyka

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 nie ominęła modułu logistyka. Jedną z innowacji jest rejestrowanie przyjęć zewnętrznych z wykorzystaniem Comarch OCR. Szczegóły poniżej.

 

 

Rejestrowanie przyjęć zewnętrznych z wykorzystaniem Comarch OCR

 

 

OCR – Optyczne Rozpoznawanie Znaków jest usługą, która umożliwia wczytywanie dokumentów na podstawie ich skanów i zdjęć. Zasady korzystania z usług oraz podstawowe informacje dotyczące zasad rozpoznawania i odczytywania dokumentów opisane są w biuletynie – zapoznaj się.

 

 

Wczytywanie dokumentów PZ przy pomocy OCR

 

Comarch w nowej wersji programu udostępnił nową ikonę na liście przyjęć zewnętrznych na Wstążce oraz pod listą dokumentów. Przycisk służy do wczytywania dokumentów PZ za pomocą usługi OCR.

 

Operacja polega na wskazaniu plików z dysku i ich wczytaniu tj. tworzeniu na ich podstawie dokumentów. Istnieje możliwość wczytania PZ na podstawie plików .pdf oraz plików graficznych .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .tif, .bmp, .gif. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wczytania zarówno dokumentu w walucie PLN jak i w każdej walucie obcej zgodnej ze standardem ISO.

 

 

Podczas wczytywania poszczególnych dokumentów użytkownik otrzymuje szereg informacji z zakresu poprawności odczytania, identyfikacji poszczególnych informacji na dokumencie. Ponadto przy każdej operacji prezentowana jest informacja o pozostałej w danym pakiecie ilości stron do wczytania. Można ją sprawdzić także klikając przycisk Sprawdź ilość stron do wykorzystania.

 

 

Weryfikacja dokumentów utworzonych metodą OCR

 

Dokument PZ utworzony przy pomocy usługi OCR, należy zweryfikować w zakresie jego zgodności z oryginałem. Aby ułatwić tą operację formatkę dokumentu PZ wyposażono w  pogląd oryginału, dostępny na poszczególnych zakładkach formularza PZ. Jego włączenia lub wyłączenia można dokonać przy użyciu przycisku OCR. Wygląd przycisku odzwierciedla aktualny status dokumentu:

 • na dokumencie niezweryfikowanym przez operatora prezentowany jest przycisk
 • na dokumencie zweryfikowanym  prezentowany jest przycisk 

 

Użytkownik po dokonaniu weryfikacji poprawności dokumentu powinien oznaczyć dokument statusem zweryfikowany. W sytuacji nie oznaczenia statusu, niemożliwe będzie zatwierdzenie dokumentu.

 

Co więcej, status poszczególnych dokumentów widoczny jest w nowej kolumnie OCR listy dokumentów PZ. Dodatkowo dodano nowy filtr na liście, pozwalający na ograniczenie do dokumentów wczytanych za pomocą usługi OCR:

 

 • Wszystkich wczytanych z OCR
 • Niezweryfikowanych
 • Zweryfikowanych

 

 

Dane nagłówkowe tworzonego dokumentu PZ

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 posiada wsparcie w zakresie ustalania poniższych parametrów nagłówkowych na tworzonym dokumencie PZ. Dodatkowo wyświetla ostrzeżenia w przypadku nieprawidłowości:

 

 • Kontrahenci na dokumencie PZ
 • Daty dokumentu PZ
 • Numer wczytywanego dokumentu i kontrola duplikatów
 • Waluta i kurs
 • Kierunek VAT
 • Nabywca na wczytywanej PZ

 

Opis powyższych parametrów znajdą Państwo na dedykowanej stronie Pomocy Comarch.

 

 

Elementy PZ – identyfikacja towaru

 

Dla utworzonego dokumentu PZ system Comarch XL dodaje elementy (towary), dla których udało się odczytać ilość. Rozpoznanie towaru oparte jest na podstawie odczytanego z dokumentu: numeru EAN, Kodu lub Nazwy. W przypadku braku takiej informacji, dodawany jest element z towarem A-vista.

 

Po odczytaniu wyżej wymienionych informacji identyfikacja karty towarowej odbywa się według zasad opisanych na stronie Pomocy Comarch.

