Nowa wersja Comarch ERP XL 2022.1

Nowa wersja Comarch ERP XL 2022.1

 2022

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że nowa wersja Comarch ERP XL 2022.1 jest już dostępna. Comarch udostępnił wiele nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych. Innowacji zastosowanych w programie jest bardzo dużo, najciekawsze przedstawiamy Państwu poniżej.

 

Logistyka

 

Pakiet VAT e-commerce (WSTO, OSS)

 

Jedną z nowości wprowadzonych w nowej wersji jest funkcjonalność związana z pakietem VAT e-commerce w zakresie obsługi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość, zwanej WSTO oraz szczególnej procedury unijnej VAT-OSS.

 

Nowy rodzaj transakcji na dokumentach sprzedaży

 

Na potrzeby obsługi WSTO wprowadzono nowy rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i świadczenie usług elektronicznych i podobnych (WSTO_EE) na ofertach sprzedaży, zamówieniach sprzedaży oraz dokumentach handlowych sprzedaży.

 

Nowy rodzaj transakcji obsłużono na poniższych typach dokumentów:

 • ZOS, OS, ZS
 • FS, (s)FS, (S)FS, (A)FS, WZ, WKA, FW, (A)FW, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL, WZE i ich korektach

 

Parametr WSTO_EE i Procedura OSS w Konfiguracji systemu

 

Kolejną ważną zmianą jest udostępnianie dwóch nowych parametrów w Konfiguracji Systemu.

 

 • Parametr Stosuj WSTO_EE oznacza, że System ma honorować parametr WSTO_EE na kartach kontrahentów.
 • Parametr OSS świadczy o tym, że firma przystąpiła do procedury OSS. Przy włączonym parametrze faktury z transakcją WSTO_EE

automatycznie są oznaczane jako podlegające tej procedurze.

 

 

Szczegółowy opis powyższych parametrów znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

Dokumenty handlowe WSTO_EE a procedura OS

 

Na fakturach sprzedaży z transakcją WSTO_EE i ich korektach dostępny jest parametr Procedura OSS. Zastosowanie parametru decyduje o tym, czy dokument ma zostać uwzględniony na deklaracji VIU-DO. Należy podkreślić, że parametr jest domyślnie włączany na dokumentach z transakcją WSTO_EE.

 

 

Lista stawek VAT właściwych dla danego kraju UE

 

Kolejną ważną innowacją jest dodanie stawki VAT obowiązującej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Stawki podstawowe dodano

z oznaczeniem grupy A, stawki obniżone natomiast z kolejnymi literami alfabetu tj. B, C. Warto podkreślić, że stawki te otrzymały znacznik kraju, w którym obowiązują. Dodatkowo prefiks kraju umieszczono w Aliasie tych stawek.

 

 

Comarch ułatwił przeglądanie stawek na liście. Dodano filtr pozwalający na ich ograniczanie do stawek obowiązujących w danym kraju.

Symbol i nazwa kraju prezentowane są na liście stawek VAT.

 

Stawka VAT towaru obowiązująca w kraju UE

 

W  nowej wersji Comarch XL stawki VAT towaru obowiązujące w poszczególnych krajach UE przypisywane są na nowej zakładce karty towaru:

[Jednostki, kody, VAT]/[Stawki VAT].Należy podkreślić, że edycja stawek odbywa się metodą edit-in-place.

 

 

Dodatkowo użytkownik ma możliwość przypisania stawki dla poszczególnych krajów UE, poza krajem instalacji. Po wyborze kraju w menu z listą możliwych do przypisania stawek pojawia się ograniczenie do stawek z tym krajem.

 

Ustalanie stawki VAT na elementach transakcji WSTO_EE

 

Na elementach ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży oraz dokumentów handlowych sprzedaży z transakcją WSTO_EE ustalana jest stawka VAT obowiązująca w kraju Odbiorcy towaru. Ww. stawka ustalana jest na podstawie stawki zdefiniowanej dla towaru i ww. kraju na zakładce [Jednostki, kody, VAT]/[Stawki VAT] karty towaru.

 

 

Ww. weryfikacja odbywa się podczas:

 

 • Zapisywania/zatwierdzania oferty sprzedaży, zamówienia sprzedaży oraz dokumentu handlowego sprzedaży FS, (s)FS, FSE, (s)FSE, WZ, WZE, WKA, FW
 • Generowania zamówienia sprzedaży z oferty sprzedaży
 • Generowania dokumentu handlowego z zamówienia sprzedaży
 • Generowania (S)FS/FSE z WZ/WZE

 

Ww. seryjna aktualizacja stawek VAT dostępna jest na:

 

 • Formatce i liście ofert sprzedaży
 • Formatce i liście zamówień sprzedaży
 • Formatkach: FS, (s)FS, FSE, (s)FSE, WZ, WZE, WKA, FW oraz ich listach

 

Faktury A-vista z transakcją WSTO_EE i Faktury zaliczkowe i końcowe z transakcją WSTO_EE

 

Transakcja WSTO_EE obsłużona została również na fakturach A-vista i ich korektach: (A)FS, (A)FSK, (A)FW, (A)FWK. W przypadku rejestrowania dokumentu przy użyciu tychże elementów stawka VAT ustalana jest na podstawie stawki VAT kraju przeznaczenia przypisanej do karty towaru A-vista. Jeżeli stawki

tej nie przypisano, wówczas ustalana jest stawka podstawowa obowiązującą w kraju przeznaczenia.

