Nowa wersja 2022.5.1

Nowa wersja 2022.5.1

 2022

Nowa wersja programu Comarch ERP Optima niesie za sobą szereg udoskonaleń. Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem 2022.5.1, które reguluje nowości związane z ustawą o Polskim Ładzie. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 
Ogólne
 
Wyszukiwanie parametrów w Konfiguracji

 

Jedną z nowości wprowadzonych w nowej wersji 2022.5.1 jest możliwość wyszukiwania znajdujących się w parametrów oraz fraz w konfiguracji.

 

 

Po wpisaniu fragmentu lub całości wyszukiwanej nazwy w polu Szukaj następuje zawężenie wyświetlanych danych.

 

 

Comarch sPrint

 

W Comarch sPrint umożliwiono dodawanie, edytowanie i wykonywanie wydruków w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Więcej informacji o nowościach i zmianach ogólnych znjadą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 
Kasa/Bank

 

W module Kasa/Bank wprowadzono kilka zmian. Między innymi: dodano nową wartość odsetek podatkowych. Od 06.05.2022 roku odsetki te wynoszą 13.50%,  dodano również wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 06.05.2022 roku wynoszą one 10.75% oraz zaktualizowano nazwę pierwszej zakładki, obecna nazwa to [Płatności].

 

Formularz banku

 

Poprawiono wygląd formularza banku. Zakładka [Dodatkowe] zwiera uzupełniające informacje o banku. Comarch w zakładce [Import/Eksport] zawarł informacje o formatach w jakich płatności będą importowane i eksportowane do banku.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi modułu Kasa/Bank na dedykowanej stronie Comarch. 

 

 
CRM

 

Szablon wiadomości e-mail
 

W wersji Comarch ERP Optima 2022.5.1 chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na optymalizację wprowadzoną w module CRM. Na formularzu wiadomości mailowej, która generowana jest z poziomu formularza dokumentu lub listy dokumentów, pobierany jest adres e-mail uzupełniony wcześniej na formularzu dokumentu. W sytuacji, gdy pole Email na dokumencie nie jest uzupełnione, adres mailowy pobierany jest z karty Nabywcy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach- sprawdź. 

 

 

Obieg dokumentów

 

Podgląd załączników z poziomu formularza Faktury Zakupu

 

Na formularzu zatwierdzonej Faktury Zakupu umożliwiono podgląd załączników, które podpięte są do powiązanych dokumentów z Biblioteką Dokumentów. Wyświetlane mogą być załączniki w formacie PDF, TIFF oraz pliki graficzne (PNG, JPG, BMP). Należy podkreślić, że załączniki w innych formatach, jak: XLSX czy DOCX nie będą dostępne do wyboru.

 

 

Rozszerzony zakres powyższych informacji oraz pozostałych zmian dotyczących Obiegu dokumentów znają Państwo – tutaj. 

 

 

Handel

 

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
 

Nowa wersja 2022.5.1 umożliwia wysyłanie Faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz daje możliwość odbioru UPO po poprawnej wysyłce.

 

Dokumenty, które mogą być wysyłane do KSeF:

 • Faktury sprzedaży
 • Faktury VAT marża
 • Faktury zaliczkowe
 • Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów

 

KSeF nie przyjmuje Faktur:

 • wysyłanych do PEF
 • korygujących bez uprzednio wysłanego do KSeF dokumentu korygowanego
 • wystawionych podczas awarii
 • anulowanych
 • pierwotnych
 • RR i korekt do nich
 • Not korygujących

 

Tryb pracy z KSeF

Został dodany folder zawierający Parametry dotyczące integracji z KSeF. Mogą Państwo znaleźć go w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy.

 

 

W sekcji Środowisko pracy z KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

 • demo – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF.
 • produkcyjne – praca odbywa się w trybie produkcyjnym. Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego. Należy podkreślić, że praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania i korygowania dokumentów wysłanych do KseF.

 

W przypadku zmiany środowiska pracy przez Użytkownika: z trybu demo na tryb produkcyjny i po wysłaniu pierwszego dokumentu do KSeF powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.