 

W sytuacji, gdy towar nie zostanie zidentyfikowany, wówczas dalsze zachowanie systemu zależy od parametru Dodaj karty towarów. W przypadku, gdy System nie zidentyfikuje towaru o podanym kodzie EAN lub nazwie, funkcja ma samodzielnie utworzyć kartę towarową. Przy włączonym parametrze użytkownik ma możliwość wskazania grupy towarowej. Dzięki temu może wskazać specjalną grupę towarową, dedykowaną takim kartom, po weryfikacji których przesunie towary do właściwej grupy.

 

Jeżeli wyżej wymieniony parametr zostanie wyłączony, dla elementów wczytywanego PZ, których nie uda się zidentyfikować na dokument PZ dodawany jest towar A-vista, a nowe karty towarowe nie są zakładane. W przypadkach, kiedy nie udało się zidentyfikować towaru prezentowane jest ostrzeżenie o zakładanej przez system karcie, którą należy zweryfikować.

 

 

Informacja o założeniu przez System karty towarowej

 

 

Informacja o niepowodzeniu w identyfikacji towaru i wprowadzeniu na element towaru A-vista

 

 

 
Inne parametry dodawanego elementu PZ

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 wspiera użytkownika w zakresie ustalania poniższych parametrów na elementach PZ dodawanych na podstawie wczytywanego dokumentu:

 • Jednostka pomocnicza
 • Ilość i precyzja ilości
 • Stawka VAT
 • Cena i wartość

 

Opis powyższych parametrów dostępny jest na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Produkcja

 

Generowanie zleceń na półprodukty przy planowaniu wyrobów

 

 

Od nowej wersji 2023.1 posiada możliwość, aby podczas planowania wyrobu gotowego, zlecenia na półprodukty były planowane zawsze.

Nawet wtedy, gdy istnieją już jakieś zaplanowane półprodukty, które można wykorzystać.

 
 
Nowe parametry odpowiadające za sposób automatycznego planowania zleceń na półprodukty

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 posiada nową parametryzację, która będzie decydowała o tym, czy podczas planowania zleceń na wyroby, zawsze mają być planowane zlecenia na półprodukty, czy zlecenia na półprodukty mają być generowane tylko wtedy, gdy na istniejących w bazie zleceniach nie ma wolnych półproduktów do pobrania.

 

Wprowadzono również dodatkową parametryzację, która będzie umożliwiała grupowanie tych samych półproduktów w ramach jednego automatycznie wygenerowanego zlecenia, albo generowanie osobnych zleceń dla każdego wystąpienia półproduktu w danym procesie produkcyjnym.

 

Należy podkreślić, że parametryzacja jest dostępna na definicji ZP oraz na dokumencie ZP. Domyślne ustawienie nowych parametrów na dokumencie ZP będzie ustalane na podstawie definicji dokumentu ZP w danym centrum struktury firmy.

 

 

 

Zasada działania nowych parametrów:

 

 • Gdy nie ma wolnych półproduktów – przy zaznaczonym i aktywnym parametrze, zlecenia na półprodukty będą generowane tylko wtedy, gdy na istniejących w bazie zleceniach nie ma odpowiednich wolnych półproduktów do związania.
 • Zawsze – nowe zlecenia na półprodukty będą generowane zawsze podczas planowania danego zlecenia na wyrób, niezależnie od tego, czy w systemie są zlecenia z wolnymi do związania półproduktami czy nie.
 • Generuj osobne zlecenia dla każdego wystąpienia półproduktu – przy zaznaczonym parametrze zostanie wygenerowane tyle zleceń, ile w danym procesie produkcyjnym na wyrób jest wystąpień półproduktów, dla których ma zostać wygenerowane zlecenie. Jeśli parametr nie będzie zaznaczony, wówczas na zleceniach, wygenerowanych automatycznie na półprodukty, odpowiednio grupowane będą pozycje.

 

Na stronie Pomocy Comarchu opisano 13 wzorów działania nowej parametryzacji. Zachęcamy do zapoznania się z przykładami.