 

Warto wspomnieć, że do obsługi zaliczki dla transakcji WSTO_EE dedykowane są faktury zaliczkowe FEL, a w konsekwencji sprzedaż z odliczeniem ww. faktury zaliczkowej należy rejestrować za pomocą faktur FSE/(s)FSE. Należy podkreślić, że dla faktur zaliczkowych niedostępna jest korekta stawek VAT,

w związku z tym w przypadku użycia niewłaściwej stawki Użytkownik powinien ją w całości skorygować, a następne zarejestrować nową FEL na podstawie ZS z poprawną stawką.

 

Dokładny opis zmian wprowadzonych w Pakiecie VAT e-commerce (WSTO, OSS) znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

Stawki VAT kraju działalności i ułatwienia pracy w Systemie instalowanym poza Polską

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2022.1 zawiera szereg funkcjonalności ułatwiających pracę Użytkownikowi na Systemie instalowanym poza Polską, jak również pracę podmiotowi, który działa w kontekście wielu krajów.

 

Kraj instalacji i kraj prowadzenia działalności

 

W Konfiguracji Firmy wprowadzono możliwość określania kraju, w którym instalowany jest/został zainstalowany System. Na poszczególnych pieczątkach,

zaś kraj działalności, w kontekście którego pracuje dane centrum.

 

 

Współpraca Systemu Comarch ERP XL z innymi aplikacjami

 

W ramach współpracy Systemu z innymi aplikacjami (E-sklep, POS, Mobilna Sprzedaż, Wszystko.pl.) obsługiwane są wyłącznie stawki VAT kraju instalacji. Zachowano zasadę, ustalania na dokumentach pochodzących z tych aplikacji stawki VAT na podstawie stawki z zakładki [Ogólne] karty towaru.

 

Krajowy System e-Faktur

 

Od 1 stycznia 2022 wprowadzono wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF, które ma charakter fakultatywny. Od 1 stycznia 2024 roku planowane jest wprowadzenie go na zasadzie obligatoryjnej.

 

Parametry KSeF w Konfiguracji systemu

 

W oknie Konfiguracji udostępniono nową zakładkę [KSeF], a na niej parametry dotyczące integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

 

Uwierzytelnianie Użytkownika w KSeF

Nowa wersja Comarch ERP XL 2022.1  umożliwia komunikację systemu z Comarch KSeF.  Udostępniono możliwość dokonywania

uwierzytelniania za pomocą tokena przypisywanego na pieczątce firmy.

 

 

Parametry KSeF na formatce faktury sprzedaży

 

Dodatkowo na formatkach faktur sprzedaży i ich korektach udostępniono zakładkę [KSeF], na której prezentowane

są poniższe informacje dotyczące wysyłki dokumentu do KSeF.

 

 • Parametr Wyślij do KSeF decyduje o tym, czy dokument podlega wysyłce do KSeF
 • Parametr Poza systemem jest niedostępny w wersji 2022.1 (planowany od wersji 2023.0)
 • Numer KSeF dokumentu
 • Status KSeF dokumentu

 

Informacje z zakresu KSeF na liście faktur

 

Warto wspomnieć, że na liście dokumentów handlowych, na zakładkach [FA] i [FSE] udostępniono nowe kolumny z informacjami

dotyczącymi integracji z KSeF: Status, Numer, Data wysłania.

 

Dokumenty mogą przyjmować jeden z poniższych statusów KSeF:

 

 • Nie dotyczy – status faktury, która jest oznaczona jako nie podlegająca wysyłce do KseF.
 • Nie wysłano – status dokumentu oznaczonego jako podlegający wysyłce, a który dotąd nie został wysłany.
 • Wysłano/nie odebrano UPO – status dokumentu wysłanego do KSeF, dla którego nie pobrano jeszcze UPO.
 • Wysłano/odebrano UPO – status dokumentu wysłanego do KSeF, dla którego pobrano UPO.
 • Odrzucono – status nadawany dokumentom, które zostały przesłane do KSeF, ale zostały przez niego odrzucone.

 

Szczegółowy opis innowacji związanych z Krajowym Systemem e-Faktur znajdą Państwo – tutaj.

