Nowa wersja 2023.0.1

Nowa wersja 2023.0.1

2022

Szanowni Państwo, dostępna jest kolejna wersja programu Comarch ERP Optima. Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem 2023.0.1. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Ogólne

 

 Atrybuty

 

Nowa wersja 2023.0.1 umożliwia oznaczanie atrybutów na formularz i liście atrybutów jako nieaktywne.

 

 

 
Seryjne zaznaczanie parametru Nieaktywny

 

Z poziomu każdej z zakładek listy atrybutów istnieje możliwość zastosowania operacji seryjnej Ustaw atrybut jako nieaktywny. Należy podkreślić, że zastosowanie tej funkcji powoduje oznaczenie uprzednio zaznaczonych atrybutów jako nieaktywnych.

 
 
Usuwanie atrybutów nieaktywnych

 

Z poziomu Cennika następnie Listy zasobów, Listy kontrahentów oraz List dokumentów handlowo – magazynowych istnieje możliwość seryjnego usuwania atrybutów nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Warto dodać, że atrybut oznaczony jako Nieaktywny będzie wyświetlany w kolorze szarym.

 

 

 

Import atrybutów z innej bazy danych oraz Wpływ na aplikacje współpracujące i inne funkcje w programie

 

Kolejną zmianą w nowej wersji jest pomijanie atrybutów oznaczonych jako nieaktywne podczas importu atrybutów z innych bazy danych. Należy podkreślić, że atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile. W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przeniesione do bazy docelowej.

 

 

Kasa/Bank

 

Integracja Comarch Apfino z Blue Media

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.0.1 nie ominęły również modułu Kasa/Bank. Umożliwiono przesyłanie płatności pochodzących z Faktur sprzedaży do Comarch Apfino. Płatności przesłane z programu będą widoczne w Comarch Apfino w sekcji Płatności. Dodatkowo, z tego poziomu istnieje również możliwość opłacenia należności.

 

Do Comarch Apfino można przekazywać płatności pochodzące z Faktur sprzedaży:

 • wystawionych w module Handel,
 • zatwierdzonych na stałe,
 • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.

 

Przekazanie płatności do Comarch Apfino

 

Dodano opcję Przekaż płatności na wstążce formularza w Preliminarzu. Płatności służącą do przekazania płatności na platformę.

 

 

 

 

 

 

Przy próbie przekazania płatności, mogą pojawić się okna, które zostały opisane – tutaj.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi modułu Kasa/Bank na dedykowanej stronie Comarchu.

 

 

 

Serwis
 

 

Wskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych

 

Comarch na Zleceniu serwisowym umożliwił wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.

 

Konfigurację parametrów oraz więcej szczegółów zawartych w module Serwis znajdą Państwo na stronie Pomocy.

 

 

Handel
 

 

Comarch Apfino

 

Bez wątpienia ważną zmianą jest możliwość przesyłania Faktur do finansowania w przypadku integracji z faktorem: Faktoria Sp. z.o.o.

 

Aby móc przekazać Faktury do finansowania bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:

 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino,
 • złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi.

 

 

Informacje jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino w artykule Jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino.

 
Przekazywanie kontrahentów

 

W sytuacji faktoringu we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. finansowane mogą być Faktury wyłącznie w ramach przyznanego limitu kontrahenta. W tym celu należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino.

 

Informacje Jak przesłać Faktury do finansowania znajdą Państwo – tutaj.

 

Kolumna Faktoring na liście Faktur sprzedaży

 

Kolumna Faktoring może przyjmować następujące statusy:

 

 • pusta – Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
 • Finansuj fakturę – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona,
 • W trakcie faktoringu – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),
 • Faktoring odrzucony – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.

 

Jakie Faktury można przekazywać do finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o

 

W przypadku faktoringu we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. można zlecać Faktury, które spełniają następujące wymogi:

 

 • zatwierdzone na stałe Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące,
 • waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
 • termin płatności,
 • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
 • Faktura z formą płatności: przelew,
 • Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.

 

Link do płatności online na Fakturze sprzedaży

 

Dodano przycisk Zapłać online na wydruku zatwierdzonej Faktury sprzedaży. Po jego kliknięciu klient zostaje przekierowany do strony, gdzie ma możliwość zapłacenia Faktury online. Płatności obsługiwane są przez serwis Blue Media. Należy podkreślić, że link do płatności jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzedaży. Link do płatności online nie jest generowany dla Faktur korygujących i z Mechanizmem podzielonej płatności.

 

Link do płatności online jest dostępny dla Faktur sprzedaży:

 

 • zatwierdzonych, nierozliczonych, dla których co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
 • wystawionych w PLN,
 • których kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).