 

 

Księgowość

 

 

Regulacje prawne dotyczące „ulgi na złe długi

 

 

„Ulga na złe długi” po stronie wierzyciela (sprzedawcy)

 

 

„Ulga na złe długi” umożliwia sprzedawcy odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty. Korekta dotyczy podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

 

Uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności jest, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Ponadto korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że 

do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

 

W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

 

 

„Ulga na złe długi” po stronie nabywcy (kupującego)

 

Nabywca zobowiązany jest do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z niezapłaconej terminowo faktury. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu. Dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Po uregulowaniu należności wykonanej korekty, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

 

Korekty pierwotne i powrotne w „uldze na złe długi” w systemie Comarch ERP XL- definicje

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 umożliwia generowanie korekt na podstawie zdarzeń mających wpływ na zmianę stanu rozliczenia. O ile wcześniej, na podstawie nierozliczonej płatności została wygenerowana korekta. Tego typu korekty generowane są w postaci dokumentów ZD’FSK (po stronie sprzedaży), ZD’FZK (po stronie zakupu).

 

 

 • W systemie Comarch ERP XL przyjęto podział korekt z tytułu „Ulgi na złe długi” na tak zwane „korekty pierwotne” oraz „korekty powrotne”.
 • Korekta pierwotna generowana jest z datą ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym wypada 90 dzień licząc od następnego dnia po upływie terminu płatności.
 • Korekta powrotna generowana jest z datą zdarzenia mającego wpływ na zmianę stanu rozliczenia.
 • Zakwalifikowanie korekt do pierwotnych lub powrotnych uzależniono od daty Stan na dzień, na który generowany jest pierwszy dokument ZD.
 • W przypadku generacji korekt dla dokumentów sprzedaży, datę Stan na dzień należy interpretować jako datę sporządzenia lub złożenia deklaracji VAT-7 za pośrednictwem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Data ta zapisywana jest w systemie i traktowana jako data graniczna, od której będzie zależała interpretacja, czy daną korektę należy potraktować jako „pierwotną”, czy jako „powrotną”
 • Dla pierwszego dokumentu ZD zostanie zapisana data stanu rozliczeń. Data wystawienia dokumentu ZD jest równa dacie ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. W przypadku zmiany stanu rozliczenia dokumentu, które nastąpi w tej dacie, lub wcześniej, zostanie wygenerowana korekta ZD’FSK/ZD’FZK w dacie pierwszego dokumentu ZD.
 • Zatem korekty pierwotne będą mogły być wygenerowane w postaci dokumentów ZD’FS/ZD’FSK, ZD’FZ/ZD’FZK, a korekty powrotne tylko w postacie ZD’FSK, ZD’FZK

 

 

 

 

 

Zmiany w filtrach udostępnionych na liście rejestrów VAT

 

Filtry „Typy dokumentów”

 

Comarch w ramach filtra „Typy dokumentów” dodał opcję „ZD/Faktury/Korekty”. Celem dodania jest umożliwienie jednoczesnego filtrowania

faktur oraz dokumentów ZD do nich wygenerowanych.

 

Dodatkowo wyświetlenie dokumentów ZD jest możliwe, jeśli nie zostanie aktywowana sekcja „Płatności” oraz wybrany parametr „Ulga na złe długi”.

Tak więc, chcąc wyświetlić korekty ZD, po ich wygenerowaniu należy dezaktywować sekcję „Płatności”.

 

 

Warto dodać, że dzięki możliwości sortowania po kolumnach, użytkownik może zestawić faktury

źródłowe wraz z wygenerowanymi do nich dokumentami ZD.

 

 

 

Sekcja z filtrami o nazwie Płatności

 

Wersja Comarch ERP XL 2023.1 posiada nowy sposób prezentacji filtrów. Ponadto ich zakres również uległ zmianie.

Obecnie w ramach sekcji Płatności dostępne są dwa pola wyboru„Płatności” oraz „Ulga na złe długi”.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Dokładny opis paramentów „Płatności” oraz „Ulga na złe długi” wraz z przykładami można znaleźć – tutaj.

 

 

 

 
Zmiany na Wstążce
 

 

Od wersji Comarch ERP XL 2023.1 w menu dostępne są poniższe opcje:

 
 
 • Do wygenerowania K. Pierwotne
 • Do wygenerowania K. Powrotne
 • Wygenerowano K. Pierwotne
 • Wygenerowano K. Powrotne
 • ZD’FS/ZD’FSK (po stronie sprzedaży), ZD’FZ/ZD’FZK (po stronie zakupu)

 

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

Z szczegółowym opisem powyższych opcji można zapoznać się na dedykowanej stronie Pomocy Comarch.