 

Warto wspomnieć, że poprzez przycisk Generuj token program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu. Po naciśnięciu wyświetla się lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF. W polu Token istnieje także możliwość ręcznego wpisania tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF. Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

 

Szczegółowy opis powyższych sekcji znajdą Państwo – tutaj.

 

Uprawnienia operatora

 

Na karcie operatora w zakładce [Parametry cd] mogą Państwo zapoznać się z sekcją poświęconą KSeF, która zawiera następujące parametry:

 • Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru
 • Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu
 • Uwierzytelnienie za pomocą tokena

 
 
Formy płatności

 

Nowa wersja 2022.5.1 umożliwia powiązania form płatności istniejących w systemie Comarch ERP Optima z formami wymaganymi przez KSeF. Jedne z opcji dostępnych do wyboru w polu Płatność KSeF to:

 • gotówka
 • karta
 • bon
 • czek
 • kredyt
 • przelew

 

 

Warto wspomnieć, że formy płatności dla KseF można wskazać bezpośrednio z poziomu formularza Faktury, na zakładce [KSeF]. Na liście form płatności, w kolumnie Płatność KSeF będą widoczne formy należności wskazane na formularzach.

 

 

 

Ustawienia na karcie kontrahenta

 

W formularzu kontrahenta w zakładce handlowe w sekcji KSeF znajduje się parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF, który dedykowany jest zwłaszcza jednostkom budżetowym, ponieważ są one zobowiązane do wysyłania Faktur do Platformy Elektronicznego Fakturowania. Należy podkreślić, że KSEF nie przyjmuje Faktur wysyłanych do PEF.

 

 

 

Zmiany na liście Faktur

 

Przyciski dostępne na liście Faktur sprzedaży związane z KSeF:

 

Wyślij Faktury do KSeF – opcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na liście. Po naciśnięciu na przycisk następuje weryfikacja poprawności zaznaczonych dokumentów i wysyłka poprawnych dokumentów do KSeF.

 

Odbierz dane z KSeF – dane z KSeF są pobierane automatycznie. Funkcja działa dla wszystkich dokumentów znajdujących się na liście Faktur, dla których UPO nie zostało jeszcze pobrane.

 

Ze szczegółami dotyczącymi przycisków oraz kolumn dostępnych na liście Faktur sprzedaży mogą Państwo zapoznać się – tutaj.

 

Wysyłanie Faktur do KSeF

Istnieje dwie możliwości wysyłki Faktur do KSeF:

 • automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu – wówczas wymagane jest zaznaczenie przez operatora parametrów:

       – Prawo do wysyłania e- Faktur/odbioru UPO.

       – Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu na karcie Operatora, na zakładce [Parametry cd].

 • w wybranym przez Operatora terminie po naciśnięciu ikony  z poziomu listy Faktur

 

Zakładka KSeF na Dokumentach

 

Na Fakturach oraz korektach, zarówno zatwierdzonych na stałe jak i zapisanych do bufora została dodana zakładka [KSeF].

 

 

Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola:

 

 • Numer dokumentu – numer Faktury, pod jakim jest identyfikowana w KSeF.
 • Numer referencyjny – numer zgłoszenia wysłanego dokumentu nadany przez KSeF.
 • Status – informacja o statusie dokumentu. W tym polu będą również informacje o ewentualnych błędach.
 • Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który wysłał dokument do KSeF.
 • Data wysłania – data wysłania dokumentu do KSeF.
 • Operator odbierający – imię i nazwisko operatora, który odebrał UPO.
 • Data odebrania – data pobrania UPO.
 • Data przyjęcia – data, z jaką dokument został przyjęty w KSeF.
 • Środowisko – środowisko pracy z KSeF.

 

Pod sekcją KSeF znajdują się poniższe ustawienia:

 

 • Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF.
 • Status dokumentu – przyjmuje wartości:

-Nie wysłano

-Wysłano/ nie odebrano UPO

-Wysłano/ odebrano UPO

-Awaria

-Odrzucono

 

Nie dotyczy

 • Tryb awaryjny wystawienia dokumentu – oznaczenie dla Faktury wystawionej w momencie problemów (np. problem z połączeniem internetowym) z przesłaniem jej do KSeF.
 • Nie wysyłaj dokumentu do KSeF – ustawienie tego parametru jest przenoszone bezpośrednio z formularza kontrahenta wybranego na dokument.
 