 

Dedykowania strona Pomocy Comarchu oferuje szerszy zakres informacji o usłudze faktoringu.

 

Usługa Pocztex 2.0.

 

Dodano usługę Pocztex 2.0. dla rodzaju przesyłek Poczta Polska. Konfiguracja Pocztex 2.0. została opisana na Stronie Pomocy Comarchu.

 

Pocztex 2.0 – Formularz Zlecenia nadania przesyłki

 

Nowa wersja 2023.0.1 umożliwia na formularzu Zlecenia nadania przesyłki wyboru usługi Pocztex 2.0. Warto znaczyć, że w programie obsługiwany jest wyłącznie serwis Kurier, dlatego pole jest zablokowane do edycji.

 

 

Dla usługi Pocztex 2.0 istnieje możliwość nadania przesyłki bezpośrednio w placówce pocztowej. Po zaznaczeniu parametru Nadanie w placówce pocztowe.

 

 

Współpraca z Comarch EDI
 

 

Data uzgodnienia korekty

Jeśli chcemy przenieść informację o dacie uzgodnienia korekty, należy na eksportowanej korekcie, dodać atrybut dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE. W momencie współpracy Comarch ERP Optima z Comarch EDI po zalogowaniu do programu zostanie automatycznie utworzona definicja atrybutu dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE w obszarze Ogólne, a następnie Atrybuty zakładka [Dokumentu].

 

 

Współpraca z Comarch e-Sklep
 

 

Seryjna zmiana parametrów Comarch e-Sklep/ e-Sale

Wprowadzono możliwość seryjnej zmiany parametru dotyczącego udostępniania plików graficznych. Zmiana możliwa jest z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej: Zmiana parametrów Comarch E-Sklep/E-sale.

 

 

 

Płace i Kadry

 

Aktualne wskaźniki.

 

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

 

Wskaźniki obowiązujące od 1.09.2022:

 

– 6156,25 zł – przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

 

– 307,81 zł (5%) – minimalna stawka uczniów I roku. 

 

– 369,38 zł (6%) – minimalna stawka uczniów II roku.

 

– 430,94 zł (7%) – minimalna stawka uczniów III roku.

 

– 246,25 zł (4%) – młodociany – przyuczenie.

 

Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2022:

 

– wskaźnik waloryzacji: 102,7%.

 

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po powrocie pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych

 

Kolejną z innowacją wprowadzoną w nowej wersji jest możliwość automatycznego ustalenia okresu zwolnienia z naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 36 miesięcy od powrotu pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, czy wychowawczych.

Co ważne, ustalenie okresów zwolnień jest oparte na podstawie odnotowanych okresów ‘od’ – ‘do’ nieobecności.

Należy podkreślić, że zwolnienie z naliczania składek na FP/FGŚP dotyczy jedynie osób, które powróciły po urlopie udzielonym przez pracodawcę, a także tych zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Pracodawcy zatrudniającemu osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie przysługuje tego rodzaju zwolnienie.

Ponadto zwolnienie z opłacania składek przysługuje odrębnie na każde dziecko pracownika. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP związane jest z konkretnym dzieckiem, dlatego na formularzu nieobecności po wybraniu danego urlopu Użytkownik ma dostępne pole Dziecko, w którym należy wskazać dziecko, na które jest przydzielony urlop.

 

 

Podczas zapisu kalendarza (Nie) obecności automatycznie zostanie ustalony okres zwolnienia z FP/FGŚP. Zapisany zostanie na formularzu wskazanego dziecka na nowej zakładce.

 

 

 

Naliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w oparciu o normę z k.p. art. 130. 

 

Bez wątpienia ważną zmianą jest możliwość wyliczania wynagrodzenia zasadniczego powyżej lub poniżej normy liczonych jako oddzielne elementy wypłaty w oparciu o normę k.p. art. 130. W tym celu na formularzu kalendarza dodano parametr Wynagrodzenie zasad. Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z powyższą normą powoduje, że stawka wynagrodzenia jest liczona w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika.

 

Wynagrodzenie powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów

 

Zmiana nie ominie również możliwości naliczania wynagrodzenia zasadniczego powyżej normy, które jest liczone jako oddzielny element wynagrodzenia, z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. Należy podkreślić, że do tej pory element ten był wyliczany jedynie od wynagrodzenia zasadniczego.

 

Przenoszenie danych kadrowych między bazami

 

Comarch umożliwił przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Co więcej, nowy mechanizm daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty.

 

Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:

 • Dane kadrowe
 • Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).

 

Opis powyższych przycisków znajdą Państwo – tutaj.