 

 

Nowa kolumna na liście rejestrów VAT

 

Na liście rejestrów VAT sprzedaż i zakup dodano nową kolumnę o nazwie ZD pierw. wg st. na dzień

 

 • W kolumnie ZD pierw. wg st. na dzień prezentowana jest data wybrana w filtrze Stan na dzień podczas generowania pierwszego dokumentu ZD.
 • Kolumna wyświetlana jest tylko dla określonych ustawień filtrów. Jeśli w filtrze Typy dokumentów zostanie wybrana opcja: ZD/Faktury/Korekty lub ZD’FS/ZD’FSKZD’FZ/ZD’FZK  lub w ramach aktywnej sekcji Płatności zostanie wybrany parametr Ulga na złe długi.
 • Nowa kolumna eksportowana jest do arkusza MS Excel.
 • O wyświetleniu kolumny ZD pierw. wg st. na dzień decyduje:

 

 1. ustawienie filtra Typy dokumentów,
 2. wybór parametru Ulga na złe długi w sekcji Płatności.

 

 

 
Zmiany na liście dokumentów związanych, na zakładce VAT-ZD

 

Na liście dokumentów związanych, na zakładce VAT-ZD dodano dwie nowe kolumny:

 

 • ZD pierw. wg st. na dzień – prezentowana jest data wybrana w filtrze Stan na dzień podczas generowania pierwszego dokumentu ZD.                                        Jej wyświetlanie jest ograniczone tylko do tzw. korekt pierwotnych.
 • Brutto – prezentacja kwoty brutto. Dodano z uwagi, na możliwość łatwiejszego porównania kwot tabeli VAT z płatnościami.

 

 

Warto dodać, że nowe kolumny eksportowane są do arkusza MS Excel.

 

 

Generacja korekt z tyt. Ulgi na złe długi

 

 • Generacja korekt z tytułu Ulgi na złe długi, w tym powrotnych jest możliwa z poziomu listy rejestrów VAT, po wybraniu przycisku                         Generuj korektę z tyt. ulgi na złe długi.
 • Przycisk uaktywnia się po wyfiltrowaniu pozycji tabeli VAT, do których powinny zostać wygenerowane korekty ZD.
 • Rozwijane menu przycisku Generuj korektę z tyt. ulgi na złe długi zawiera dwie opcje:

 

 1. Generuj korektę z tyt. „Ulgi na złe długi” – uaktywnia proces generacji korekt ZD do zaznaczonych pozycji, w tym samym rejestrze VAT, w którym ujęto dokumenty źródłowe.
 2. Generuj korektę wg parametrów – pozwala na wskazanie rejestru VAT, w którym mają zostać ujęte korekty ZD po ich wygenerowaniu. Należy podkreślić, że z parametrów usunięto możliwość wskazania daty, pod jaką mają być wygenerowane korekty ZD.

 

 

 

 

 

 

 

 • Korekty pierwotne zostaną wygenerowane do zaznaczonych na liście pozycji tabeli VAT, wyfiltrowanych na podstawie parametrów wybranych w sekcji Płatności, takich jak: Ulga na złe długi, Termin pł. + 90 dni wypada w: Skorygowane: Nie

 

 

 • Korekty powrotne zostaną wygenerowane do zaznaczonych na liście pozycji tabeli VAT, wyfiltrowanych na podstawie parametrów wybranych w sekcji Płatności, takich jak: Ulga na złe długi, Korekta powrotna wypada w: Skorygowane: Nie  

 

 

 

Z danymi na korekcie ZD pierwotnej i powrotnej mogą Państwo zapoznać się – tutaj.

 

 

Korekty ZD’FSK, ZD’FZK wprowadzone ręcznie a korekty wygenerowane automatycznie

 

Użytkownicy systemu Comarch XL w dalszym ciągu mają możliwość wystawiania ręcznie korekt ZD’FSK, ZD’FZK do wcześniej wygenerowanego dokumentu ZD’FS, ZD’FZ. Nowością jest zaś przenoszenie numeru obcego z ZD’FS/ZD’FZ do pola Faktura ZD’FSK/ZD’FZK. Należy podkreślić, że pozostałe dane trzeba uzupełnić ręcznie.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Ujęcie korekt ZD w pliku JPK_V7

 

 • Ujęcie korekt ZD’FS
 • Ujęcie korekt ZD’FSK pierwotnych
 • Ujęcie korekt ZD’FSK powrotnych
 • Ujęcie korekt ZD’FZ pierwotnych
 • Ujęcie korekt ZD’FZK

 

 

Opisy oraz przykłady powyższych ujęć korekt można znaleźć na stronie Comarch.