 
Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności

 

Należy podkreślić, że integracja z terminalem dostępna będzie od 20.06.2022. W ramach integracji umożliwione zostanie wykonanie operacji płatności i zwrotów.

 

 

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL, FS i PA oraz FZAL odbywają się na tych samych zasadach jak dotychczas. Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują Państwo – tutaj.

 

Eksport/ import receptur z pliku

 

Nowa wersja 2022.5.1 umożliwia wykonanie eksportu/ importu składników receptury z pliku txt, a także eksportu/importu receptury z pliku Excel, z poziomu Cennika na formularzu dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktu.

 

Eksport i import składników receptury na dokument Przyjęcia wewnętrznego produktu

 

W nowej wersji istnieje możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury znajdującą się na wstążce.

 

 

Po wybraniu opcji Eksportuj pozycje pojawi się poniższe okno umożliwiające wskazanie miejsca eksportu składników receptur.

 

 

Z kolei wybranie opcji Importuj pozycje pojawi się okno, gdzie należy wskazać miejsce, z którego importowane są składniki receptury.

 

 

 
Eksport i import składników receptury na Formularz receptury

 

Warto dodać, że z poziomu Formularza receptury istnieje, również możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury.

 

 
 
Eksport i import receptur z poziomu Cennika

 

W oknie Eksport cennika w formacie MS Excel jest widoczna opcja eksportuj receptury towarów złożonych. Po jej zaznaczeniu do pliku zostaną wyeksportowanie receptury wraz ze składnikami.

 

 

Natomiast w oknie Import cennika w formacie MS Excel znajduje się opcja importuj receptury. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma możliwość wskazania magazynu domyślnego dla importowanej receptury lub po zaznaczeniu opcji zakładanie magazynów dla receptur. Za pomocą operacji importu można nie tylko dodawać receptury do towarów, ale także je aktualizować.

 

 

Jeśli w pliku MS Excel nie zostanie uzupełniony magazyn, to na składniku danej receptury program automatycznie ustawi magazyn domyślny. Analogicznie w przypadku jednostki miary.

 

Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla

 

Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia.

 

Numer oświadczenia

 

Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

 

Wydruk oświadczenia

 

Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:

 • Numer oświadczenia.
 • Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego.
 • Numer dokumentu sprzedaży węgla.
 • Kraj pochodzenia węgla.
 • Data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska.
 • Region wydobycia węgla.
 • Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.
 • Deklaracje: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • Data i miejsce złożenia oświadczenia.
 • Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

 

Kopia elektroniczna Oświadczenia

 

Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.

 

 

Z warunkami wydruku oświadczenia mogą zapoznać się Państwo na stronie Pomocy Comarch. 

Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków.

 

SENT oraz OCR dla Faktur Zakupu

 

W związku z koniecznością deklarowania przewozu węgla powyżej 500kg w deklaracji SENT obsłużono kody CN 2701 i 2704 dla tej deklaracji.

Umożliwiono wyświetlanie podglądu zaczytanej przez OCR Faktury Zakupu na zatwierdzonym dokumencie FZ.

 

 
Płace i Kadry

 

Wskaźniki

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

 

Wartości obowiązujące od 1.06.2022:

przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6235,22 zł

I rok uczniów – minimalna stawka: 311,76 (5%)

II rok uczniów – minimalna stawka: 374,11 (6%)

III rok uczniów – minimalna stawka: 436,47 (7%)

młodociany – przyuczenie: 249,41 (4%)

 

Wartości obowiązujące od 1.07.2022:

wskaźnik waloryzacji: 110,2%.

Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe

 

Wskaźniki obowiązujące od dnia 01.07.2022 r:

Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł

Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:

– dochód do 120000,00 zł – 12,00 %

– dochód ponad 120000,00 – 32,00 %

Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł

Ulga podatkowa (kwota roczna): 3600 zł

Procent zaliczki podatku dla umów: 12,00 %

 

PIT-11 w wersji 28

 

Nowa wersja 2022.5.1 nie ominęła również modułów kadrowo – płacowych. Umożliwiono naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 wraz z załącznikiem PIT-R(21) obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2022 roku.

Na liście deklaracji PIT pracownika umożliwiono dodanie okresu, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania.