 

By zaimportować dane w bazie docelowej, należy wybrać opcję Import. Na oknie importu trzeba wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany. Ważne by przed importem danych utworzyć kopię bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane.

 

Informacje na co zwrócić uwagę podczas importu danych znajdą Państwo –tutaj. 

 

Deklaracja PIT-8AR w wersji 12

 

Utworzono nowy wzór deklaracji PIT-8AR obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po wybraniu Deklaracja roczna PIT-8AR (wersja formularza 12) w menu przy pomocy zielonego przycisku z poziomu Lista podatku na PIT-8AR pojawia się okno, na którym należy określić cel złożenia zeznania oraz zaznaczyć rok, za który ma być utworzona deklaracja.

 

Po naciśnięciu ikony z czerwonym piorunem deklaracja PIT-8AR otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Warto dodać, że Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna Lista podatku na PIT-8AR.

 

 

Wydruki deklaracji PIT -8AR są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem

Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem

 

 

Deklaracja PIT-11

 

Nowa wersja 2023.0.1 zawiera nowy wzór deklaracji PIT-11 (29) obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku oraz umożliwia jego wysyłkę do systemu e-Deklaracje. Dodatkowo na formularzu deklaracji PIT-11 w wersji 29 w sekcji Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, umożliwiono ustawienie informacji o braku kosztów uzyskania przychodu.

W dalszej kolejności umożliwiono wydruk deklaracji z poziomu formularza deklaracji, ale także seryjnie z poziomu listy pracowników w kadrach oraz z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników. Co więcej, deklarację można:

 • wysłać mailowo do pracowników,
 • udostępnić w Comarch HRM lub w Pulpicie Menadżera
 
 
Składka członkowska na rzecz związków zawodowych

 

W systemie dodano możliwość wykazania na PIT-11 składek członkowskich na rzecz związków zawodowych pobranych przez płatnika. Na formularzu typu wypłaty umieszczony jest parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych.

 
 
Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa

 

Comarch ERP Optima posiada możliwość dodania nowej nieobecności Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa służącej do odnotowywania urlopu bezpłatnego na okres służby wykonywanej przez pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie pomniejsza jednak limitu urlopu wypoczynkowego.

 

Szyfrowanie wydruków pracowników

 

W module kadrowo płacowym umożliwiono szyfrowanie wydruków właścicieli lub pracowników za pomocą losowego lub własnego hasła. W tym celu, dodano parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Użytkownik z zaznaczonym parametrem ma możliwość generowania haseł pojedynczo lub seryjnie. Należy podkreślić, że domyślnie parametr jest niezaznaczony.

 

Dodatkowo w programie umożliwiono automatyczne nadanie hasła dla nowo zatrudnionego pracownika. Został utworzony parametr Automatyczne generowanie haseł plików PDF. Działanie powyższego parametru zostało opisane na stronie Pomocy Comarchu.

 

Istnieje także możliwość wygenerowania haseł oraz ich wysyłki seryjnie. Z poziomu Ogólne następnie Inne oraz Właściciele, na pasku pod przyciskiem Inne zostały dodane trzy dodatkowe opcje:

 • Generowanie hasła dla plików PDF
 • Wyślij hasło – SMS
 • Eksport hasła do pliku MS Excel

 

 

Dokładny opis zmian wprowadzonych w nowej wersji 2023.0.1 znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch. 

 

 

Księgowość

 

Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E(2) wraz z załącznikiem CIT/EZ(2)

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu księgowość. Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres obrachunkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 roku. Do sporządzenia deklaracji CIT-8E konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus.

Konfiguracja została opisana na stronie Pomocy Comarchu.

 

Lista deklaracji CIT-8E

 

Kolejną ważną innowacją w module księgowym jest dostępność listy deklaracji CIT-8E zawierającej kolumny:

 

 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

 

 

Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego.

 

Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-8E.

 

Przycisk umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona

 

Formularz deklaracji CIT-8E

 

Formularz deklaracji CIT-8E otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

 

 • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres obrachunkowy, za który składana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie zeznania, korekta zeznania) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa firmy oraz dane adresowe – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela – podlegają edycji na formularzu deklaracji.

 

Załącznik CIT/EZ i ORD-ZU

 

Warto dodać, że z poziomu formularza deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika CIT/EZ(2), a z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU.

 

Księgowość kontowa. Organizacje pozarządowe

 

System Comarch ERP Optima, dzięki nowej wersji zawiera plan kont dla organizacji pozarządowych oraz wzorcowe zestawienia księgowe.W oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. W momencie zaznaczenia użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania Typu działalności oraz Rodzaju podatnika.