 

 

Nowy raport

 

Comarch udostępnił wydruk umożliwiający zestawie pozycji tabeli VAT powiązanych z dokumentami źródłowymi z korektami z tyt. Ulgi na złe długi.

Wydruk jest dostępny dla użytkownika pracującemu w trybie „ulgi na złe długi”. Nowy raport dostępny jest z poziomu rejestrów VAT sprzedaż i zakup, z poziomu menu wydruków: Ulga na złe długi.

 

 

Co więcej, wydruk reaguje na parametry listy. Ponadto, za pośrednictwem parametru wydruku o nazwie „Drukuj także dokumenty ZD”, użytkownik ma dodatkową możliwość sterowania, czy wraz z pozycjami tabeli VAT powiązanymi z dokumentami źródłowymi mają być drukowane dokumenty ZD.

Należy podkreślić, że parametr jest domyślnie wybrany, a ustawienie tego parametru jest zapamiętywane po zakończeniu sesji.

 

 

 

Uzupełniająco na formularzu parametrów wydruku udostępniono informację mówiącą o tym, w jakim przypadku kwoty wydrukowanych dokumentów ZD brane są do podsumowania. Jeżeli na liście rejestru, w sekcji Płatności zostanie wybrany filtr w kwocie:

 

 • Pozostaje – na wydruku kwoty dokumentów ZD brane są do podsumowania, ponieważ różnica pomiędzy kwotami “Pozostaje” powiązanymi z dokumentami źródłowymi a kwotami dokumentów ZD stanowi informację o kwocie Do korekty.
 • Do korekty, Rozliczono – kwoty z dokumentów ZD nie są brane do podsumowanie, ponieważ kwota do korekty jest już skorygowana o kwoty dokumentów ZD. Z kolei w przypadku prezentacji wg kwoty rozliczonej sumowanie nie miałoby sensu.

 

 

Na stronie Pomocy Comarchu przedstawiono przykłady wraz z zobrazowanymi Rejestrami VAT sprzedaży. Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

Aktualizacja stóp procentowych dla odsetek od transakcji handlowych

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1  zawiera nową stawkę dla odsetek ustawowych

w transakcjach handlowych w wysokości 16,75% obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

Wydruki sPrint – nowości

 

Podczas aktualizacji wersji systemu Comarch XL, wykonywany jest automatyczny upgrade aplikacji sPrint do nowszej wersji. Oznacza to, że nie ma konieczności odinstalowywania aplikacji, ponieważ wersja sPrint 0.5 zostanie zaktualizowana do najnowszej 2023.0. Warto dodać, że mechanizm automatycznych aktualizacji sPrint będzie już zawsze wykonywany przy aktualizacji kolejnych wersji XL.

Kolejną innowacją dla wydruków o typie sPrint jest możliwość ich definiowania wprost z poziomu systemu. Jeśli wydruk nie ma jeszcze dodanej definicji, to po zaznaczeniu na nim formatu o typie sPrint aktywowany jest przycisk  Edytuj definicję. Po jego wybraniu edytor przeprowadza użytkownika przez konfigurację danych szablonu, a następnie uruchamiany jest edytor sPrint.

 

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

 

Warunki przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep

 

Bez wątpienia warto wspomnieć, że wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych stałych i elastycznych do systemu Comarch e-Sklep.

By wysłać promocje pakietowe należy na definicji dokumentu ZS w Centrum powiązanym z oddziałem Comarch e-Sklep, zaznaczyć parametr Stosuj promocje pakietowe.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

Zakres promocji pakietowych przesyłanych do Comarch e-Sklep został opisany na stronie Comarch.

 

 

Kolejność naliczania promocji w e-Sklepie

 

Co więcej, naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne tak, jak w Comarch ERP XL, lecz w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych. Pakiety w sklepie naliczają się bezpośrednio w koszyku, z którego klient chce skorzystać. Jeśli w koszyku znajdą się towary wchodzące w skład danego pakietu, wówczas pakiet zostanie naliczony automatycznie. Natomiast, jeśli w systemie istnieje więcej niż jeden pakiet spełniający warunki dla towarów, zostanie naliczony pakiet o najwyższym priorytecie.