 

 

Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje oraz odbiór/ wydruk UPO są dostępne z poziomu okna lista deklaracji PIT konkretnego pracownika. Podczas wysyłki deklaracji będzie ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności jej blokowania.

 

Polski Ład

 

Kolejną ważną innowacją obowiązują od 1.07.2022 roku jest wprowadzenie zmian w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako lipiec 2022 i późniejszy.

 

Naliczanie zaliczki podatku

 

Pierwsza nowelizacja dotyczy naliczania zaliczki podatku w wypłatach. Stosowana będzie stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej w kwocie 300zł.

Należy podkreślić, że w wypłatach naliczanych nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczące podwójnego naliczania zaliczek podatku.

Związku z powyższymi zmianami Comarch zaktualizował kalkulator wynagrodzeń.  Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.07.2022 r. lub późniejsza, kwota netto/brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona zgodnie z nowymi zasadami.

 

Wydruki

 

Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania procentu zaliczki podatku na wydruku kwitka wypłaty.

 

Zwolnienie z PIT

 

Od 1 lipca 2022 roku zostanie rozszerzony katalog przychodów, do których będzie stosowane zwolnienie z PIT dla: 

 • osób do 26 roku życia,
 • kobiet od 60 roku życia oraz mężczyzn od 65 roku życia, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej,
 • osób wychowujących co najmniej czworo dzieci,
 • osób, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kobiet objętych zasiłkiem macierzyńskim.

 

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

 

Kolejną modyfikacją związaną z Polskim Ładem jest wprowadzenie zmiany w naliczaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. W wypłatach naliczanych od 1.07.2022 podwyższenie zasiłku będzie ustalane jako różnica między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego. Do tej pory podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, było wyliczane jako różnica między kwotą 1000 zł, a zasiłkiem macierzyńskim pomniejszonym o zaliczkę podatku.

 

Podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących

 

Należy podkreślić, że od lipca 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W programie podstawę składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu.

 

Pakiet mobilności

 

Kolejną wprowadzoną innowacją jest funkcjonalność pozwalająca na rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych, zgodnie z tzw. Pakietem mobilności. Obowiązuje to pracowników etatowych oraz osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Należy podkreślić, że dana funkcjonalność dostępna jest tylko i wyłącznie w module Płace i Kadry Plus.

Warto wspomnieć, że na liście pracowników dodano opcję Diety kierowcy międzynarodowego. Po jej wybraniu pojawia się możliwość wskazania wartości diet, okresu od-do za który przysługują oraz z rozwijanej listy można wybrać kraj, w którym pracownik wykonywał pracę. Należy podkreślić, że informacje o wartości diet pracownika można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel.

 

 
Naliczanie wynagrodzenia

 

Uwaga! Rozliczenie kierowców międzynarodowych podlega innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Podstawa składek ZUS kierowców jest wyliczana od sumy oskładkowanych elementów pomniejszonych o równowartość diet za pobyt pobytu za granicą.

Podczas naliczania wynagrodzeń etatowych oraz umów program, będzie sprawdzał czy pracownik ma wprowadzoną informację o dietach przysługujących za miesiąc, za który liczone jest wynagrodzenie (znaczenie ma okres od-do wypłaty). Jeżeli tak, to wypłata zostanie rozliczona zgodnie z zasadami pakietu mobilności.

 

 

Podstawa podatku kierowców zatrudnionych na etat jest wyliczana od sumy naliczonych opodatkowanych elementów pomniejszonych o równowartość 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą.

Podczas naliczania wypłaty  program  będzie pobierał z danych pracownika kwotę diet za miesiąc, za który są naliczone elementy w wypłatach w tym miesiącu deklaracji i przemnoży przez stałą wartość 30%. Wartość diet, które pomniejszają podstawę opodatkowania zostanie zapisana na formularzu wypłaty oraz zestawieniu na zakładce [Podatki] w polu Pomniejszenie o 30% diet.

 

Podstawa składki zdrowotnej będzie naliczana w oparciu o kwoty podstawy składek społecznych pomniejszonych o składki społeczne oraz elementy, które podlegają jedynie ubezpieczeniu.