 

 

Obsługa magazynów na Umowach
Konfiguracja magazynów oraz ich ustawianie na Umowie

Godny uwagi jest również fakt, że w nowej wersji programu w definicji dokumentu Umowy dodano  zakładkę [Magazyny], na której określane są magazyny dostępne dla umów w określonym centrum praw. Dodatkowo należy na niej wskazać magazyn domyślny dla umów sprzedażowych (magazyn źródłowy) oraz umów zakupowych (magazyn docelowy).

 

Towary powiązane i Zwijanie listy dokumentów na oknie Historia związanych

 

Comarch dodał funkcjonalność polegająca na tworzeniu dodatkowych powiązań między towarami w celu ich przyszłego przesyłania do Comarch POS oraz Comarch e-Sklep. W tym celu w module Administrator, w menu Listy/Słowniki kategorii/Inne/Rodzaje powiązań towarów należy zdefiniować odpowiednie rodzaje powiązań. Ilość nowych powiązań jest nieograniczona.

 

W module Administracja dodano nowy parametr pozwalający określić czy i jak powinny być domyślnie zwinięte poziomy na oknie dokumentów związanych. Parametr Domyślne zwijanie listy dok. związanych do …. poziomu poprzedzony jest check boxem do zaznaczenia. Należy podkreślić, że parametr nie jest domyślnie zaznaczony.

 

 

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module Logistyka znajdą Państwo na stronie Comarch – sprawdź.

 

 

Produkcja

 

Nowe metody uruchamiania realizacji i Jednoczesne uruchamianie tej samej operacji

Udostępniono nowe metody uruchamiania realizacji operacji, za pomocą których można uruchomić jednocześnie wiele realizacji do wybranej operacji, bez konieczności zakończenia wcześniejszych jej uruchomień.

 

W systemie Comarch XL dodano dwie nowe metody uruchamiania realizacji operacji Uruchom operację i Uruchom operację bez edycji, za pomocą których można wielokrotnie uruchamiać tą samą operację, bez konieczności kończenia jej wcześniejszych uruchomień.

 

Seryjna podmiana zasobów w operacjach

 

Ważną innowacją w module Produkcja jest udostępnienie nowego narzędzia do zarządzania zasobami produkcyjnymi na operacjach.

Za pomocą nowej funkcjonalności możliwe będzie wykonanie podmiany zasobów w wielu operacjach jednocześnie.

W nowej wersji wprowadzono opcje, które umożliwiają dobieranie tego samego zasobu do wszystkich partii danej operacji planowanej.

 


Na operacji w technologii dodano parametr Nie planować w partiach, gdy następna operacja planowana jest w partiach, którego ustawienie będzie sprawdzane podczas planowania.

 

 

W oknie Edycja dodano nowe parametry: Blokada zmniejszania ilości materiału/wyrobu powiązanej z dokumentem handlowym i

Blokada zmniejszania ilości materiału/wyrobu powiązanej z dokumentem magazynowym.

 

Więcej informacji na temat innowacji wprowadzonych w module Produkcja znajdą Państwo na stronie pomocy Comarch- sprawdź.

 

Serwis

 

Określanie numeru dla urządzenia i Wielopoziomowa struktura rodzajów urządzeń

 

Zmiany wprowadzone w programie nie ominęły również modułu Serwis. Na karcie urządzenia dodano nowe pole, w ramach którego można określić numer urządzenia (np. numer fabryczny). Domyślnie w polu podpowiada się zapisany w bazie numer Id urządzenia, który można ręcznie zmienić na dowolny inny unikalny numer.

 

Dodatkowo umożliwiono budowanie listy rodzajów urządzeń jako wielopoziomowej struktury.

 

Części zamienne

 

Umożliwiono definiowanie części zamiennych dla urządzenia serwisowego

 

Na karcie urządzenia serwisowego dodano nową zakładkę [Części zamienne], z poziomu której można definiować części zamienne dla urządzenia serwisowego. Warto podkreślić, że części zamienne dla urządzenia są to dowolne towary (towary lub produkty) dodawane do karty urządzenia z listy towarów.

 

Dodatkowo umożliwiono również dodawanie części zamiennych do receptury serwisowej.

 

 

Na liście składników receptury udostępniono kolumnę Rodzaj oraz filtr Rodzaj, za pomocą których można rozróżnić, które składniki są częściami zamiennymi, a także je filtrować.

 

 

Dokładny opis zmian wprowadzonych w module Serwis znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

Księgowość

 

Lista zapisów księgowych, a daty działania funkcji księgowych

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu Księgowość. Na listach okna [Zapisy księgowe] można wyfiltrować zapisy w kontekście różnych okresów, w zależności od parametrów, które zostaną wybrane.

 

Dla parametru „Okres”, lista zostanie zawężona do danego miesiąca, w kontekście wybranego okresu obrachunkowego.