 

 

Informacja o promocjach na dokumentach zamówień

 

Dodatkowo na dokumencie zamówienia pochodzącym z e-Sklepu można zobaczyć, jakie promocje zostały zastosowane dla pozycji zamówienia.

Oznaczenie promocji pakietowej i gratisu widoczne są na liście pozycji w oknie Struktura udzielonego rabatu.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Współpraca z Comarch WMS

 

Kolumna Magazynowe dla PW i RW z inwentaryzacji

 

Na liście dokumentów handlowych wyświetlany jest stan Nie dotyczy. Dla takich dokumentów nie jest możliwe utworzenie dokumentów

magazynowych po stronie systemu. Są one tworzone jedynie w Comarch WMS, które mają na celu wyrównanie stanów magazynowych.

 

 

Współpraca z Comarch POS

 

Obsługa i synchronizacja zamówień sprzedaży

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 posiada możliwość wystawiania dokumentów zamówień sprzedaży w Comarch POS przy współpracy z Comarch ERP XL. Po skonfigurowaniu możliwości wystawiania dokumentów, przesyłane są informacje pozwalające na wystawianie dokumentów ZS w POS. Można do nich zaliczyć: schematy numeracji, powiązane magazyny, atrybuty, czy dodatkowe dane słownikowe. Dodatkowo, do POS można również przesłać zamówienia wystawione w Comarch XL lub w Comarch e-Sklep.

 

Zmiany w kreatorze oddziału Comarch POS

 

Oprócz tego, w kreatorze oddziału Comarch POS dodano możliwość zaznaczenia opcji ZS. Opcja dostępna jest w kroku pierwszym Kreatora oddziału.

 

 

 

 

Przy skonfigurowanym oddziale POS, należy zaznaczyć opcję Wystawianie i edycja na definicji dokumentu

Zamówienia sprzedaży w centrum powiązanym z oddziałem Comarch POS.

 

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Następnie, na zakładce Magazyny należy ustawić magazyn źródłowy, z którego będą domyślnie wystawiane dokumenty zamówienia sprzedaży w POS.

 

 

 

 

Na oknie konfiguracji Oddziału Comarch POS na zakładce Parametry dodano parametr Kopiuj Ilość z zmówienia sprzedaży (na FS, PA). Należy podkreślić, że przy niezaznaczonym parametrze, podczas generowania faktury sprzedaży bądź paragonu, przenoszone są pozycje, ale ilość pozostaje 0,00. W sytuacji, gdy parametr będzie zaznaczony przy generowaniu dokumentów, będą przenoszone ilości z zamówienia, pomniejszone o ilości wcześniej zrealizowane.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Uprawnienia operatorów

 

 • Na oknie wzorca operatora, na zakładce POS dodano nowe parametry określające prawa operatorów do ustalania lub zmiany statusów realizacji i płatności na dokumentach ZS.
 • Dodano nowy profil POS o nazwie XL_POS_2023_1 dostosowujący interfejs użytkownika POS do nowych możliwości związanych z obsługą zamówień sprzedaży. Profil ten można wybrać z listy dostępnych profili za pomocą przycisku plusa  Wybierz profil POS z listy dostępnych.

 

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

Nowe słowniki

 

Wersja 2023.1 posiada dwie nowe pozycje, które wykorzystywane są na zamówieniach wystawianych w POS:

 

 • Statusy realizacji zamówienia (moduł Administrator, Listy/Słowniki kategorii/Transport).
 • Statusy płatności na zamówieniu w POS (moduł Administrator, Listy/Słowniki kategorii/Transakcje)

 

 

Zmiany na formularzu dokumentu ZS

 

Warto dodać, że na formularzu dokumentu ZS dodano nową zakładkę Realizacja, gdzie prezentowane są statusy realizacji zamówienia i płatności.

Status realizacji zamówienia może być dowolnie zmieniany, natomiast status płatności jest ustalany na stanowiskach oddziału POS i nie można go zmienić po stronie Comarch XL.