 

Podstawa zasiłku chorobowego

 

Wliczając do podstawy zasiłku chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym stosowano rozliczenie zgodne z zasadami pakietu mobilności, zostanie uwzględniona podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie zostaną uwzględnione wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych. Dodatkowo zmiany wprowadzono, także na Zaświadczeniu płatnika składek Z-3.

 

Wydruki

 

W związku z wprowadzeniem pakietu mobilności dostosowano wydruki:

 • Kwitek wypłaty
 • Pracownicy z przychodami
 • Przekroczenie progu podatkowego

Więcej informacji dotyczących pakietu mobilności znajdą Państwo – tutaj. 

 

Formularz danych kadrowych

 

Wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania istotnych zmian w danych pracownika wpływających na wysokość wypłaty. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika.

 

Zwolnienie chorobowe

 

Umożliwiono ustawienie w nieobecności typu zwolnienie lekarskie informacji o nieprawidłowym jego wykorzystaniu i utracie prawa do wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku. Po jej ustawieniu w wypłacie wygeneruje się wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy w kwocie zerowej. Okres nieobecności wlicza się do okresu zasiłkowego.

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module kadrowo-placowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch – sprawdź. 

 
 Comarch ERP Optima Analizy BI

 

Zmiany i nowości nie ominęły również Analiz BI. Utworzono nowe raporty dotyczące wysyłek kurierów, wynagrodzeń pracowników oraz raportów płacowych. Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w raportach oraz miarach dostępny jest w broszurce. Zachęcamy do zapoznania się!

 
 
Księgowość

 

Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9)

 

Kolejną z nowości wprowadzonych w nowej wersji 2022.5.1 jest utworzenie wzoru zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9), który uwzględnia zmiany związane z Polskim Ładem. Wzór zaliczki umożliwia wydruk oraz eksport do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

 

Zaliczka na PIT-28(16)

 

W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono odliczenie od przychodu 50% zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zaliczka na PIT-36(20)

 

W rozliczeniach na zasadach ogólnych zlikwidowano tak zwaną ulgę dla klasy średniej oraz obniżono stawkę podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. Ze względu na obniżenie stawki podatku, ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (kwota wolna od podatku wynosi nadal 30 000 zł).

 

Zaliczka na PIT-36L(9)

 

W sytuacji rozliczenia podatkiem liniowym umożliwiono odliczenie od dochodu zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 8 700 zł).

Opisy formularzy dotyczących PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9) znajdą Państwo na dedykowanej stronie Pomocy Comarch.

 

 Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3)

Dodano nowy wzór zaliczki uproszczonej PIT-36L(3), wraz z jej wydrukiem.

Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku.

 

 

Szczegółowy opis oraz konfigurację Zaliczki uproszczonej na PIT-36L znajdą Państwo – tutaj. 

 

 Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36

 

Godny uwagi jest również fakt, że w nowej wersji programu na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. Po zaznaczeniu parametru zaliczka na PIT-36(20) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń od miesiąca lipca 2022 r. Należy podkreślić, że kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.

 

Kwoty indywidualne oraz Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Ważną zmianą wprowadzoną w module księgowym jest automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela. Należy podkreślić, że funkcjonalność jest dostępna jeżeli pobrano jeden z modułów: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa oraz Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.

 

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana w miesiącu następującym po miesiącu, za który właścicielowi naliczono listę płac. Warto dodać, że składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być również automatycznie uzupełniane na formularzu kwot indywidualnych po naliczeniu wypłat właścicieli w module Biuro Rachunkowe.

 

Uwaga! W wersji 2022.5.1, kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne z naliczonych przed aktualizacją programu list płac nie zostaną prześnione na formularz kwot indywidualnych właściciela.

 

Ze szczegółowymi informacjami na powyższy temat mogą zapoznać się Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

Na stronie Comarch znajdą Państwo szczegółowy opis zamian wprowadzonych w module księgowym – sprawdź.

 

 
Wymagania sprzętowe i systemowe

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2022.2.1 należy sprawdzić wymogi techniczne.

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

 

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2022.5.1

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.

 

 

 

Podsumowanie opisanych zmian znajdą Państwo w prezentacji przygotowanej przez Comarch.

Aby pobrać prezentację należy kliknąć poniższy przycisk.