 

Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest Bilans o symbolu BILANS_OP z następującymi ustawieniami:

 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Bilans,
 • Kolumny: Bilans otwarcia, Bieżący okres.

 

Po przejściu kreatora zestawień tworzony jest Rachunek zysków i strat o symbolu RZiS_OP z następującymi ustawieniami:

 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Rachunek zysków i strat,
 • Kolumny: Bieżący okres.

 

Księgowość kontowa. Księgowania okresowe.

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o możliwości określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego. Funkcja ta pozwala na utworzenie jednego księgowania okresowego dla wielu  polis, które rozpoczynają się lub kończą w różnych terminach.

Aby określić zakres dat dla każdej pozycji księgowania okresowego osobno, należy w nagłówku pozostawić odznaczony parametr Księgowanie od – do.

 

 

W momencie naciśnięcia przycisku Pokaż harmonogram księgowań okresowych wyświetlane są wszystkie pozycje księgowania okresowego z zaznaczonym parametrem Wg harmonogramu. Natomiast po zaznaczeniu na liście księgowań okresowych parametru Księgowania w bieżącym miesiącu wyświetlane są księgowania, których zakres dat na przynajmniej jednej pozycji znajduje się w bieżącym miesiącu oraz księgowania okresowe bez zaznaczonego zakresu dat.

 

Rejestry VAT. Operacje seryjne

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku    dodano nową operację seryjną:

 

Zmień rozliczać VAT-UE – funkcja pozwala na seryjne wskazanie dokumentów do deklaracji VAT-UE. Po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru samoczynnie zaznaczana jest opcja Rozliczać w VAT UE oraz Pomiń dokumenty wewnętrzne.

 

 

Jeżeli użytkownik chce seryjnie odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE na dokumentach w rejestrze VAT to powinien po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE.

Przypadki, w których jest brak sposobności oraz jest możliwość ustawienia Seryjnej zmiany parametru Rozliczać w VAT-UE znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarchu. 

 

 Rejestry VAT

 

Dla dokumentów walutowych dodano możliwość przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie na PLN na podstawie wartości netto w PLN. Co więcej, Kwota podatku VAT na dokumentach walutowych w rejestrze VAT przeliczana jest w oparciu o nowo dodany parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości.

 

 
Biuro Rachunkowe

 

Wysyłanie wiadomości mailowych do Klientów z informacją o płatnościach do urzędów skarbowych i ZUS

 

W programie Comarch ERP Optima w module Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość seryjnej wysyłki wiadomości mailowych do klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS. Wiadomość mailowa zawiera zahasłowany załącznik (plik pdf) z informacją o wysokości podatku oraz składek ZUS do zapłaty za wskazany miesiąc lub rok. Istnieje możliwość zapisania samego załącznika w Konfiguracji firmy, następnie gałęzi Biuro Rachunkowe oraz Parametry.

 

W powyższej gałęzi dostępne są dwa parametry możliwe do zaznaczenia:

 • Adres właściciela
 • Wskazany adres

 

Opis powyższych parametrów dostępny jest – tutaj.

 

Dodatkowo w module Biuro Rachunkowe w panelu Operacje seryjne widnieje nowa zakładka Informacja dla Klientów.

 

 

Po kliknięciu w opcję Informacja dla Klientów dostępne są dwa warianty do wyboru:

 

 • Wyślij e-mail o podatkach/ ZUS – po wybraniu tej opcji pojawia się okno z szablonem wiadomości mailowej. Użytkownik może taką wiadomość wysłać od razu w albo może umieścić wiadomości w Kopiach roboczych.

 

 

 • Zapisz plik z informacją o podatkach/ ZUS – po wybraniu tej opcji zostanie wygenerowany zahasłowany plik.

 

 

W wysyłanym lub generowanym pliku PDF może pojawić się informacja o wyliczonych przez Biuro Rachunkowe podatkach dla Klienta z tytułu:

 

 • podatku VAT
 • zaliczek na PIT-4, PIT-8AR, PIT-28, PIT-36, PIT-36L
 • zaliczek na CIT-8
 • składek ZUS
 • PPK
 • płatności do deklaracji AKC-WW
 • płatności do deklaracji CUK-1
 • deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8

 

Biuro Rachunkowe: E-Deklaracje Atrybuty

 

Dużym ułatwieniem dla Biur Rachunkowych jest możliwość eksportu deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO.

 

W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu, następnie Biuro rachunkowe oraz Atrybuty w grupie atrybutów Deklaracje CIT dodano atrybut dotyczący deklaracji CIT-8E tj. Deklaracja CIT-8E. Atrybut dostępny jest z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2023.0.1

 

należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2023.0.1

 

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.