Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację

 2021

Aktualna sytuacja spowodowana pandemią pokazuje, że cyfryzacja jest niezbędnym czynnikiem rozwoju wielu przedsiębiorstw, dlatego już niebawem w ramach działania 6.2 POIR ponad 110 mln zł zostanie przeznaczonych dla firm z obszarów MŚP. Celem udzielenia pomocy finansowej jest wsparcie MŚP w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych.


Które firmy mogą ubiegać się o Bony na cyfryzację?

 

Dofinansowanie będzie dostępne dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski. Pierwszeństwo jednak będą miały firmy, które najbardziej ucierpiały w wyniku sytuacji pandemicznej. Należy dodać, że specjalne punkty będą przyznawane za spadek obrotów w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Bony na cyfryzację otrzymają firmy, których spadek obrotów wyniósł powyżej 40%.

 

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 

Bony na cyfryzację można będzie wykorzystać przy finansowaniu inwestycji informatycznych, które będą miały na celu rozwój firmy poprzez:

  • zwiększenie konkurencyjności,
  • podniesienie efektywności wewnętrznej,
  • lepszą współpracę z odbiorcami i dostawcami,
  • usprawnienie procesów,
  • poszerzenie rynków zbytu.

 

Patrząc całościowo, działanie 6.2 POIR ma za zadanie wzmocnić przedsiębiorstwa na wypadek przyszłych trudnych sytuacji.

 

Dofinansowane inwestycje IT powinny obejmować:


Elementy obowiązkowe:

 

  • usługi programistyczne,
  • oprogramowanie gotowe, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)


Elementy nieobowiązkowe:

 

  • środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłaniem lub magazynowaniem danych,
  • usługi doradcze (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne),
  • usługi szkoleniowe niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

 

 

Zasady finansowe Bonów na cyfryzację

 

 

Środki od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie można wykorzystać na sfinansowanie maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.  Należy podkreślić, że dotacja będzie przyznawana przedsiębiorcom sektora MŚP wyłącznie w formie pomocy de minimis.

 

Minimalna wartość wydatków w projekcie została przewidziana na poziomie 60 tys. zł. Oznacza to, że minimalna wartość dofinansowania wyniesie 51 tys. zł. Górna granica wydatków to 300 tys. zł, co odpowiada dofinasowaniu w wysokości 255 tys. zł.

Dotacje mają być przyznawane w formie ryczałtu wyliczonego przez przedsiębiorcę w oparciu o szacunkowe koszty działań przewidywanych w realizacji projektu. Nie będzie konieczności weryfikacji dokumentów kosztowych, a  ostateczne rozliczenie będzie można dokonać w oparciu o dokumenty potwierdzające postęp rzeczowy, w szczególności osiągnięcie celu projektu.

 

 

Wiążące terminy

 

Wytyczne dotyczące składania wniosków PARP poda 6 września 2021 roku. Tego dnia pojawią się szczegółowe zasady i informacje dotyczące dokumentacji do naboru. Natomiast wnioski o dofinansowanie można składać od 20 września do 20 października 2021r.