 

 

Rodzaje zamówień/ sposoby rezerwacji towaru

 

Zamówienia wystawiane zarówno w Comarch XL i w POS w różny sposób rezerwują towar. Działanie rezerwacji na zamówieniach,

zależy od ustawień definicji dokumentu ZS w kontekście Centrum powiązanego z oddziałem Comarch POS.

 

Sposoby rezerwacji towaru i rodzaje zamówień zostały opisane – tutaj.

 

 

Import zamówień z Comarch POS

 

Zamówienia wystawiane na stanowiskach oddziałów Comarch POS, trafiają do bazy systemu Comarch XL. Przenoszone są informacje o odbiorcy i nabywcy, o zarezerwowanych towarach wraz z informacją czy rezerwacja jest ilościowa, zasobowa lub jest to zamówienie bez rezerwacji. Dodatkowo podana jest ustalona forma płatności, termin realizacji zamówienia, płatności, statusy realizacji i płatności, atrybuty pozycji oraz opis.

 

Eksport zamówień do Comarch POS

 

Zamówienia wystawione w Comarch ERP XL również mogą być wysyłane na stanowiska POS. Warunkiem przesłania zamówienia do systemu Comarch POS jest ustawienie na zamówieniu magazynu wykorzystywanego w danym oddziale Comarch POS, czyli dodanym na oknie konfiguracji oddziału na zakładce POS Agent. Magazyn POS musi być ustawiony zarówno na nagłówku jak i elementach, i rezerwacjach zamówienia.

 

Modyfikacja zamówień oraz ich realizacja

 

Zamówienia sprzedaży mogą być modyfikowane zarówno na stanowiskach POS jak i w centrali, czyli w systemie Comarch ERP XL. Modyfikacje realizowane w POS trafiają automatycznie do bazy Comarch XL. Zamówienia modyfikowane po stronie XLa są aktualizowane na stanowiskach POS po naciśnięciu przycisku Odśwież na liście zamówień lub podczas pełnej synchronizacji.

 

 

 

Współpraca z wszystko.pl

 

Zmiany na oddziale wszystko.pl

 

Wraz z rozwojem integracji z wszystko.pl w module Administrator oddziałów rozbudowana została formatka oddziału

o typie wszystko.pl o kolejną zakładkę Automat synchr.

 

 

 

Wraz z zamówieniami z wszystko.pl przekazywane są do systemu informacje o metodach płatności oraz metodach dostawy wykorzystywanych na platformie. Aby móc prawidłowo zinterpretować te dane na zamówieniach w

pierwszej kolejności, należy pobrać z wszystko.pl dane słownikowe za pomocą funkcji importu dostępnej pod przyciskiem  Pobierz dane słownikowe.

 

Należy podkreślić, że pobrane nazwy słownikowe są wyświetlane na zakładce Parametry formatki oddziału. Dodatkowo od nowej wersji dostępne są dwa nowe słowniki: Metody dostawy oraz Metody płatności. Na zakładce znajduje się również dodatkowa kolumna Nazwa ERP XL, w której dla dwóch słowników możliwe jest wskazanie odpowiedniego rekordu słownikowego.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Na definicji oddziału wszystko.pl dodano zakładkę Import, na której do wypełnienia są następujące informacje:

 • Usługa na koszt przesyłki – przycisk uruchamiający listę towarów zawężoną do usług z możliwością wybrania jednego rekordu z listy usług, którego nazwa będzie wyświetlana w kontrolce.
 • Parametr Automatyczne potwierdzanie zamówień.

 

 

Usługa obsługująca synchronizację zamówień i ilości towarów z wszystko.pl

 

Aby uruchomić synchronizację przy pomocy usługi, należy najpierw dodać usługę z poziomu Administratora oddziałów. Z menu Ogólne lub Oddziały wybrać przycisk Konfiguracji logowania automatu synchronizacji, a następnie Synchronizacja jako usługa i na wyświetlonej

liście dodać nowy rekord.

 

 

W uruchomionym oknie Ustawienia usługi trzeba uzupełnić wyżej prezentowane dane na grafice. Na stronie Pomocy Comarch zostały wyróżnione te kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy ustawieniach.

 

 

Aby działała wymiana danych z platformą, muszą być spełnione dwa dodatkowe warunki:

 • Na zakładce Oddziały, należy dodać odział wszystko.pl.
 • Na oddziale wszystko.pl musi być zaznaczony parametr Synchronizuj z wykorzystaniem usługi.