 

 

Pliki JPK_V7, a transakcje WSTO_EE i Zakładka VAT-7

 

Kolejną ważną innowacją w module księgowym jest predefiniowane ustawienie, że w plikach JPK_V7M i JPK_V7K nie są ujmowane pozycje tabeli VAT powiązane z fakturą sprzedaży, na której wybrano parametr „Procedura OSS”. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj transakcji WSTO_EE i nie zostanie wybrany parametr „Procedura OSS, pozycje tabeli VAT zostaną ujęte w plikach JPK_V7 pod warunkiem, że nie zostanie zaznaczony parametr „Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7”.

 

W związku z powyższym dla prawidłowego ujęcia pozycji tabeli VAT w pliku JPK_V7 oraz Intrastat należy:

 

 • zastosować rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa dostawa.
 • użyć stawek krajowych (na FSE/FKE odznaczyć parametr VAT eksportowy)
 • oznaczyć dokument kodem procedury szczególnej „WSTO_EE”.

 

Zakładka [VAT-7] umożliwia filtrowanie pozycji tabeli VAT stricte na potrzeby plików JPK_V7. Na zakładce [VAT-7], powinny być widoczne pozycje tabeli VAT ujęte w JPK_V7, także transakcje WSTO_EE nie objęte procedurą OSS, na których nie wybrano parametru „Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7”.

 

 

Nowy mechanizm predekretacji dokumentów handlowych

 

Cel zmian mechanizmu oraz ogólna zasada działania procedury została opisana na dedykowanej stronie Comarchu. 

 

 

Składnia SQL

 

Podczas wprowadzania wyrażeń w składni XL’a dokonuje się ich automatyczna konwersja do postaci SQL. Wyrażenia w tej postaci są

prezentowane po zaznaczeniu czeku „Pokaż składnię SQL” obok wyrażeń w dotychczasowej składni XL’a.

 

 

Integracja z Santander Bank

 

Warto wspomnieć, że dla klientów Santander Bank została udostępniona opcja integracji z bankiem za pomocą usługi Webservice. Użytkownik systemu Comarch ERP XL ma możliwość dokonywania zleceń przelewu i pobierania wyciągów bankowych wewnątrz systemu finansowo-księgowego.

 

Na liście banków należy określić, że komunikacja z bankiem Sander będzie odbywała się poprzez Webservice. Należy zaznaczyć to na zakładce [Dodatkowe] karty banku.

 

 

Podczas nawiązywania połączenia z bankiem wymagane jest również podanie identyfikatora klienta. Użytkownik Webservice powinien zatem ustawić na karcie rejestru identyfikator firmy jaki został mu nadany przez Santander, czyli tzw. NIK firmy.

 

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2022.1 umożliwia, również Eksport przelewów. Operacja pozwala wyeksportować płatności z systemu Comarch ERP XL do systemu bankowego.

Można to zrobić z poziomu:

 

 • Listy Preliminarz płatności
 • Listy nierozliczonych płatności
 • Listy Paczki przelewów

 

Statusy windykacji Apfino

 

Należy podkreślić, że w przypadku gdy do platformy Comarch Apfino zostanie wysłana należność do windykacji, to platforma zwraca informację

o etapie na jakim aktualnie ta sprawa się znajduje. Informację tą można pobrać na poziomie okna windykatora.

 

Więcej informacji na temat modułu księgowego znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach- sprawdź.

 

Wspólne

 

Wydruki w formacie sPrint i Terminale Polskie e-Płatności

 

Comarch sPrint jest aplikacją, dzięki której użytkownicy mogą sprawnie drukować dowolny dokument na podstawie danych z systemu. W konfiguracji wydruków dodano nowy typ wydruku: sPrint.

 

Ponadto w nowej wersji Comarch ERP XL powstała integracja z terminalami Polskich ePłatności. W Konfiguracji komputera na zakładce [Terminal płatniczy] należy wybrać model terminala przypisany do Polskich ePłatności oraz uzupełnić IP i odpowiedni port.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach- sprawdź.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

 

Nowe parametry na karcie towaru

 

Na karcie towaru na zakładce [Aplikacje] dodano nowe parametry, które są przesyłane do Comarch e-Sklep:

 • Zapytaj o cenę
 • MOQ – minimalna ilość zamówienia

 

Współpraca z Comarch POS

 

Obsługa usług i Obsługa klawiatury numerycznej w POS

 

Umożliwiono przesyłanie kart towarowych o typie usługa. Dla usług przesyłane są również cenniki, jednostki pomocnicze, kody kreskowe,

atrybuty oraz zdjęcia.

 

Na stanowisku POS dodano nowy parametr Obsługa klawiatury numerycznej, który odpowiada za włączenie odpowiedniej obsługi po stronie Comarch POS.