 

W ten sposób skonfigurowana usługa będzie automatycznie importowała zamówienia dodane na konto wszystko.pl ustawione na oddziale.

 

Dodatkowo nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1 umożliwia wysyłanie z Comarch XL ilości stanów magazynowych na oferty do wszystko.pl. Będzie się odbywało według tych samych zasad, na których działa operacja ręczna Aktualizuj we wszystko.pl. Aktualizacja stanów będzie wykonywana, jeśli na oddziale wszystko.pl ustawiony będzie parametr Eksport stanów magazynowych.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Import zamówień z wszystko.pl

 

Zamówienia pobrane z wszystko.pl są w systemie zapisywane jako zamówienia sprzedaży, które mają zapisany oddział wszystko.pl. Jako operator ustawiony jest ten, który został dodany w konfiguracji usługi dla oddziału wszystko.pl.

 

Ponadto, stan tworzonego zamówienia zależny jest od ustawienia parametru Automatyczne potwierdzanie zamówień. Jeśli nie jest zaznaczony, to ustawiany jest stan Do bufora, a jeśli jest zaznaczony, to stan Potwierdzony.

 

 

Dane nagłówkowe

 

Na podstawie danych przesłanych z wszystko.pl ustalane są na zamówieniach dane nagłówkowe. Dodatkowo na zamówieniach ustawiane

jest Źródło pochodzenia. Pozwala to na łatwe wyszukanie na liście zamówień, za pomocą pola filtra o tej samej nazwie.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

 

 

Pozycje zamówienia

 

Aby do zamówienia została dodana pozycja, to jedna z zakupionych ofert musi być powiązana z towarem w Comarch XL. Jeśli taka pozycja nie zostanie znaleziona wówczas zamówienie nie jest tworzone. Na pozycjach zamówienia zapisywana jest ilość, cena brutto oraz stawka VAT przesłana z wszystko.pl.

 

Jeśli zamówienie z wszystko.pl obejmuje koszty przesyłki, wówczas ich wartość jest zapisywana na zamówieniu w Comarch XL jako osobna pozycja na usługę określoną w konfiguracji oddziału wszystko.pl w zakładce Import.

Zastosowano następujące reguły:

 • Jeżeli w konfiguracji oddziału wszystko.pl nie jest ustawiona usługa, wówczas pozycja nie zostanie dodana, czyli utworzy się zamówienie tylko na zakupione towary.
 • Jeśli na karcie usługi ustawionej w konfiguracji oddziału jest ustawiony parametr Zmiana nazwy na zakładce Ogólne, wówczas jako nazwa na pozycji zamówienia zapisywana jest metoda dostawy z wszystko.pl.
 • Na pozycji jest zapisywana cena brutto przesłana z wszystko.pl. Ilość jest zawsze równa 1 i stawka VAT pobrana jest z karty towaru w Comarch XL.

 

 

Kontrahent na zamówieniu

 

Adres wprowadzany przy zakupach we wszystko.pl jest traktowany w Comarch XL jak adres kontrahenta JEDNORAZOWEGO. Oznacza to, że w pierwszej kolejności system wyszukuje, czy w bazie nie znajduje się już adres zawierający identyczne dane. Jeśli taki zostanie znaleziony, wówczas jest on zapisywany na zamówieniu. W przeciwnym razie pobrany adres zostaje dodany do bazy Comarch XL i przypisany do kontrahenta JEDNORAZOWEGO. Adresy dodawane automatycznie mają zastosowaną autonumerację akronimów w postaci: WSZ.PL_ kolejny numer.

 

Zastosowano tutaj następujące zasady:

 • Imię i Nazwisko – są zapisywane w polach z nazwą, dokładnie w takiej kolejności.
 • Dane adresowe – zostają rozbite na dwa pola, czyli ulica oraz numery są zapisywane w osobnych kontrolkach na adresie.
 • Telefon – jest zapisywany w polu Telefon 1 i zawiera również numer kierunkowy +48.

 

Wyszukiwanie rozpoczyna się od zgodnego adresu e-mail. Jeśli będzie kilka adresów z tym samym e-mail, to zostanie przeszukany każdy z nich. W przypadku, gdy dla kontrahenta JEDNORAZOWEGO będzie istniało kilka zgodnych adresów, to uwzględniony zostanie pierwszy z nich.